Премини към основното съдържание

Национална статистическа програма за 2023 година

Приета от Министерски съвет с Решение № 593 от 08.09.2023 г., Обн., ДВ, бр. 79 от 15.09.2023 г.
 
 

Националната статистическа програма за 2023 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2023 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2023 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2023 са:
- Ревизиране на данните за населението към 31.12.;
- Прогнози за населението;
- Наблюдение на структурата на заплатите 2022;
- Читалища;
- Пенсионни права в социалното осигуряване;
- Биомаса;
- Профилиране на многонационални групи предприятия с национално значение;
- Координация и докладване на статистически данни за оценяване на напредъка по Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН;
- Длъжности, заемани в органите на съдебната власт по пол към 31.12.;
- Териториални единици за статистически цели и териториални типологии;
- Ревизия на КИД-2008 и КПИД-2015;
- Провеждане на Международен конкурс за статистически плакат;
- Брой регистрирани безработни лица и брой започнали работа лица по седмици;
- Брой регистрирани безработни украински граждани със статут на временна закрила;
- Брой неактивни за пазара на труда лица;
- Интегрирана статистика на земеделските стопанства през 2023 г. (IFS2023).

НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК:
- Статистическа инфраструктура на LFS по IESS - LFS 2023 модул - Подобрения на статистиката на пазара на труда, събрана от бизнеса;
- Доходи и условия на живот – Статистическа инфраструктура по IESS – SILC 2023 модул;
- Подпомагане подготовката за следващата координирана бенчмарк ревизия 2024 г., включваща обща подготовка и подобрения в специфични области;
- Подобряване на хармонизирания индекс на потребителските цени;
- Програма за европейски сравнения 2023 г.;
- Глобалните вериги стойности и многонационалните предприятия в бизнес статистиката;
- Подобряване и развитие на статистиката на тема демография, миграция и преброяване на населението и жилищата;
- Провеждане на Европейска олимпиада по статистика 2022/2023 г. в България.

Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.

Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват от държавния бюджет, както и от средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 66 от 01.08.2023 г., са определени 30 812 600 лв., от които 27 328 600 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2023 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 26 322 900 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 505 700 лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 500 000 лв. В бюджета на някои изследвания са включени разходи за външни изпълнители.

Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2023 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.

 

Публикуван на 15.09.2023 г.