Премини към основното съдържание

Национална статистическа програма за 2016 година

Приета от Министерски съвет с Решение № 35 от 22.01.2016 г., Обн., ДВ, бр. 9 от 02.02.2016 г.
 
 
Националната статистическа програма за 2016 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.
 
Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация  в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности  в националната програма за 2016 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2016 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2016 са:
 
- Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България (съгласно чл. 6 от Регламент 862/2007, Директива 2009/50/EC и чл. 15 от Директива 2011/98/EU);
- Изследване за приложимост на концепцията за обичайно пребиваващо население (съгласно Регламент 1260/2013 г.);
- Продължаващо професионално обучение на заетите лица;
- Образование и обучение на възрастни;
- Приходи от продажби по видове продукти;
- Показатели по структурна бизнес статистика за нефинансовите предприятия;
- Текущо поддържане на статистическите данни за стратегията Европа 2020 и индикаторите за устойчиво развитие;
- Актуализиране на методологията и съдържанието на системата от индикатори за устойчивото развитие;
- Докладвания по Регламент (ЕС) 538/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно европейските икономически сметки за околната среда /внедряване/;
- Поддържане на Системата за управление на качеството (СУК) съгласно стандарта ISO 9001: 2008;
- Координиране на дейностите по Плана за действие по изпълнение на препоръките от Партньорската проверка 2014 в НСИ;
- Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2013 „Системи за управление на
сигурността на информацията“;
- Подготовка и сертифициране по информационна сигурност в съответствие със стандарт ISO/IEC 27001:2013 „Системи за управление на сигурността на информацията“;
- Присъединяване на Агенция по вписванията към изградената единна входна точка между НСИ и НАП;
- Продуктови класификации - разработване на нови версии на ПРОДАГРО, ПРОДЕНЕРДЖИ И ПРОДПРОМ (структура и кореспондиращи таблици);
- Разработване на Номеклатурата „Ремонт, инсталирани и отдавани под наем, описани чрез произведените продукти”; актуализиране на
Номеклатурите „Търговията, описана чрез произведените продукти”;
- Географски класификации - разработване на нови версии на НСТ и ГЕОНОМ.
 
НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК:
- Младите хора на пазара на труда - допълнителен модул към наблюдение на работната сила;
- Напредък по отношение на пълното прилагане на ЕСС 2010 и нейната рамка за качество;
- Осигуряване на макроикономически сметки и агрегати, съпроводени от сателитни сметки и на измерители на постиженията в социалната сфера: Дейност 1: „Статистика на цените - методологични и практически подобрения и усъвършенствания“ и Дейност 2: „Показатели за продажбите на недвижимите имоти - най-малко с тримесечна периодичност“;
- Регионална бизнес демография и бизнес демография с работодател;
- Свързване на микроданни от структурната бизнес статистика с други бизнес статистики;
- Стъпки към прилагане на дефиницията за статистическите единици в бизнес статистиката: Очертаване на статистически единици;
- ESS.VIP ESBRs 2015 - Внедряване на оперативно съвместими бизнес регистри;
- Статистика на фамилния бизнес;
- Изготвяне на сметки за физическите водни потоци;
- Изследване за събиране на данни за хранителните отпадъци;
- Събиране на статистически данни на субнационално ниво (основно градове);
- Събиране на данни за суб-национална статистика: Райони на пазара на труда;
- Хоризонтална и вертикална интеграция: прилагане на технически и статистически стандарти в ЕСС;
- ESSnet  "Големи данни".
 
Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.
 
Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.
 
Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват целево от държавния бюджет, както и от безвъзмездни целеви средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 96 от 09.12.2015 г., са определени 18 852 100 лв., от които 16 482 100 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2016 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 15 485 925 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 606 800 лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 389 375 лв.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2016 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.