Премини към основното съдържание

Национална статистическа програма за 2019 година

Приета от Министерски съвет с Решение № 42 от 25.01.2019 г., Обн., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.
 
 

Националната статистическа програма за 2019 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2019 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2019 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2019 са:

- Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година;
- Наблюдение на структурата на заплатите 2018;
- Европейско здравно интервю;
- Регистър за вноса на суров нефт;
- Икономически сметки за околната среда Регламент (ЕС) № 691/2011 и Регламент 538/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно икономическите сметки за околната среда;
- Сметки за субсидиите и трансферите за околната среда (като част от икономическите сметки за околната среда);
- Изготвяне на националните инвентаризации на емисии на вредни вещества във въздуха (ПМС №227/16.10.2017 и Директива (ЕС) 2016/2284);
- Производство и публикуване на експериментална статистика от източници на Big data;
- Публикуване на данни на националния портал за отворени данни;
- Преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година.
 
НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК:
- Наблюдение на работната сила - допълнителен модул през 2019 г. за организация на работата и работното време;
- План за действие за подобрения на EU-SILC (навременност, регионализация и подготовка на ревизия на EU-SILC);
- Подкрепа за подобряване на статистиката на престъпността;
- Национални сметки и платежен баланс;
- Програма за европейски сравнения 2019 г.;
- Развитие на структурната бизнес статистика;
- Установяване на процесите на производство за нови индекси на производство в услугите и търговията и подобряване на качеството на краткосрочната бизнес статистика;
- Подкрепа за прилагане на дейности по профилиране в държавите-членки;
- Подобряване на статистиката на вноса и износа на отпадъци;
- Подобряване на ИТ сигурността в ЕСС за обмен на конфиденциална статистическа информация;
- ESSnet "Големи данни II";
- Подкрепа за дейности за статистическата грамотност в областта на конкуренцията, игровизацията, електронното обучение 2019 г.;
- Картиране и оценка на интегрирани сметки за екосистемите (MAIA), Хоризонт 2020;
- Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (SMEINNOBOOST).

Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.

Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват от държавния бюджет, както и от средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 103 от 13.12.2018 г., са определени 23 801 000 лв., от които 19 977 000 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2019 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 19 025 187 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 351 813 лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 600 000 лв.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2019 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.