Премини към основното съдържание

Устройствен правилник

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ
ДОЦ. Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Утвърден със Заповед № РД-05-511/31.07.2023 г., изм. и доп. със Заповед № РД-05-522/04.08.2023 г., 
изм. и доп. със Заповед № РД-05-575/30.08.2023 г., изм. и доп. със Заповед № РД-05-620/19.09.2023 г., изм. и доп. със Заповед № РД-05-885/22.12.2023 г., изм. и доп. със Заповед № РД-05-339/10.05.2024 г.

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С правилника се определят функциите, структурата, числеността на персонала и организацията на работа на Националния статистически институт (НСИ).

Чл. 2. (1) НСИ е юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на държавна агенция със седалище гр. София и териториални поделения в страната.

(2) НСИ се ръководи и представлява от председател - първостепенен разпоредител с бюджет.

(3) НСИ осъществява независима статистическа дейност на държавата и други дейности, възложени със закон.

Глава втора
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА НСИ 

Чл. 3. НСИ осъществява статистическата дейност на държавата, като провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма (НСП).

Чл. 4. (1) НСИ:

1. координира статистическата дейност на държавата, като:

а) сътрудничи с органите на статистиката при подготовката на проекта на НСП и изпълнението й;

б) осигурява методологично единство в изследванията;

в) участва при изграждането на националните статистически информационни системи;

г) представлява Националната статистическа система (НСС) в Европейската статистическа система пред международни организации и поддържа връзки с националните статистически служби на други държави;

д) осигурява съответствие на методологията, съдържанието и обхвата на статистическите изследвания с изискванията на Евростат;

e) координира на национално равнище всички дейности по разработването, производството и разпространението на националната и европейската статистическа информация.

2. проучва и обобщава обществените потребности от статистическа информация;

3. разработва стратегия за развитие на НСС за всеки седемгодишен период в съответствие с седемгодишната Европейска статистическа програма;

4. изготвя годишен план за дейността си, съобразен с целите на Стратегията за развитие на НСС;

5. събира, обработва и съхранява индивидуални и лични данни и статистическа информация;

6. разработва и поддържа националните статистически класификации, номенклатури, стандарти и методики самостоятелно или с предвидените в нормативен акт органи;

7. разработва демографски прогнози;

8. публикува и разпространява статистическа информация;

9. предоставя статистическа информация на потребителите от страната и чужбина;

10. предоставя индивидуални данни и обобщена статистическа информация на Евростат за производството на европейска статистическа информация;

11. провежда статистически изследвания, необходими за производството на национална или европейска статистическа информация, възложени и финансирани с безвъзмездни целеви средства от Евростат или от други международни органи или организации;

12. изгражда и поддържа национални и регионални статистически регистри и бази от данни;

13. оказва методологична и методическа помощ и упражнява контрол върху качеството на статистическите изследвания, провеждани от органите на статистиката;

14. изгражда, поддържа и управлява централен статистически архив и специализирана библиотека;

15. разработва, произвежда и разпространява статистическа информация за административно-териториалните и териториалните единици съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България.

(2) НСИ може да извършва и статистически изследвания, невключени в НСП, както и обработка на статистически данни или други статистически услуги при възлагане с договор, както и да извършва експериментални статистически изследвания.

Глава трета
РЪКОВОДСТВО

Раздел І
Председател

Чл. 5. (1) НСИ се ръководи от председател и трима заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет за срок от 7 години, но за не повече от два мандата.

(2) Председателят и заместник-председателите на НСИ се назначават от министър-председателя.

Чл. 6. (1) Председателят на НСИ представлява, ръководи, координира, организира и контролира дейността на НСИ.

(2) Председателят на НСИ упражнява правомощията, определени от Закона за статистиката, като:

1. ръководи и организира дейността на НСИ;

2. представлява НСИ;

3. утвърждава самостоятелно или съвместно с предвидените в нормативен акт органи, национални статистически класификации, номенклатури, правилници за тяхното прилагане, както и статистически методики;

4. утвърждава Устройствения правилник на НСИ и други вътрешни нормативни актове;

5. сключва договори и споразумения за съвместна работа и сътрудничество с юридически лица, с органи на Европейската комисия (ЕК), включително с Евростат, и с други международни статистически организации;

6. внася за утвърждаване в Министерския съвет стратегия за развитие на НСС за всеки петгодишен период;

7. изготвя и внася ежегодно в Министерския съвет отчет за изпълнението на НСП и за дейността на НСИ за предходната година, както и проект на НСП за следващата година, не по-късно от 14 дни след обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

8. определя структурата, числеността и длъжностните разписания в централното управление (ЦУ) и в териториалните статистически бюра (ТСБ), както и поименното разписание в ЦУ на НСИ;

9. назначава служителите в ЦУ и директорите на ТСБ;

10. определя и утвърждава допълнителните разписания на длъжности по постановления на Министерския съвет в ЦУ на НСИ и в ТСБ;

11. формира и провежда политиката на НСИ в областта на европейската статистика и осъществява общо ръководство на дейностите по международното сътрудничество;

12. издава заповеди и други административни актове, свързани с дейността на НСИ и следи за тяхното изпълнение;

13. определя и освобождава членовете на Националния статистически съвет;

14. създава работни групи за постигане на конкретни цели, както следва: провеждане на статистически изследвания; разработване на анализи, прогнози, документи и ръководства за дейността на НСИ; решаване на методологични проблеми в областта на статистиката; извършване на експериментални статистически изследвания.

15. утвърждава редколегията и правилника за издаване на списание „Статистика”;

16. възлага със заповед на държавните служители в ЦУ на НСИ и директорите на ТСБ, с тяхно съгласие и срещу допълнително възнаграждение, допълнителни задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на:

а) проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, по които НСИ е бенефициент, при условията на чл. 49, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

б) проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори, по които НСИ е бенефициент или изпълнител.

(3) Председателят на НСИ осигурява здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото законодателство.

(4) Председателят може да делегира със заповед отделни свои правомощия на заместник-председателите, на главния секретар и на директорите на ТСБ.

Чл. 7. При осъществяване на своята дейност председателят може да създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на определени проблеми от неговата компетентност, имащи стратегическо значение за развитието на НСИ.

Чл. 8. (1) Към председателя се създават помощно-консултативни органи - Национален статистически съвет и Председателски съвет, които не са част от структурата на администрацията на НСИ.

(2) За участие в работата на органите по предходната алинея експертите на НСИ не получават възнаграждение.

Раздел ІІ
Заместник-председатели 

Чл. 9. (1) При осъществяване на функциите си и при изпълнението на правомощията си председателят се подпомага от трима заместник-председатели.

(2) Функциите на заместник-председателите се определят със заповед на председателя по отделни ресори.

(3) Заместник-председателите на НСИ:

1. ръководят, контролират и отговарят за структурните звена по определените им ресори;

2. осигуряват координация между структурните звена на НСИ и ръководените от тях ресори при осъществяване на статистическите изследвания и свързаните с тях дейности.

(4) В случаите на отсъствие на председателя при командировка или при ползване на законоустановен отпуск функциите му се изпълняват от определен за всеки конкретен случай заместник-председател.

Раздел ІІІ
Помощно-консултативни органи към председателя на НСИ 

Чл. 10. Националният статистически съвет е съвещателен орган към председателя със състав, функции и начин на работа, определени в чл. 14 от Закона за статистиката.

Чл. 11. (1) Председателят сформира на свое пряко подчинение Председателски съвет като помощен съвещателен орган към него.

(2) Председателският съвет включва следните членове: заместник-председателите, главния секретар, директорите на дирекции в ЦУ на НСИ, ръководителите на самостоятелните звена, които са на пряко подчинение на председателя, и директорите на ТСБ.

(3) Председателският съвет има съвещателни и информационно-аналитични функции: обобщава оценките за състоянието и перспективите за развитие на статистическата дейност, обсъжда програми за постигане на целите на политиката в областта на статистиката и дава насоки за разработване на прогнози и стратегии за успешно развитие на тази политика.

Чл. 12. Председателският съвет подпомага председателя при провеждане на политиките и дейностите на НСИ, като:

1. прави предложения за стратегически приоритети в областта на статистиката;

2. прави предложения за разработване на програми, планове за действие и други документи в областта на статистиката и съдейства за координацията при тяхното разработване и изпълнение;

3. прави предложения по методологични въпроси в областта на статистиката;

4. дава препоръки по проекти на стратегически документи в областта на статистиката;

5. обсъжда доклади, анализи и оценки по изпълнение на държавната политика в областта на статистиката;

6. предлага и обсъжда мерки за подобряване на процесите на разработване, провеждане, мониторинг, оценка, консултация и координация на държавната политика в областта на статистиката;

7. обсъжда въпроси, свързани с управлението и функционирането на администрацията в НСИ.

Чл. 13. (1) Председателският съвет се свиква на заседания от председателя най-малко веднъж на тримесечие.

(2) Председателският съвет осъществява своята дейност въз основа на правилник, утвърден от председателя.

(3) Председател на Съвета е председателят на НСИ, който ръководи неговата дейност.

(4) Един от членовете на Съвета, определен от председателя, изпълнява функциите на секретар на съвета.

(5) В заседанията на Съвета могат да вземат участие експерти от НСИ, както и представители на други държавни и общински органи, неправителствени организации и други организации, поканени от председателя.

(6) В заседанията на Съвета участва и протоколчик, определен от председателя.

Чл. 14. Председателят на НСИ определя със заповед лице, отговарящо за мрежовата и информационна сигурност в НСИ, както и лица, изпълняващи функциите мениджър информационна сигурност, мениджър качество, координатор по информационна сигурност, координатор по качество и регионални координатори на Интегрираната система за управление в НСИ.

Глава четвърта
ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА НА НСИ

Раздел I
Структура 

Чл. 15. (1) Администрацията на НСИ се състои от централно управление (ЦУ) и 6 териториални статистически бюра (ТСБ).

(2) ЦУ е организирано в шест дирекции, от които пет дирекции са специализирана администрация и една дирекция е обща администрация.

(3) Налични са самостоятелни звена и длъжности, които са на пряко подчинение на председателя на НСИ.

(4) ТСБ са административни звена, които осъществяват функциите и задачите на НСИ по производството и разпространението на статистическа информация на регионално ниво. С постановление на Министерски съвет № 272/08.10.2015 г. териториалните статистически бюра от 28 на брой се редуцират и оптимизират на шест второстепенни разпоредители с бюджет към председателя на НСИ, а именно:

1. ТСБ - Северозапад с център гр. Плевен включва: отдел „Обща администрация”, отдел „Статистически изследвания - Ловеч”, отдел „Статистически изследвания - Монтана”, отдел „Статистически изследвания - Видин”, отдел „Статистически изследвания - Враца” и отдел „Статистически изследвания - Плевен”;

2. ТСБ - Север с център гр. Русе включва: отдел „Обща администрация”, отдел „Статистически изследвания - Силистра”, отдел „Статистически изследвания - Велико Търново”, отдел „Статистически изследвания - Габрово”, отдел „Статистически изследвания - Разград” и отдел „Статистически изследвания - Русе” и отдел „Учебно-квалификационен център Сливек”;

3. ТСБ - Североизток с център гр. Варна включва: отдел „Обща администрация”, отдел „Статистически изследвания - Шумен”, отдел „Статистически изследвания - Добрич”, отдел „Статистически изследвания - Търговище” и отдел „Статистически изследвания - Варна”;

4. ТСБ - Югоизток с център гр. Бургас включва: отдел „Обща администрация”, отдел „Статистически изследвания - Сливен”, отдел „Статистически изследвания - Ямбол”, отдел „Статистически изследвания - Стара Загора” и отдел „Статистически изследвания - Бургас”;

5. ТСБ - Юг с център гр. Пловдив включва: отдел „Обща администрация”, отдел „Статистически изследвания - Пазарджик”, отдел „Статистически изследвания - Смолян”, отдел „Статистически изследвания - Кърджали”, отдел „Статистически изследвания - Хасково” и отдел „Статистически изследвания - Пловдив”;

6. ТСБ - Югозапад с център гр. София включва: отдел „Обща администрация”, отдел „Статистически изследвания - Благоевград”, отдел „Статистически изследвания - Кюстендил”, отдел „Статистически изследвания - Перник”, отдел „Статистически изследвания - Софийска област” и отдел „Статистически изследвания - София”.

(5) Числеността на персонала на НСИ и отделните му административни звена е посочена в приложението към настоящия правилник.

(6) Общата численост на персонала в структурните звена на НСИ е 968 щатни бройки.

Чл. 16. Председателят на НСИ утвърждава структурата на административните звена в НСИ.

Раздел ІІ
Главен секретар 

Чл. 17. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на НСИ.

(2) Главният секретар координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законовите разпореждания на председателя и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.

(3) Главният секретар:

1. подпомага председателя при осъществяване на неговите правомощия;

2. създава условия за нормална и ефективна работа на администрацията на НСИ;

3. осъществява обща координация между административните звена на НСИ;

4. организира и отговаря за стопанисването и управлението на предоставените на НСИ недвижими имоти и движими вещи;

5. контролира и отговаря за работата с документите, тяхното съхраняване и опазването на служебната тайна;

6. организира и отговаря за административното обслужване на физическите и юридическите лица;

7. организира и отговаря за достъпа на физическите и юридическите лица до обществена информация в съответствие със законните им права;

8. координира оперативното взаимодействие на администрацията на НСИ с администрацията на Министерския съвет и другите органи на изпълнителната власт;

9. представлява НСИ в случаите, когато е изрично упълномощен от председателя, по въпроси, свързани с администрацията;

10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в ЦУ на НСИ;

11. утвърждава работното време с променливи граници на служителите;

12. съгласува изготвените от НСИ проекти за нормативни и административни актове, които се приемат от Министерския съвет;

13. организира изготвянето на бюджета на НСИ и на бюджетната прогноза;

14. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя.

(4) Функциите на главния секретар при командировка или при ползване на законоустановен отпуск се изпълняват от определен от председателя служител в НСИ за всеки конкретен случай. Оправомощаването става с издаване на изрична заповед от председателя.

Чл. 18. Със заповедта по чл. 6, ал. 4 се определят правомощията на главния секретар.

Раздел ІІІ
Звена и длъжности на пряко подчинение на председателя на НСИ 

Чл. 19. (1) В администрацията на ЦУ на НСИ пет структурни звена и една длъжност, които са на пряко подчинение на председателя на НСИ:

1. Сектор „Сигурност на информацията, информационните и комуникационни технологии и отбранително-мобилизационна подготовка”;

2. Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;

3. Финансов контрольор;

4. Звено „Вътрешен одит”;

5. Отдел „Международни отношения и проекти“;

6. Отдел „Комуникации и секретариат“.

(2) На пряко подчинение на председателя на НСИ са и директорите на ТСБ.

Чл. 20.  Сектор „Сигурност на информацията, информационните и комуникационни технологии и отбранително-мобилизационна подготовка” (СИИКТ и ОМП) осъществява следните дейности:

1. осъществява водеща роля при разработване и внедряване на Политиката по информационна сигурност, процедурите и планове, като следи за хармонизираност с действащото законодателство, наличните международни стандарти и общоприетите добри практики;

2. разработва, предлага и следи за изпълнението на процедурите за управление на работата и измененията на всички средства за обработка на информацията, като за целта установява и разпределя отговорности и задължения;

3.  участва в разработването, предлага и следи за изпълнението на система от предпазни мерки и допълнителни механизми за сигурно управление на мрежите в организацията, по отношение на потока данни, бизнес приложенията, наблюдението и безопасността;

4. участва в разработването, предлага и следи за изпълнението на процедурите за управление, боравене, съхранение и защита на класифицирана и чувствителна информация и документация, като съобразява всички заплахи от неразрешено разкриване, изменение и/или унищожаване;

5. участва в разработването, предлага и следи за изпълнението на система от методи и техники за наблюдение на информационните системи и действията, извършвани върху тях, за да контролира ефективността на внедрените механизми за контрол;

6. участва и анализира изискванията и спецификациите за сигурност на информационните системи;

7. участва в проекти, предлага и анализира система от механизми за контрол, за осигуряване на правилната работа на приложните системи, основавайки се на изискванията за сигурност и оценката на риска;

8. разработва, предлага и следи за изпълнението на процедури за докладване и реагиране при настъпване на събития, свързани със сигурността на информацията;

9. разработва, предлага и следи за изпълнението на процедури за ефективно третиране на събития и слабости, свързани със сигурността на информацията, като за целта установява и разпределя отговорности и задължения;

10. участва в разработването, предлага, анализира и следи за изпълнението на дейностите по поддържане и/или възстановяване на всички средства за обработка на информацията, при бедствия, аварии и непредвидени ситуации и за осигуряване на наличието на информация след прекъсване или неизправност на критичен бизнес процес;

11. инициира/предлага административни и финансови действия, нужни за осигуряване на планирането, действието, наблюдението и непрекъснатото усъвършенстване на информационната сигурност;

12. инициира необходимост от квалификация на персонала, изпълняващ дейности по функционирането на елементите на сигурността;

13. осигурява консултации и методологично ръководство по всички проблеми, свързани с управление на сигурността на останалите структури в НСИ;

14. инициира извънредни заседания на органите, определени за информационната сигурност;

15. инициира предложения за изменения на вътрешни регламенти по сигурността;

16. участва в определянето на обхвата на информационната сигурност по отношение на характеристиките на дейността на организацията, нейното местоположение, активи и технологии;

17. участва в подготовката, обсъждането и приемането на политиката и целите по информационната сигурност;

18. участва в обсъждането и приемането на класификацията на активите и собствениците им;

19. участва в определянето и приемането на методиката за оценка на риска;

20. участва в обсъждането и приемането на докладите от оценката на риска, план за третиране на риска и остатъчните рискове;

21. участва в разработването, обсъждането и приемането на декларацията за приложимост;

22. участва в обсъждането и приемането на всички процедури по информационна сигурност;

23. участва в обсъждането и приемането на ролите и отговорностите за информационната сигурност;

24. запознава се с резултатите от извършените външни одити, както и извършва вътрешни одити на системата за управление на информационната сигурност;

25. следи за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;

26. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства;

27. организира и отговаря за пропускателния и охранителния  режим в административните сгради на ЦУ на НСИ (ниско и високо тяло);

28. създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация в условия на кризи;

29. води регистратури за класифицирана информация;

30. организира отбранително-мобилизационната подготовка;

31. администрира, поддържа и експлоатира базата данни на системите за контрол на достъпа и работното време;

32. осъществява и други дейности, произтичащи от нормативни актове, свързани с класифицираната информация.

Чл. 21. (1) Инспекторатът по чл. 46 от Закона за администрацията (Инспекторат) е на пряко подчинение на председателя за осъществяване на административен контрол върху дейността в НСИ.

(2) Дейността на Инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:

1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;

2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията;

3. подобряване на работата на администрацията.

(3) Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, утвърдени от   председателя на НСИ.

(4) Инспекторатът:

1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;

2. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;

3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;

4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;

5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

6. извършва проверки на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите на администрацията, когато е предвидено в закон;

9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

10. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;

11. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;

12. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от председателя.

(5) Инспекторатът осъществява административен контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет в системата на НСИ.

(6) Инспекторатът изготвя стратегически и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя на НСИ.

(7) Инспекторатът ежегодно представя отчет за дейността си пред председателя на НСИ.

(8) Инспекторатът изпраща на Главния инспекторат ежегодно до 1 март доклад за извършените проверки по ал. 4 през предходната година.

(9) Инспекторатът не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.

Чл. 22. Финансовият контрольор подпомага председателя при функциониране на системите за финансово управление и контрол, като за целта:

1. извършва предварителен контрол за законосъобразност в съответствие с нормативната уредба и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор на всички документи, свързани с цялостната дейност на ЦУ на НСИ;

2. осъществява предварителен контрол на дейностите по усвояване на средства, получени по международни програми и проекти;

3. води регистър на всички сключени договори;

4. осъществява предварителен контрол при усвояване на средства, предоставени от Европейската комисия, както и по европейските структурни и инвестиционни фондове;

5. представя на председателя периодично отчети за своята дейност.

Чл. 23. (1) Звено „Вътрешен одит” (ЗВО) осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите със средства от ЕС и на разпоредителите от по-ниска степен в НСИ по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Вътрешният одит се осъществява чрез изпълнението на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране.

(3) Ръководителят на звено „Вътрешен одит” докладва директно на председателя.

(4) Звено „Вътрешен одит”:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори; Статута на звеното за вътрешен одит в НСИ и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията;

3. вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление;

4. изготвя тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя на НСИ;

5. изготвя план за всеки одитен ангажимент, който включва обхват, цели, времетраенето и разпределението на ресурсите за изпълнението на ангажимента. Планът за одитен ангажимент се разглежда и одобрява от ръководителя на вътрешния одит;

6. дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

7. проверява и оценява съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; опазването на активите и информацията и изпълнението на задачите и постигането на целите;

8. докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на дейностите в организацията, подпомага председателя при изготвянето на план за действие за изпълнение на дадените препоръки и извършва проверки за проследяване на изпълнението на препоръките;

10. изготвя годишен доклад за дейността по вътрешен одит и го представя на председателя, който го изпраща на министъра на финансите в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Чл. 24. Отдел „Международни отношения и проекти“ осъществява следните функции:

1. организиране и координиране на съвместните дейности със статистическата служба на Европейския съюз (ЕС) – Евростат;

2. организиране и координиране на международните дейности и осъществяване на оперативен контакт с институциите на ЕС, както и с партньорски институции и международни организации;

3. координиране, планиране и контролиране на изпълнението на национални, европейски и международни програми и проекти, участието на представители на НСИ в заседания на работни групи и комитети, семинари, конференции и обучения;

4. организира работата на Работна група 12 „Статистика“ към Съвета по европейските въпроси (СЕВ), като координира изготвянето и съгласуването на рамкови позиции, писмени становища и указания относно европейското законодателство със съответните институции на национално ниво и ги предоставя на институциите на ЕС по компетентност;

5. поддържа обмена на информация чрез информационните системи EUnet и ИнфраСолв.

Чл. 25. Отдел „Комуникации и секретариат“ (КС) осъществява следните функции:

1.  разработва комуникационна стратегия и осъществява комуникационната политика на НСИ;

2.  разработва програми за представяне на дейността на НСИ;

3.  организира публичните изяви на ръководството на НСИ и подпомага експертите от НСИ и ТСБ при участието им в публични събития;

4.  участва в изпълнението на информационната политика на НСИ;

5.  информира обществеността за политиките в областта на статистиката, проектите, програмите и дейността на НСИ;

6.  извършва мониторинг и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване и на общественото мнение за дейността на НСИ;

7 .  планира и провежда информационни кампании за представяне на дейността на НСИ и Националната статистическа система;

8.  изготвя правила за медийна комуникация на експертите в ЦУ на НСИ и ТСБ;

9.  осигурява цялостното движение на кореспонденцията на председателя и заместник-председателите на НСИ и организира дейностите във връзка с вътрешния протокол;

10.осъществява канцеларската дейност и въвежда резолюции на ръководството по предоставената кореспонденция;

11. осъществява международната протоколна дейност.

Раздел ІV
Обща администрация 

Чл. 26. (1) Общата администрация на НСИ е организирана в една дирекция „Обща администрация” (ОА), която се състои от четири отдела:

1. отдел „Правни дейности”;

2. отдел „Човешки ресурси”;

3. отдел „Финансово-счетоводни дейности”;

4. отдел „Управление на собствеността и обслужване”.

(2) Отдел „Правни дейности” (ПД) осъществява следните дейности:

1. осъществява процесуално представителство по дела, по които страна е НСИ или председателят на НСИ, пред съдилищата, арбитражите и Комисията за защита на конкуренцията;

2. изготвя проекти на вътрешни нормативни актове, административни актове, договори и други документи;

3. изготвя проекти на наказателни постановления, издавани от председателя;

4. подготвя становища по правни въпроси;

5. оказва правна помощ на ръководството на НСИ, на директорите на ТСБ, както и на специализираната и общата администрация, за законосъобразно осъществяване на дейността им;

6. съгласува за законосъобразност проекти на нормативни и административни актове, актове за установяване на административни нарушения, заповеди, договори и други документи;

7. подготвя юридическата част на конкурсната документация и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и на търгове;

8. участва със свои експерти в комисии, съвети, работни групи, в които се изисква участието на юрист;

9. организира съхраняването и ползването на архив на обществените поръчки.

(3) Отдел „Човешки ресурси” (ЧР) осъществява следните дейности:

1. разработва стратегия за развитие и управление на човешките ресурси в НСИ;

2. подпомага председателя на НСИ при осъществяване на политиката по управление на човешките ресурси;

3. изготвя проект на длъжностното и поименното разписание на ЦУ на НСИ;

4. подпомага директорите и началниците на отдели в системата на НСИ при изготвяне на длъжностни характеристики на служителите им и изготвя длъжностните характеристики на директорите на ТСБ и на служителите, директно подчинени на председателя;

5. оказва методическа помощ на директорите на ТСБ по отношение на човешките ресурси;

6. организира обучението за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в НСИ;

7. организира и оказва методическа помощ в процеса на оценяване на ежегодното изпълнение на длъжността от служителите в НСИ;

8. извършва обработката, архивирането и съхранението на документацията, свързана с назначаването, преназначаването, освобождаването, трудовия и служебния стаж на служителите в ЦУ на НСИ и директорите на ТСБ;

9. поддържа и актуализира информацията в автоматизираната система за управление на човешките ресурси, изградена от Министерския съвет;

10. организира деловодната дейност и администрира системата на вътрешното деловодство;

11. организира ведомствения архив на НСИ и отговаря за неговото предаване в Националния архивен фонд;

12. участва в процеса за определяне на ключовите длъжности в административните структури, изготвя списък на ключовите длъжности, който предоставя на органа по назначаването за утвърждаване.

(4) Отдел „Финансово-счетоводни дейности” (ФСД) осъществява следните дейности:

1. разработва тригодишни бюджетни прогнози и проект за годишен бюджет на НСИ;

2. организира и извършва счетоводството и финансовата отчетност в системата на НСИ;

3. извършва периодични инвентаризации съгласно Закона за счетоводството;

4. разработва предложение за определяне на годишните бюджети на ТСБ;

5. изготвя и представя в Министерството на финансите и Сметната палата обобщените финансови отчети и отчетите за касово изпълнение на бюджета;

6. изготвя и представя в Министерството на финансите заявките за месечни лимити за разходи съгласно утвърденото от Министерството на финансите месечно разпределение на бюджета и разчетите и отчетите за капиталови разходи на НСИ;

7. организира съхраняването и ползването на счетоводния архив;

8. осъществява финансово-счетоводното отчитане на целевите средства от ЕК и ЕС;

9. анализира и администрира разходите, извършвани от НСИ;

10. следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните, извънбюджетните и целевите средства съгласно отпуснатите лимити при спазване на финансовата дисциплина;

11. контролира съвместно с финансовия контрольор плащанията по сключените договори;

12. изработва, съгласува и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи;

13. изготвя предложения за актуализирането на системата за финансово управление и контрол и предприемането на мерки за подобряването й в изпълнение на препоръки от вътрешния одит и други проверки;

14. разработва проекти на вътрешни правила за финансово управление и контрол в рамките на НСИ.

(5) Отдел „Управление на собствеността и обслужване” (УСО) осъществява следните дейности:

1. планира, организира и контролира капиталовите разходи и строително-ремонтните дейности в системата на НСИ в съответствие с инвестиционната политика на НСИ;

2. планира, организира и контролира управлението, поддържането, стопанисването и опазването на собствеността и имуществото на НСИ в почивните бази в гр. Приморско, гр. Китен и курортен комплекс „Боровец”;

3. организира извършването на инвентаризация на активите в ЦУ на НСИ и процедурите по тяхното бракуване и ликвидация;

4. организира транспортното обслужване в ЦУ на НСИ, следи за поддръжката и ремонта на автомобилния парк на НСИ и контролира разходите и отчетите за горива в ЦУ на НСИ;

5. организира процедурите за отдаване под наем на имоти или обособени части от тях - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на НСИ;

6. организира застраховането на недвижимите имоти на НСИ и движимите вещи, предоставени за управление на ЦУ на НСИ;

7. следи за изпълнение на договорите, свързани с имуществото на ЦУ на НСИ;

8. организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на ЦУ на НСИ (ниско и високо тяло) и дворните пространства;

9. организира и провежда почивното дело на служителите в почивните станции на НСИ в гр. Приморско, гр. Китен и курортен комплекс „Боровец”;

10. организира и провежда стопанската дейност в почивната станция на НСИ в курортен комплекс „Боровец”;

11. организира дейностите по безопасни и здравословни условия на труд в системата на НСИ.

Раздел V
Специализирана администрация

Чл. 27. Специализираната администрация на НСИ е организирана в пет дирекции:

1. дирекция „Бизнес статистика”;

2. дирекция „Демографска и социална статистика”;

3. дирекция „Макроикономическа статистика”;

4. дирекция „Многосекторна статистика, методология и регистри“;

5. дирекция „Информационни системи и инфраструктура”.

Чл. 28. (1) Дирекция „Бизнес статистика” (БС) се състои от пет отдела:

1. отдел „Годишна бизнес статистика и бизнес регистри“;

2. отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта”;

3. отдел „Статистика на разходите за труд, научноизследователската и развойна дейност, иновациите и информационното общество”;

4. отдел „Статистика на външната търговия със стоки”;

5. отдел „Статистика на туризма и бизнес наблюдения”.

(2) Отдел „Годишна бизнес статистика и бизнес регистри“ организира, координира, контролира и участва в разработването и провеждането на политиката на НСИ в областта на структурната бизнес статистика (SBS), статистиката на предприятията под чуждестранен контрол (FATS), производството и продажбите на промишлени продукти (PRODCOM), приходите от продажби на предприятията предоставящи бизнес услуги по видове продукти, статистиката на финансовите предприятия, предприятията с нестопанска цел, нефинансовите предприятия и годишните специфични изследвания по икономически дейности; изгражда, поддържа и актуализира Статистическия бизнес регистър (Регистър на статистическите единици (РСЕ). Във връзка с това отделът осъществява следните дейности:

1. разработва нови и подобрява съществуващите методологии и методики за провеждане на статистически изследвания в посочените области, като осигурява тяхното съответствие с европейското и националното законодателство, указанията и изискванията на Евростат;

2. разработва и актуализира инструментариума за събиране на годишните отчети за дейността на предприятията и отговаря за поддържането и разширяването на информационната система „Бизнес статистика” (ИСБС);

3. разработва и актуализира инструментариума за събиране на месечни отчети за производството и продажбите на вътрешния пазар на основни промишлени продукти (PRODCOM);

4. организира и провежда статистически изследвания, включени в НСП, в посочените области;

5. валидира и произвежда ежегодни данни и поддържа динамични редове в областта на структурната бизнес статистика, статистиката на нефинансовите предприятия, на финансовите предприятия и на предприятията с нестопанска цел, чуждестранните преки инвестиции, разходите за придобиване и придобитите дълготрайни материални активи, приходите на строителните предприятия по видове строителство, продажбите на едро и дребно по групи стоки и търговски обекти по вид и стокова специализация, производството и продажбата на вътрешния пазар на основни промишлени продукти в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство;

6. предоставя статистически данни на Евростат и на държавни и местни органи на управление, както и информация в изпълнение на индивидуални заявки на потребители и на сключени договори и споразумения с професионални, браншови, обществени и други организации;

7. изготвя и предоставя статистически справки за код на икономическа дейност и копия на ГОД, които подлежат на легализация от МВнР;

8. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събираната и предоставяна статистическа информация в областта на структурната бизнес статистика, статистиката на нефинансовите предприятия, на финансовите предприятия и на предприятията с нестопанска цел, чуждестранните преки инвестиции, разходите за придобиване и придобитите дълготрайни материални активи, приходите на строителните предприятия по видове строителство, продажбите на едро и дребно по групи стоки и търговски обекти по вид и стокова специализация, производството и продажбата на вътрешния пазар на основни промишлени продукти;

9. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на други органи на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно провежданите от отдела статистически изследвания, изчисляването на показателите и използването им за научни изследвания и годишни анализи;

10. изготвя становища и отговори за Евростат и други международни организации, свързани с подготовката на нормативни актове, ръководства, програми и проекти;

11. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на комитети, работни и целеви групи, семинари, пилотни проекти и други, както и в работата на междуведомствени и вътрешноведомствени експертни групи по теми, свързани със структурната бизнес статистика, статистиката на предприятията под чуждестранен контрол, производството и продажбите на промишлени продукти, приходите от продажби на предприятията предоставящи бизнес услуги по видове продукти, статистиката на финансовите предприятия, предприятията с нестопанска цел, нефинансовите предприятия и годишните специфични изследвания по икономически дейности;

12. подготвя и предоставя резултатите от статистическите изследвания в областта на структурната бизнес статистика, статистиката на нефинансовите предприятия, на финансовите предприятия и на предприятията с нестопанска цел, чуждестранните преки инвестиции, разходите за придобиване и придобитите дълготрайни материални активи, приходите на строителните предприятия по видове строителство, продажбите на едро и дребно по групи стоки и търговски обекти по вид и стокова специализация, производството и продажбата на основни промишлени продукти за публикуване на сайтовете на Евростат и НСИ, ИС Инфостат и статистическите публикации;

13. изготвя доклади за качеството на данните по структурна бизнес статистика (SBS), статистика на предприятията под чуждестранен контрол (FATS) и производството и продажбите на промишлени продукти (PRODCOM);

14. предоставя информация чрез попълване на специфични въпросници за Евростат, национални и международни институции;

15. участва в създаването и актуализирането на използваните в НСИ класификации, номенклатури и регистри;

16. изгражда, поддържа и актуализира информационна система „Регистър на групи предприятия” като неразделна част от РСЕ;

17. подготвя и обменя данни за многонационални групи предприятия с цел актуализация на ЕвроГруп регистъра на Евростат;

18. провежда годишни изследвания, свързани с демографията на предприятията и статистиката на фамилния бизнес;

19. осъществява профилиране на сложни предприятия;

20. извършва методологична работа по определяне, създаване и актуализация на статистическите единици „предприятие”, „местна единица”, „единица по вид дейност” и „група предприятия” в РСЕ;

21. обработва и въвежда данни от вътрешни административни източници;

22. обработва данни от регистрите, поддържани в Агенцията по вписванията (БУЛСТАТ, Търговски регистър);

23. зарежда данни за осигурените лица от Регистъра на осигурените лица на НОИ;

24. администрира и поддържа общосистемната информация на РСЕ и на информационната система от Търговския регистър. Поддържа националните и ведомствените класификации (ЕКАТТЕ, класификатор на професиите, ведомствени номенклатури и други);

25. администрира достъпа до базата данни на Статистическия бизнес регистър и информационната система от данни на Търговския регистър;

26. дефинира съвкупности за статистическите изследвания на предприятията;

27. извършва обработка по формиране на извадките на статистическите наблюдения на предприятията;

28. регистрира данните от проведени наблюдения и актуализира характеристиките на статистическите единици;

29. извършва процедурите по „Годишно приключване на статистически единици”, чрез което се формира обхватът на активните, неактивните или прекратилите дейността си единици;

30. обработва журнала с предложения за „промяна на данните на статистическите единици - демографски събития”;

31. изготвя справки за вътрешни и външни потребители;

32. осигурява методологична помощ на статистическите отдели в НСИ и ТСБ при ползване на Бизнес регистъра.

(3) Отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта” (КБССТ) осъществява следните дейности:

1. разработва нови и усъвършенства съществуващите методики, методологии и инструментариум за провеждане на краткосрочните статистически изследвания в областта на промишлеността, строителството, вътрешната търговия, услугите и транспорта, като осигурява тяхното съответствие с европейското и националното законодателство, указанията и изискванията на Евростат;

2. осъществява организацията на наблюденията, събирането, обработката, представянето и съхранението на статистическата информация по отношение на краткосрочните бизнес показатели и показателите в областта на транспорта;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания, включени в НСП, в посочените области;

4. отговаря за поддръжката, актуализацията и разширяването на информационна система „Бизнес цикли” (ИСБЦ) чрез включване на нови модули (изследвания) в изпълнение на действащото европейско законодателство в областта на краткосрочната бизнес статистика и статистиката на транспорта;

5. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на органите на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно провежданите от отдела статистически изследвания, изчисляването на показателите и използването им за научни изследвания и краткосрочни анализи;

6. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събираната и предоставяна статистическа информация от КБС в областта на промишлеността, строителството, търговията, услугите и транспорта;

7. извършва ревизии на данните в посочените области в съответствие с европейското законодателство;

8. подготвя за публикация метаданни и доклади за качеството на краткосрочните бизнес показатели, включително и за системата „Основни европейски икономически показатели”;

9. подготвя и предоставя резултатите от статистическите изследвания в областта на КБС и статистика на транспорта за публикуване на сайтовете на Евростат и НСИ, ИС Инфостат и статистическите публикации;

10. предоставя информация чрез попълване на специфични въпросници за Евростат, национални и международни институции;

11. участва в работни и целеви групи на Евростат и други институции и организации на национално и международно ниво;

12. изготвя становища и отговори за Евростат и други международни и национални организации и институции, свързани с подготовката на нормативни актове, ръководства, програми и проекти;

13. обработва необходимата информация и изчислява отделни агрегати за тримесечните национални сметки в областта на промишлеността, вътрешната търговия, строителството и услугите;

14. участва в създаването и актуализирането на използваните в НСИ класификации, номенклатури и регистри.

(4) Отдел „Статистика на разходите за труд, научноизследователската и развойна дейност, иновациите и информационното общество” (СРТНИРДИИО) осъществява следните дейности:

1. обработва и разпространява официална статистическа информация за състоянието и динамиката на наетите лица, свободните работни места, разходите за труд, научноизследователската и развойна дейност (НИРД), иновациите и информационното общество (използване на информационни и комуникационни технологии от предприятията, домакинствата и лицата);

2. организира, провежда и отговаря за изследванията по краткосрочна статистика на заетостта и разходите за труд с цел да се осигури месечна и тримесечна информация за трудовите възнаграждения, разходите на работодателите, свързани с използвания от тях наемен труд, и свободните работни места;

3. организира, провежда и отговаря за изследванията, включени в НСП, по годишна статистика на заетостта и разходите за труд с цел да се осигурят годишни данни за средната работна заплата и разходите за труд съгласно изискванията на европейското законодателство;

4. осъществява наблюдение на структурата на заплатите с цел да се осигури детайлна и съпоставима на европейско ниво информация за разпределението и връзката между размера на трудовото възнаграждение, индивидуалните характеристики на наетите лица и тези на техния работодател;

5. организира, провежда и отговаря за изследванията, включени в НСП, за научно-изследователската и развойна дейност (НИРД), бюджетните разходи за НИРД, иновационната дейност и информационните и комуникационни технологии в домакинствата и предприятията;

6. разработва нови и усъвършенства съществуващите методологии, методики и инструментариум на провежданите от отдела статистически изследвания по начин, осигуряващ в максимална степен съгласуваност с изискванията за качество на Европейска статистическа система и удовлетворяване на нуждите на потребителите;

7. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в областта на наетите лица и разходите за труд, научноизследователската и развойна дейност, иновациите и информационното общество;

8. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на други органи на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно провежданите от отдела статистически изследвания;

9. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и пилотни проекти, както и в работата на междуведомствени и вътрешноведомствени експертни групи по теми, свързани със статистиката на наетите лица и разходите за труд, научноизследователската и развойната дейност, иновациите и информационното общество;

10. разработва и актуализира техническите задания за автоматична обработка на информацията от статистическите изследвания, провеждани от отдела;

11. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в областта на пазара на труда, научноизследователската и развойната дейност, иновациите и информационното общество в съответствие с изискванията на националните и международни стандарти;

12. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събираната и предоставяна информация за наетите лица и разходите за труд, научноизследователската и развойната дейност, иновациите и информационното общество;

13. изготвя доклади за качеството и подготвя метаданни за публикуване на сайтовете на Евростат и НСИ в областта на статистиката на наетите лица и разходите за труд, научноизследователската и развойната дейност, иновациите и информационното общество;

14. поддържа динамични редове и предоставя данни от статистическите изследвания, провеждани от отдела за общите статистически издания, международни въпросници, както и за информационното обслужване на потребителите;

15. участва в разработването и актуализирането на използваните в НСИ класификации, номенклатури и регистри.

(5) Отдел „Статистика на външната търговия със стоки” (СВТС) осъществява следните дейности:

1. разработва нови и усъвършенства съществуващите методологии, методики и статистически инструментариум за провеждане на статистическите изследвания в областта на статистиката на външната търговия със стоки и осигурява тяхното хармонизиране с изискванията на Евростат;

2. провежда статистически наблюдения, включени в НСП, в областта на статистиката на външната търговия със стоки;

3. разработва, съгласува и актуализира нормативната база в областта на статистиката на външната търговия със стоки в съответствие с европейското законодателство;

4. координира и съгласува работата на отдела с други структури във и извън НСИ, свързана с получаването, обработката, валидирането, контрола и разпространението на данни за външната търговия със стоки;

5. определя праговете и прави оценки на стойностите на търговията със стоки под прага и на неотговорилите по системата Интрастат;

6. отговаря за актуализацията, поддръжката и разширяването на информационна система „Външна търговия” (ИСВТ);

7. отговаря за разпространението на външнотърговски данни за потребителите в страната и чужбина;

8. отговаря за организацията по провеждането на огледални сравнения на стоковите потоци;

9. оказва методическа помощ на институциите, осигуряващи данни от административни източници, и участва в разработването и поддържането на регистри, класификации и номенклатури, използвани при отчитането на външнотърговската статистика;

10. участва в работата на комитети, работни и целеви групи, срещи и семинари на национално и международно ниво в областта на статистиката на външната търговия със стоки;

11. работи за повишаване на качеството на външнотърговските данни и изготвя доклади за качеството;

12. оказва методологична помощ на респондентите и на потребителите на външнотърговските данни;

13. осъществява информационния обмен на данни за външната търговия с Евростат, други институции, международни организации и страни;

14. подготвя доклади и становища по проблемите на статистиката на външната търговия със стоки;

15. подготвя и предоставя данни за външната търговия със стоки, необходими за сайтовете на Евростат и НСИ, общите статистически издания на НСИ, ИС Инфостат и международни въпросници;

16. подготвя данни по нестандартни заявки на потребителите.

(6) Отдел „Статистика на туризма и бизнес наблюдения” (СТБН) осъществява следните дейности:

1. разработва нови и подобрява съществуващите методологии, методики и инструментариум за провеждане на статистически изследвания за туризма, бизнес тенденциите и потребителите;

2. организира и провежда статистически изследвания за туризма, бизнес тенденциите и потребителите, включени в НСП, в съответствие с хармонизираните методики на ЕС;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

4. разработва и актуализира техническите задания за автоматична обработка на информацията от статистическите изследвания за туризма, бизнес тенденциите и потребителите;

5. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в съответствие с изискванията на националните и международните стандарти;

6. отговаря за качеството, достоверността, защитата и разпространението на данни от статистическите изследвания за туризма, бизнес тенденциите и потребителите;

7. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на ТСБ и на потребителите на статистическа информация за туризма, бизнес тенденциите и потребителите;

8. изготвя аналитични материали, поддържа динамични редове и разпространява статистическа информация, необходима за общите статистически изследвания и международни въпросници;

9. подготвя и изпраща данни в ЕК, Евростат и други структури на ЕК в рамките на законоустановените срокове, осигурява информация по междуведомствени споразумения и информационно обслужване на външни потребители;

10. участва в работни групи, целеви групи, семинари, организирани от ЕК, Евростат и други международни организации.

Чл. 29. (1) Дирекция „Демографска и социална статистика” (ДСС) се състои от пет отдела:

1. отдел „Статистика на населението и жилищния фонд”;

2. отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието”;

3. отдел „Статистика на образованието и културата”;

4. отдел „Статистика на условията на живот”;

5. отдел „Статистика на работната сила”.

(2) Отдел „Cтатистика на населението и жилищния фонд” (СНЖФ) осъществява следните дейности:

1. разработва нови и усъвършенства съществуващите методологии в областта на статистиката на населението, демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението;

2. провежда статистическите изследвания, включени в НСП, в областта на статистиката на населението, демографските процеси (ражданията, умиранията, браковете и разводите, вътрешната и външната миграция) и прогнози за населението;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

4. оказва методологична помощ на другите органи на статистиката и на държавните органи, поддържащи административни регистри, използвани за статистически цели;

5. разработва, съгласува и актуализира нормативната база в областта на статистиката на населението, статистиката на демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението в съответствие с изискванията на международните стандарти и Евростат;

6. подготвя методологични разработки, предложения и становища в областта на статистиката на населението, демографските процеси и прогнози за населението както в системата на НСИ, така и за Евростат;

7. подготвя и предоставя данни за населението, демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението, необходими за общите и специализираните статистически издания, международни въпросници и за информационно обслужване на потребителите;

8. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на статистиката на населението, демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението;

9. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и други, свързани с демографската статистика;

10. участва в разработването и поддържането на регистри, класификации и номенклатури в частта им за населението;

11. отговаря за съхранението на статистическата информация в съответствие със Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни;

12. поддържа и актуализира информационна система „Демография”;

13. оказва методологична помощ на ТСБ при обработката на първичните съобщения за демографските събития;

14. актуализира, поддържа и осигурява достъп до данните в генералната съвкупност от лица и домакинства, от които се формират извадките за изследванията на НСИ;

15. усъвършенства методологията и разработва основните насоки за провеждането на преброяванията на населението и жилищния фонд съгласно българското и европейското законодателство и международните препоръки;

16. осъществява международния обмен на статистическа информация с Евростат и статистическите отдели на международните организации в областта на методологията на преброяванията на населението и жилищния фонд;

17. осъществява координация на дейностите по подготовка и съгласуване на инструментариума на преброяванията на населението и жилищния фонд с други държавни органи на управление и академичната общност;

18. сътрудничи с други структурни звена на НСИ, имащи компетенции в областта на преброяванията на населението и жилищния фонд, включително и чрез обмен на данни.

(3) Отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието” (СЗП) осъществява следните дейности:

1. осигурява изпълнението на съответната част от НСП чрез методологична работа в съответствие с европейското законодателство и международните договори в тази област, като организира и провежда статистически изследвания в областта на:

а) здравеопазването - годишни изследвания на дейността на: лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и здравните заведения; домовете за медико-социални грижи за деца; детските ясли; системата на здравните сметки (статистическа система за описание, класифициране и анализ на разходите за здраве и източниците на финансиране); провеждане на Европейско здравно интервю (на шест години);

б) правосъдието - статистически изследвания на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица (престъпленията, завършили с осъждане, обвиняемите и осъдените лица с влезли в сила присъди), дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и престъпленията на непълнолетните.

2. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

3. разработва нови и подобрява съществуващите методологии и методики за провеждане на статистически изследвания в областта на здравеопазването и правосъдието, като осигурява тяхното съответствие с изискванията на Евростат и други международни организации;

4. оказва методологична помощ и съдействие на другите органи на статистиката и на държавните органи, поддържащи административните източници, използвани за статистически цели, в областта на здравеопазването и правосъдието;

5. осъществява международния обмен на статистически данни и информация с Евростат и статистическите отдели на международните организации в областта на здравеопазването и правосъдието;

6. осъществява междуведомствена координация с други органи на статистиката и ведомства по отношение на статистиката на здравеопазването и правосъдието;

7. подготвя анализи, аналитични доклади, методологични разработки, предложения и становища в областта на здравеопазването и правосъдието;

8. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на статистиката на здравеопазването и правосъдието;

9. оказва методологична помощ на експертите от ТСБ при провеждане на наблюденията на здравеопазването и правосъдието.

(4) Отдел „Статистика на образованието и културата” (СОК) осъществява следните дейности:

1. осигурява изпълнението на съответната част от НСП чрез методологична работа в съответствие с европейското законодателство в тази област, като организира и провежда статистически изследвания в областта на:

а) образованието - годишни изследвания на дейността на образователните институции (предучилищно образование; основно и средно образование; професионално обучение след средно образование; центрове за професионално обучение; висше образование; докторантура), както и репрезентативни изследвания на домакинствата и предприятията в областта на образованието и обучението;

б) културата - годишни изследвания на дейността на културните институции (музеи; театри; библиотеки; кина; радио- и телевизионна програмна дейност; филмово производство; книгоиздателска и печатна дейност).

2. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

3. осъществява междуведомствена координация с други органи на статистиката и ведомства по отношение на статистиката на образованието и културата;

4. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в областта на статистиката на образованието и културата в съответствие с изискванията на международните стандарти и регламентите на ЕК и Евростат;

5. подготвя и разпространява статистическа информация в областта на статистиката на образованието и културата;

6. осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на статистиката на образованието и културата; координира дейността по предоставянето на данни от други органи на статистиката;

7. подготвя анализи, аналитични доклади, методологични разработки, предложения и становища в областта на статистиката на образованието и културата както в системата на НСИ, така и за Евростат;

8. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на статистиката на образованието и културата;

9. оказва методологична помощ на експертите от ТСБ при провеждане на наблюденията на образованието и културата.

(5) Отдел „Статистика на условията на живот” (СУЖ) осъществява следните дейности:

1. разработва нова и усъвършенства съществуващата методология в областта на статистическите изследвания „Наблюдение на домакинските бюджети” (HBS), „Статистика на доходите и условията на живот” (SILC) и „Интегрирана статистика на социалната защита” (ESSPROS);

2. провежда статистическите изследвания, включени в НСП, в областта на статистиката на домакинските бюджети, доходите и условията на живот и интегрираната статистика на социалната защита;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

4. оказва методологична помощ на другите органи на статистиката и на държавните органи, поддържащи административни регистри, използвани за статистически цели;

5. разработва, съгласува и актуализира нормативната база в областта на статистиката на домакинските бюджети, доходите и условията на живот и интегрираната статистика на социалната защита в съответствие с изискванията на международните стандарти и Евростат;

6. подготвя методологични разработки, предложения и становища в областта на домакинските бюджети, доходите и условията на живот и интегрираната статистика на социалната защита, както в системата на НСИ, така и за Евростат;

7. подготвя и предоставя данни от домакинските бюджети, доходите и условията на живот и интегрираната статистика на социалната защита, необходими за общите и специализираните статистически издания, международни въпросници и за информационно обслужване на потребителите;

8. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на статистиката на домакинските бюджети, доходите и условията на живот и интегрираната статистика на социалната защита;

9. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и др., свързани с провежданите в отдела изследвания;

10. участва в разработването и поддържането на регистри, класификации и номенклатури в частта им за провежданите в отдела изследвания;

11. отговаря за съхранението на статистическата информация в съответствие със Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни;

12. поддържа и актуализира базите с данни за провежданите в отдела изследвания;

13. оказва методологична помощ на експертите от ТСБ при обработката на първичните данни.

(6) Отдел „Статистика на работната сила” (СРС) осъществява следните дейности:

1. събира, обработва и разпространява официална статистическа информация за състоянието и динамиката на заетостта и безработицата;

2. осъществява наблюдение на работната сила, с цел да се осигури информация за най-важните характеристики на заетостта и безработицата в Република България;

3. разработва нова и усъвършенства съществуващата методология, методика и инструментариум на статистическото изследване на работната сила по начин, осигуряващ в максимална степен съгласуваност с изискванията за качество на Европейска статистическа система и удовлетворяване на нуждите на потребителите;

4. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическото изследване на работната сила;

5. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на други органи на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно статистическото изследване на работната сила;

6. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и пилотни проекти, както и в работата на междуведомствени и вътрешноведомствени експертни групи по теми, свързани със статистика на работната сила;

7. разработва и актуализира техническите задания за автоматична обработка на информацията от статистическото изследване на работната сила;

8. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в областта на статистическото изследване на работна сила, в съответствие с изискванията на националните и международни стандарти;

9. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събираната и предоставяна информация за работната сила;

10. изготвя доклади за качеството и подготвя метаданни за публикуване на сайтовете на Евростат и НСИ в областта на статистиката на работната сила;

11. поддържа динамични редове и предоставя данни от статистическото изследване на работната сила за общите статистически издания на НСИ, международни въпросници, както и за информационното обслужване на потребителите;

12. участва в разработването и актуализирането на използваните в НСИ класификации и номенклатури.

Чл. 30. (1) Дирекция „Макроикономическа статистика” (МИС) се състои от шест отдела:

1. отдел „Нефинансови национални и регионални сметки”;

2. отдел „Финансови национални сметки”;

3. отдел „Таблици Ресурс - Използване и институционални национални сметки”;

4. отдел „Потребителски цени, цени на жилища и паритети на покупателната способност”;

5. отдел „Сметки в околната среда и енергетиката”;

6. отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство”.

(2) Отдел „Нефинансови национални и регионални сметки” (ННРС) осъществява следните дейности:

1. разработва експресни, предварителни, регулярни и окончателни тримесечни и годишни оценки за брутния вътрешен продукт и брутната добавена стойност на национално и регионално ниво;

2. разработва нефинансови национални сметки, съгласно Регламент (ЕС) № 549/2013 на ЕП и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз;

3. разработва тримесечни оценки за основни макроикономически показатели, съгласно Европейската система от сметки, с цел изпълнение на задължителната програма за предоставяне на данни в областта на национални сметки и осигуряване сравнение на ниво ЕС;

4. разработва брутния национален доход (БНД) по пазарни цени, съгласно Регламент (ЕС) 2019/516 на ЕП и на Съвета от 19 март 2019 година относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени за целите на собствените ресурси на ЕС;

5. отговаря на въпросници относно съставянето на агрегатите на БНД и техните компоненти и тяхното качество;

6. разработва тримесечни и годишни оценки за заетостта, отработените човекочасове и производителността на труда в съответствие с принципите на Европейската система от сметки;

7. разработва регионални сметки в съответствие с принципите на Европейската система от сметки ;

8. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области в съответствие с изпълнението на Националната статистическа програма, Годишния план за дейността на НСИ, Програмата за предоставяне на данни на Евростат и ангажиментите на България по подписани международни договори;

9. извършва ревизии на данните в съответните области, с цел осигуряването на съпоставимост;

10. осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на националните сметки с Евростат и други международни институции и организации, отговаря за прилагането на методологията в областта на националните сметки в съответствие с принципите на Европейската система от сметки, координира дейността за осигуряването на контрол и качество на данните за националните сметки, участва в целеви групи и експертни мисии на национални и международни органи и организации в областта на националните сметки и участва в подготовката на становища в областта на нефинансовите сметки;

11. при необходимост изисква допълнителна информация от другите структурни звена на НСИ за осигуряването на достатъчна и надеждна информация за целите на националните сметки;

(3) Отдел „Финансови национални сметки” (ФНС) осъществява следните дейности:

1. разработва прогнозни и окончателни годишни данни за излишъка/дефицита и дълга на  сектор „Държавно управление”- Нотификационни таблици и Въпросник към тях въз основа на Регламент на Съвета на ЕС № 479/2009 относно прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит и Регламент на Съвета на ЕС № 679/2010 за изменение на Регламент на Съвета на ЕС № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в контекста на процедурата при прекомерен дефицит;

2. разработва годишни финансови национални сметки за наличностите и трансакциите, за преоценките и другите изменения в активите и пасивите по финансови инструменти и институционални сектори на неконсолидирана и консолидирана основа;

3. разработва данни за данъците и социалните осигуровки на база времево-изместен касов метод;

4. разработва фискални данни за подсектори „Централно държавно управление“ и „Социално-осигурителни фондове“;

5. разработва данни за пенсионни права в социалното осигуряване;

6. разработва нефинансови показатели и основни макроикономически показатели за сектор „Държавно управление“ на национално ниво;

7. извършва преглед на институционалната класификация на статистическите единици, включени в сектор „Държавно управление“;

8. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области в съответствие с изпълнението на Националната статистическа програма, Годишния план за дейността на НСИ, Програмата за предоставяне на данни на Евростат и ангажиментите на България по подписани международни договори;

9. осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на финансовата статистика с Евростат - статистически справки и въпросници, и отговаря за прилагането на методологията в областта на финансовата статистика в съответствие с принципите на Европейската система от сметки;

10. координира дейността за осигуряването на контрол и качество на данните за финансовата статистика, участва в целеви групи и експертни мисии на национални и международни органи и организации в областта на финансовата статистика, участва в междуведомствена работна група съвместно с Българската народна банка и Министерството на финансите за разработване, производство и разпространение на държавна финансова статистика и финансовите национални сметки и подготвя становища в областта на финансовата статистика;

11. при необходимост изисква допълнителна информация от другите структурни звена на НСИ за осигуряването на достатъчна и надеждна информация за целите на финансовите национални сметки и финансовата статистика;

(4) Отдел „Таблици Ресурс - Използване и институционални национални сметки” (РИИНС) осъществява следните дейности:

1. разработва и балансира таблици Ресурс - Използване по компоненти и съгласно изискванията за размерност в съответствие с Европейската система от сметки;

2. разработва годишни нефинансови национални сметки по институционални сектори в съответствие с Европейската система от сметки;

3. разработва тримесечни нефинансови национални сметки за институционални сектори „Държавно управление”, „Останал свят” и „Общо за икономиката“ в съответствие с Европейската система от сметки;

4. разработва оценки за среднопретеглената ставка на ДДС за целите на собствените ресурси на ЕС в съответствие с член 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) 1553/89 и Ръководството за администриране на собствените ресурси на общия бюджет на ЕС в Република България;

5. разработва годишни данни за разходите на институционален сектор „Държавно управление” по функции на Класификацията на функциите на държавното управление (КОФОГ);

6. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области в съответствие с изпълнението на Националната статистическа програма, Годишния план за дейността на НСИ, Програмата за предоставяне на данни на Евростат и ангажиментите на България по подписани международни договори;

7. осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на секторни нефинансови националните сметки, таблици Ресурс - Използване и среднопретеглената ставка по ДДС за целите на собствените ресурси от ДДС на ЕС, отговаря за прилагането на методологията в посочената област в съответствие с принципите на Европейската система от сметки, координира дейността за осигуряването на контрол и качество на данните, участва в целеви групи и експертни мисии на международни органи и организации в областта на националните сметки;

8. при необходимост изисква допълнителна информация от другите структурни звена на НСИ и органите на статистиката с цел осигуряването на достатъчна и надеждна информация за целите на националните сметки;

(5) Отдел „Потребителски цени, цени на жилища и паритети на покупателната способност” (ПЦЦЖППС) осъществява следните дейности:

1. извършва дейността по конструиране, производство и разпространение на националния индекс на потребителските цени (ИПЦ), на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) и на индекса на цените за малката по състав „кошница” (ИЦМК);

2. извършва дейността по конструиране, производство и разпространение на индексите на цените на жилищата (ИЦЖ), на индексите на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (ИЦЖОС), както и на показатели за продажбите на жилища (ППЖ);

3. разработва и усъвършенства методологията и инструментариума на статистическите наблюдения на потребителските цени и пазарните цени на жилищата и методиката за изчисляване на индексите на тяхното изменение, като осигурява хармонизирането им с изискванията на Евростат;

4. разработва и усъвършенства методологията и инструментариума на статистическите наблюдения на цените на новите и съществуващите жилища; на услугите, свързани с придобиването и собствеността на жилищата; и на застраховките, свързани с жилището и методиката за изчисляване на индексите на тяхното изменение, като осигурява хармонизирането им с изискванията на Евростат;

5. изчислява паритети на покупателната способност (ППП), като анализира източниците и методите, приложими за изчисляването на (ППП); събира и предоставя на Евростат основна статистическа информация за изчисляване на ППП;

6. организира и провежда статистически наблюдения на потребителските цени, извършва обработката, производството и публикуването на статистическа информация за индексите на потребителските цени и инфлацията;

7. организира и провежда статистически наблюдения на цените на жилищата, извършва обработката, производството и публикуването на статистическа информация за индексите на цените на жилищата;

8. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области в съответствие с изпълнението на Националната статистическа програма, Годишния план за дейността на НСИ, Програмата за предоставяне на данни на Евростат и ангажиментите на България по подписани международни договори;

9. разработва аналитични материали в областта на статистиката на потребителските цени и статистиката на цените на жилищата;

10. подготвя информационни материали, свързани с подготовката на статистическите издания, сайта на НСИ, информационното обслужване на обществеността и органите на държавната власт и управление, както и в изпълнение на международни договорености за предоставяне на информация;

11. участва в разработването, поддържането и актуализирането на статистическите класификации, използвани в областта на статистиката на потребителските цени и на цените на жилищата;

12. участва в работата на работни групи, срещи и семинари на национално и международно ниво в областта на статистиката на потребителските цени и на цените на жилищата;

13. осъществява методическо ръководство и координиране на работата по подготовката на национални статистически данни за международните сравнения на относителните равнища на цени и на макроикономически показатели в съответствие с Програмата за европейски сравнения (ПЕС);

14. организира подготовката и провеждането на специализирани ценови наблюдения в рамките на партньорството с европейските страни, ТСБ и външни експерти;

15. съвместно с Евростат организира и координира подготовката на национална статистическа информация, необходима за изчисляване на корекционните коефициенти, в съответствие с Регламента за заплащане на европейските функционери в различните страни;

16. участва в работата при подготовката на програми, стратегии в процеса на хармонизиране с международните статистически стандарти в качеството на редовен член на работните групи в Евростат „Паритети на покупателната способност” и „Член 64 от Регламента за заплащане на европейските функционери”;

(6) Отдел „Сметки в околната среда и енергетиката” (СОСЕ) осъществява следните дейности:

1. организира, координира, контролира и участва в разработването и провеждането на политиката на НСИ в областите статистика на околната среда и статистика на енергетиката;

2. разработва нови и усъвършенства съществуващи методики, методологии, инструментариум и технологии за провеждане на статистически изследвания в посочените области;

3. провежда статистически изследвания в областта на околната среда, съгласно НСП, и осигурява информация за: емисии в атмосферата, отпадъци от икономическата дейност, битови и строителни отпадъци, разходи за опазване и възстановяване на околната среда, дълготрайни материални активи с екологично предназначение, водопотребление, водоползване за производство на хидроенергия (ВЕЦ/ПАВЕЦ), обществено водоснабдяване, канализация и пречистване, водоснабдяване чрез напоителни системи, приходи и разходи за битови отпадъци и разходи за водоснабдителна инфраструктура, данъци и такси, субсидии за околната среда, пуснати на пазара опаковки, подземни запаси, екологични стоки и услуги, шумови нива, защитени територии и зони от Националната екологична мрежа.

4. провежда статистически изследвания в областта на енергетиката, съгласно НСП, и осигурява информация за: производство, внос, износ, бункеровка, запаси и доставки на енергийни продукти; цени на електрическа енергия и на природен газ за битови и крайни небитови клиенти; комбинирани съоръжения за електрическа и топлинна енергия; районни отоплителни и охладителни системи; баланси на енергийните продукти; общ енергиен баланс на страната; дезагрегирани данни за крайното енергийно потребление в секторите: домакинства, индустрия, транспорт и услуги; дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия и секторни дялове за: електрическа енергия, транспорт, отопление и охлаждане; баланси на физическите енергийни потоци; пазарни индикатори за електрическа енергия и природен газ;

5. подготвя информация за показателите за устойчиво развитие като част от Стратегията за устойчиво развитие на ЕС и за стратегия „Европа 2020/2030” за областта на околната среда и енергетиката;

6. разработва и актуализира техническите задания за обработка на информацията от статистическите изследвания в посочените области;

7. разработва и поддържа специализирани номенклатури и регистър на отчетните единици за статистическите изследвания в посочените области;

8. отговаря за оперативното планиране, провеждане и отчитане на статистическите изследвания в посочените области в съответствие с изпълнението на Националната статистическа програма, Годишния план за дейността на НСИ, Програмата за предоставяне на данни на Евростат и ангажиментите на България по подписани международни договори;

9. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в посочените области в съответствие с изискванията на националните и международните стандарти;

10. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събраната и предоставяната информация;

11. изготвя аналитични материали, поддържа динамични редове и предоставя данни, необходими за общите статистически издания, международни въпросници и регламенти, както и за информационното обслужване на потребителите;

12. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и други;

13. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ и на потребителите на статистическа информация;

14. осигурява опазване на конфиденциалността на първичните данни, които се събират в хода на провежданите статистически изследвания, осъществява координация при събирането на административна информация за явленията, свързани с околната среда и енергетиката, извън редовните статистически изследвания;

(7) Отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство” (СЦСГС) осъществява следните дейности:

1. разработва, актуализира и усъвършенства статистическия инструментариум за изследванията в областта на агромонетарната статистика в съответствие с изискванията на действащото в ЕС законодателство;

2. отговаря за организацията и провеждането на изследванията в областта на агромонетарната статистика и статистиката на горското стопанство в съответствие с НСП;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области в съответствие с изпълнението на Националната статистическа програма, Годишния план за дейността на НСИ, Програмата за предоставяне на данни на Евростат и ангажиментите на България по подписани международни договори;

4. разработва материали за публикуване в сайта и изданията на НСИ в съответствие с Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ и Издателския план;

5. поддържа динамични редове за сателитните сметки, индексите и цените в селското стопанство;

6. съвместно с другите компетентни звена в НСИ участва в разработването, поддържането и актуализирането на системата от национални класификации и регистри;

7. координира дейностите между компетентните звена в НСИ по предоставянето на данни на Евростат за статистиката на селските райони за целите на изграждането и развитието на базата данни на ЕС;

8. съвместно с другите органи на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителната агенция по горите и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури отговаря за прилагане на европейското законодателство при производството на статистическа информация в областта на селското, горското и рибното стопанство;

9. представлява България и НСС в работни групи на Евростат, Комитета по селскостопанска статистика на Евростат и други международни форуми в областта на селскостопанската статистика

Чл. 31. (1) Дирекция „Многосекторна статистика, методология и регистри“, (МСМР) се състои от пет отдела:

1. отдел „Регионална статистика и географска информация”;

2. отдел “Индикатори и мониторинг на стратегически документи и инициативи”;

3. отдел „Връзки с потребителите и е-услуги“;

4. отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“

5. отдел „Планиране и качество на статистическите изследвания ”.

 (2) Отдел „Регионална статистика и географска информация” (РСГИ) осъществява  следните дейности:

1. осигурява изпълнението на съответната част от НСП, като организира и провежда статистически изследвания в следните тематични области:

а)регионална статистика – характеристики на регионите, областите и общините; възникнали бедствия, аварии, инциденти и кризи;

б)териториални изследвания – административно-териториално деление; баланс на територията; гъстота на населението;

2. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания и дейности, включени в НСП, за посочените в т. 1 тематични области;

3. подготвя и разпространява информационни продукти в посочените области, както и такива, произведени чрез обвързване на статистически и пространствени данни;

4. подготвя анализи, аналитични доклади, методологични разработки, предложения и становища в посочените тематични области;

5. поддържа и обогатява набори от пространствени данни, необходими за производство на интегрирана статистическа информация и предоставяне на специализирани информационни услуги, боравещи с пространствени данни;

6. осъществява международния обмен на информация с Евростат и статистическите отдели на международните организации в сферата на регионалната статистика, кризисните събития и пространствените данни;

7. участва в поддържането на Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS) и номенклатурите с териториални типологии за България, съгласно европейското законодателство;

8. координира дейностите в НСИ, свързани с изпълнение на ангажиментите по Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE);

9. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи, проекти и инициативи, свързани с осигуряване на информация и становища по следните теми:  пространствени данни, обвързване на статистическа и географска информация, управление на риска от бедствия и други теми по компетентност.

(3) Отдел “Индикатори и мониторинг на стратегически документи и инициативи” (ИМСДИ) осъществява следните дейности:

1. координира дейностите по събиране, валидиране и докладване на данни, от статистически изследвания и от административни източници, при национални и международни проучвания за отчитане на напредъка на страната в изпълнение на Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН;

2. осигурява и разпространява информация за основни икономически и финансови показатели за страната;

3. интегрира данни от изчерпателни и извадкови изследвания и административни източници необходими за националните планове, програми и стратегии, както и за осигуряването на връзката им с международните документи;

4. разработва нови и подобрява съществуващи методики за системите от ключови статистически показатели и извършва мониторинг на изпълнението на европейски, национални и регионални стратегии;

5. отговаря за поддържането, актуализирането и развитието на Информационна система за мониторинг на национални, европейски и международни стратегии и програми (ИС МОНИТОРСТАТ);

6. оказва методологична помощ на потребителите на ИС МОНИТОРСТАТ;

7. осъществява обмен на статистическа информация с Евростат и статистическите отдели на международни организации;

8. сътрудничи с други структурни звена във и извън НСИ за осигуряване на необходимата информация при формиране на набори от показатели за европейски, национални и регионални политики;

9. участва в:

а) целеви групи на Евростат и ЕК;

б) проекти с международни органи и организации за осигуряване на данните за ключови индикатори за разработване и мониторинг на изпълнението на европейски, национални и регионални стратегии;

в) семинари и конференции по теми свързани с Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН.

(4) Отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” (ВПЕУ) осъществява следните дейности:

1. предоставя статистически информационни продукти и услуги на потребители от страната и чужбина;

2. подготвя нови и актуализира действащи споразумения за информационен обмен с министерства, държавни агенции, академични институции и други ведомства;

3. предоставя статистически данни по въпросници на международни организации;

4. осъществява дейността по подпомагане на потребителите на статистическа информация като част от дейността на мрежата от центрове в държавите - членки на ЕС (ESDS Network);

5. поддържа и обслужва приемната за потребители в ЦУ на НСИ;

6. проучва обществените потребности от статистическа информация;

7. оказва методологична помощ и съдействие на звената по разпространение на информацията в ТСБ;

8. поддържа всички интернет и интранет сайтове и страници на НСИ, свързани с дейността на НСИ;

9. отговаря за поддържането и управлението на системата „Инфостат”;

10. подпомага интегрирането на информационните системи на НСИ с информационните системи на държавната администрация във връзка с изграждането на информационното общество и „електронното правителство”;

11. разработва и поддържа онлайн услуги за потребителите и респондентите.

(5) Отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти” (ПБДП) осъществява следните дейности:

1. отговаря за съставителството, редакцията и спазването на единния графичен дизайн на НСИ при оформлението на общите статистически публикации;

2. отговаря за редакцията и оформлението на специализираните статистически публикации;

3. разработва информационни материали, брошури, дипляни и др. за предоставяните от НСИ продукти и услуги;

4. осъществява координация и контрол на дейността по предпечатната и печатната подготовка на печатните и електронните публикации на НСИ и статистическия инструментариум;

5. отговаря за редакцията на прессъобщенията с резултатите от статистическите изследвания на български и английски език и координира дейността по публикуването им на сайта на НСИ съвместно с отдел ВПЕУ;

6. разработва годишния Издателски план и Каталога на статистическите издания;

7. изследва и анализира потребителското търсене в областта на печатните и електронните публикации на НСИ и прави предложения за промени в Издателския план, както и за обновяване на библиотечния фонд;

8. организира и координира дейността по абонамента и разпространението на статистическите публикации в системата на НСИ, в страната и чужбина;

9. администрира интернет портала на дигиталната библиотека и осъществява дейности, свързани с развитието на интегрираната информационно-търсеща библиотечна система;

10. осъществява национален и международен книгообмен;

11. обслужва потребители от страната и чужбина в читалнята на библиотеката на НСИ;

12. поддържа архив, в който се съхранява библиотечният фонд от български и международни статистически издания.

(6) Отдел „Планиране и качество на статистическите изследвания” (ПКСИ) осъществява следните дейности:

1. изготвяне на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови документи в областта на статистиката;

2. планиране, организиране и извършване на оперативната координация на статистическата дейност в НСИ;

3. осъществяване на взаимодействие с другите органи на статистиката при съставянето, изпълнението и отчитането на НСП;

4. осъществяване на координацията при организиране и провеждане на заседанията на Националния статистически съвет;

5. поддържане на Системата за управление на качеството в НСС в съответствие с Кодекса на европейската статистическа практика и европейската рамка за осигуряване на качеството;

6. поддържане на Интегрираната система за управление в НСИ съгласно стандарт ISO 9001;

7. разработване и поддържане националните статистически класификации и номенклатури самостоятелно или съвместно с други държавни институции;

8. оказване на методологична помощ по използване на класификациите в статистическата и социалната практика;

9. поддържане на Информационна система „Статистически класификации”;

10. координиране на дейностите в НСИ по изпълнение на задълженията по Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс (SDDS Plus) на МВФ към БНБ;

11. организиране на поддържането и функционирането на Националния регистър на населените места;

12. идентифициране на нуждите от модернизиране на статистическите изследвания чрез използване на данни от алтернативни източници;

13. проучване на добри практики в областта на партньорството с частни държатели на данни, както и идентифициране на възможни формати за тяхното адаптиране на национално ниво;

14. внасяне на предложения за сключване на споразумения за партньорство между НСИ и частни държатели на данни;

15. координиране на дейностите в НСИ за осигуряване на достъп до данни на частни държатели;

16. осъществяване на комуникационни дейности, свързани с използването на алтернативните източници на данни за производство и разпространение на официална статистика;

17. създаване и поддържане на регистри.

Чл. 32. (1) Дирекция „Информационни системи и инфраструктура” (ИСИ) се състои от три отдела:

1. отдел „Информационни системи и приложен софтуер”;

2. отдел „Управление на бази данни”;

3. отдел „Информационна и комуникационна инфраструктура”.

(2) Отдел „Информационни системи и приложен софтуер” (ИСПС) осъществява следните дейности:

1. разработва, внедрява, поддържа и усъвършенства приложните информационни системи за статистическите изследвания;

2. планира, координира и следи за успешното предоставяне на услугите от външни партньори, свързани с изграждането и развитието на приложни информационни системи, подпомага ефективното им управление чрез изготвяне на технически задания, препоръки и предложения;

3. осигурява взаимодействието на информационните системи в ЦУ и ТСБ;

4. реализира технологична обработка на данните от статистическите изследвания; 

5. разработва, внедрява и поддържа аналитични приложения чрез използване на SPSS Statistics Server  и други статистически софтуери;

6. планира и подготвя предложения за закупуване на нови среди за разработка и специализиран статистически софтуер;

7. осигурява дейностите по привеждане на приложния софтуер на НСИ в съответствие със световните стандарти и с изискванията на ЕС;

8. организира съвместно с отдел „Човешки ресурси” подготовката и повишаването на квалификацията на служителите на отделите в НСИ и ТСБ в областта на обработката на информационни масиви от данни.

(3) Отдел „Управление на бази данни” (УБД) осъществява следните дейности:

1. инсталира, поддържа и осъществява мониторинг и контрол на сървърите за управление на бази данни, аналитичните бази данни, сървърите за приложения и приложни системи и продукти;

2. резервира информацията с цел нейната защита и гарантиране на бързото възстановяване на информационните системи;

3. поддържа и администрира анкетьорския център, подпомагащия център на НСИ и средата за обмен на данни и метаданни с държавните институции, Евростат и международни организации;

4. подпомага интегрирането на информационните системи на НСИ с информационните системи на държавната администрация във връзка с изграждането на информационно общество и е-управление;

5. поддържа репликация в реално време на вписванията в Търговския регистър и Регистър БУЛСТАТ в базите данни на НСИ;

6. извършва първична обработка и анализ на данни от административни регистри и информационни системи и предоставя резултатите на статистическите дирекции и отдели;

7. консултира респондентите по технически проблеми, свързани с използването на информационните системи за събиране на статистически данни;

8. актуализира електронните подписи за обмен на електронни документи и електронно банкиране.

(4) Отдел „Информационна и комуникационна инфраструктура” (ИКИ) осъществява следните дейности:

1. планира и изготвя предложения за своевременно обновяване и закупуване на нови технически средства и системен софтуер;

2. извършва инсталиране и системно администриране на сървърите на информационните системи в НСИ;

3. администрира и осъществява мониторинг на сървърите в Информационния център на НСИ;

4. администрира, поддържа и осъществява мониторинг на комуникационната инфраструктура в НСИ;

5. осигурява информационната сигурност на информационната и комуникационната инфраструктура в НСИ;

6. инсталира необходимия софтуер и поддържа персоналните компютри и принтери в НСИ;

7. инсталира и поддържа копирната техника в НСИ;

8. поддържа телефонната мрежа.

Раздел VІ
Териториални статистически бюра

Чл. 33. Териториалните статистически бюра (ТСБ) са второстепенни разпоредители с бюджет към председателя на НСИ, които:

1. провеждат държавната политика в областта на статистиката на територията на региона, в който се намират;

2. осъществяват събирането и обработването на статистически данни за изследванията, предвидени в НСП, от респондентите (статистическите единици) на територията на региона, в който се намират;

3. събират, обработват и разпространяват статистическа информация на основата на утвърдени методологии и методики за провеждане на статистически изследвания, включени в НСП, и по заявки на потребители;

4. осъществяват контрол и координация на изпълнението на статистическите наблюдения на територията на региона, в който се намират;

5. поддържат постоянен контакт с ЦУ на НСИ, което осъществява цялостното ръководство по планирането и провеждането на статистическите изследвания чрез специализирани отдели;

6. предават и получават данни на и от други структури на НСИ съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Чл. 34. (1) ТСБ се ръководят от директори.

(2) Директорите на ТСБ:

1. организират цялостната дейност на ТСБ и провеждането на статистическите изследвания съгласно НСП;

2. разработват и утвърждават вътрешните правилници и поименните разписания на длъжностите в ТСБ;

3. назначават служителите в териториалните статистически бюра;

4. отговарят за оперативното планиране и отчитане на дейността на ТСБ;

5. организират разпространението на статистическата информация в региона;

6. контролират качеството на производството на статистическата информация;

7. отговарят за осъществяването на цялостен контрол върху използването на информационните системи, опазването и поддръжката на активите и информацията в съответното ТСБ;

8. представят на председателя на НСИ ежемесечни отчети за дейността и изпълнението на бюджета на ТСБ;

9. извършват и други задачи по разпореждане на председателя, заместник-председателите и главния секретар на НСИ.

Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА НСИ

Раздел І
Организация на работата

Чл. 35. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните звена в НСИ изготвят проекти, анализи, програми, концепции, позиции, становища, отчети, доклади, докладни записки, информации, паметни бележки, проекти на: договори, решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, нормативни и административни актове и други документи.

(2) Административните звена в НСИ си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.

(3) Взаимодействието между звената в НСИ при осъществяване на дейности, отнасящи се до две или повече административни звена, се осигурява чрез спазване на следния ред на работа:

1. обща координация:

а) с резолюция на председателя или на ресорния заместник-председател, респективно на главния секретар, или на директор на ТСБ върху документите задължително се посочват водещото звено, конкретните задачи за изпълнение, указанието за съгласуване с други звена, изпълнителят и срокът;

б) водещото звено, посочено на първо място в резолюцията, е основен изпълнител на възложената задача и главен координатор с другите звена, с които трябва да се съгласува изпълнението на задачата;

в) другите звена, посочени в резолюцията, задължително изпращат на водещото звено своето становище по въпроси от съвместна компетентност;

г) ръководителят на административното звено, изготвило и съгласувало съответния документ, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от председателя, ресорния заместник-председател/главния секретар, респективно директор на ТСБ;

д) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са в рамките на техните функции, ги изпращат на компетентното административно звено с копие до лицето, поставило резолюция върху съответния документ.

2. субординация:

а) ръководителите на административни звена или служители, които са на пряко подчинение на председателя, докладват на него;

б) ръководителите на административните звена докладват на ресорния заместник-председател, респективно на главния секретар, въпросите от своята компетентност, както и изпълнението на възложените им задачи;

в) заместник-председателите и главният секретар докладват на председателя.

3. взаимна информираност:

а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ характер се предоставят на заинтересованите административни звена;

б) административни звена, получили информация и материали от компетентността и на други звена, съобщават това на заинтересованите по съответния ред.

4. контрол по изпълнението:

а) общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от съответния ресорен заместник-председател, респективно от главния секретар, и от инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията в предвидените случаи на вътрешните правила;

б) ръководителите на административните звена в НСИ осъществяват цялостен контрол върху дейността на съответното звено, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.

Чл. 36. (1) Входящите и създадените в резултат на дейността на НСИ документи се регистрират в автоматизираната информационна система.

(2) При завеждане на документите в системата се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

(3) Изходящите от НСИ документи се съставят в толкова екземпляра, колкото са получателите, и един екземпляр, който съдържа имената, длъжността, звеното и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на административното звено, като се посочва и датата.

(4) Организацията, редът и начинът на движение на служебните преписки се определят с Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Националния статистически институт, утвърдени със заповед на председателя.

Чл. 37. (1) Ръководителите на звената в НСИ ръководят, организират, разпределят, координират и контролират работата на служителите от звеното. Това става в съответствие с посочените в този правилник дейности и длъжностните им характеристики.

(2) Ръководителите на звената оказват методическа и професионална помощ на служителите в звеното при изпълнение на поставените им задачи. Те участват пряко в изготвянето на анализи, разработки, становища и предложения на звеното.

(3) Ръководителите на звената отчитат работата на звеното пред непосредствения си ръководител.

(4) Директорите на дирекции от ЦУ и директорите на ТСБ докладват на главния секретар всички административни въпроси, по които е необходимо да се организира обща координация на две и повече звена от различни дирекции. Координацията по специализираните дейности се осъществява от съответния ресорен заместник-председател.

(5) Ръководителите на административните звена носят отговорност за дейността на звеното в съответствие с посочените в този правилник дейности.

(6) При отсъствие на ръководител на звено той се замества от определен от него служител.

Чл. 38. (1) Задачите на държавните служителите и на лицата, работещи по трудово правоотношение, се възлагат с писмена резолюция на прекия и/или контролиращия ръководител.

(2) По изключение в неотложни случаи задачите на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение, могат да се възлагат и от председателя и/или от съответния ресорен заместник-председател, респективно от главния секретар. В тези случаи задачите на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение, могат да се възлагат и с устна заповед на съответния ръководител.

(3) Държавните служители и лицата, работещи по трудов договор, изпълняват възложените им задачи и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение съобразно длъжностните си характеристики пред прекия си ръководител.

Чл. 39. Приемното време на председателя, заместник-председателите, главния секретар и административните звена, обслужващи граждани, се оповестява на специално обозначени места в сградата на НСИ и на сайта на НСИ.

Чл. 40. Пропускателният режим в НСИ се организира и контролира в съответствие с инструкция, утвърдена от председателя.

Раздел ІІ
Работно време и почивки

Чл. 41. (1) Работното време в НСИ е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица, с изключение на работещите по реда на ПМС № 212/10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение при стихийни бедствия и крупни производствени аварии, за които е установено сумирано изчисляване на работното време.

(2) Работният ден започва в 9.00 часа и приключва в 17.30 часа с обедна почивка от 30 минути. Обедната почивка може да се ползва между 12.00 и 14.00 часа.

(3) Работното време в НСИ може да бъде и с променливи граници в съответствие с чл. 139, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 51, ал. 3 от Закона за държавния служител.

(4) Присъствието на служителите с работно време с променливи граници е през периода от 08.30 часа до 18.00 часа при спазване на условията по ал. 1 със задължително присъствие от 09.30 до 17.00 часа.

(5) Редът за определяне и отчитане на работното време се определя със заповед на главния секретар.

Раздел ІІІ
Опазване на статистическата тайна

Чл. 42. (1) НСИ осигурява опазване на индивидуалните данни и предотвратяване на злоупотребата с тях, като предприема необходимите организационни и технически мерки и допуска до работа с такива данни само лица, подписали клетвена декларация за опазване на статистическата тайна.

(2) Получаването, обработката, използването и съхраняването на данни, представляващи статистическа тайна, се извършват по ред, определен с правилник, утвърден от председателя на НСИ.

(3) Физическите лица, на които е възложено събирането, получаването, обработката или съхраняването на данни, представляващи статистическа тайна, подписват клетвена декларация за опазване на тайната при изпълнение на задълженията си и в срок пет години от приключването им.

(4) НСИ и органите на статистиката използват индивидуалните данни по чл. 25 от Закона за статистиката само за статистически цели, освен ако субектите, за които се отнасят тези данни, са дали писменото си съгласие относно тяхното използване за други конкретно посочени цели.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Устройственият правилник на НСИ е утвърден със Заповед № РД-05-511/31.07.2023г. на председателя на НСИ, изм. и доп. със Заповед № РД-05-522/04.08.2023 г., изм. и доп. със Заповед № РД-05-575/30.08.2023 г., изм. и доп. със Заповед № РД-05-620/19.09.2023 г., изм. и доп. със Заповед № РД-05-885/22.12.2023 г.

§ 2. В едномесечен срок от влизане в сила на Устройствения правилник за длъжностите, функциите на които се изменят, следва да се актуализират длъжностните характеристики.

 

Приложение № 1 към чл. 15, ал. 5 от УП на НСИ
 
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Национален статистически институт - общо
968
в това число:
 
Централно управление
321
Ръководство
 
Председател
1
Заместник-председател
3
Главен секретар
1
Сектор „Сигурност на информацията, информационните и комуникационни технологии и ОМП”
3
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
5
Финансов контрольор
1
Звено „Вътрешен одит”
4
Отдел „Международни отношения и проекти” 7
Отдел „Комуникации и секретариат”
7
Обща администрация
 
в това число дирекция „Обща администрация”
36
Специализирана администрация
253
в това число:
 
Дирекция „Бизнес статистика”
72
Дирекция „Демографска и социална статистика”
43
Дирекция „Макроикономическа статистика”
68
Дирекция „Многосекторна статистика, методология и регистри”
41
Дирекция „Информационни системи и инфраструктура”
29
Териториални статистически бюра
647
Териториално статистическо бюро - Югозапад
171
Териториално статистическо бюро - Юг
125
Териториално статистическо бюро - Югоизток
85
Териториално статистическо бюро - Североизток
89
Териториално статистическо бюро - Север
95
Териториално статистическо бюро - Северозапад
82

 
Устройственият правилник не се обнародва в „Държавен вестник” съгласно чл. 4, ал. 1, т. 12 от Закона за „Държавен вестник”.

 

Публикуван на 03.06.2024 г.