Премини към основното съдържание

Достъп до обществена информация по ЗДОИ

Националният статистически институт (НСИ) е юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на държавна агенция със седалище гр. София. НСИ осъществява независима статистическа дейност на държавата и други дейности, възложени му със закон. Функциите, структурата, числеността на персонала и организацията на работа на Националния статистически институт, както и правомощията на председателя, се уреждат с Устройствения правилник на НСИ.

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в администрацията на Националния статистически институт. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Устни запитвания

При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

Писмени запитвания

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на НСИ. Те могат да бъдат подавани:
•  по пощата на адрес НСИ, ул. „Панайот Волов“ №2, 1038 София,
•  лично, всеки работен ден от 9,00 часа до 17,00 часа, в Приемната на НСИ;
•  на електронна поща [email protected], като не се изисква електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.
 
 За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адрес за кореспонденция със заявителя.

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочи една или повече от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Когато като форма за предоставяне е избрана “преглед на информацията”, НСИ предоставя възможност да се разгледат материалите на специално обособено място в читалнята на Библиотеката на НСИ.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед на министъра на финансите №ЗМФ-156 от 11.03.2022 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2022 г.) и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят в касата на ЦУ на НСИ или по банков път по банковата сметка на института BG84 BNBG 9661 3000 1190 01.

Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и в статистическите отдели в областните центрове към териториалните статистически бюра (ТСБ) на НСИ.