Премини към основното съдържание

Национална статистическа програма за 2015 година

Приета от Министерски съвет с Решение № 143 от 05.03.2015 г., Обн., ДВ, бр. 20 от 17.03.2015 г.
 
 
Националната статистическа програма за 2015 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.
 
Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация  в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности  в националната програма за 2015 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2015 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2015 са:
 
- Наблюдение на структурата на заплатите 2014;
- Внедряване на Система на здравни сметки, 2011;
- Хармонизиране на данните от изследването "Престъпления, обвиняеми и осъдени лица" и данните от ЕИСПП;
- Статистика на цените на жилища: Индекси на цените на жилищата (HPI); Индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (OOHI);
- Цени на производител на основен ремонт и подобрения на жилища и жилищни сгради;
- Потребление на енергийни продукти в домакинствата;
- Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия;
- Пътна мрежа ІІІ клас в селските райони;
- Изразходвани средства за опазване на околната среда, получени от субсидии, помощи и дарения;
- Регистър на сградите и жилищата;
- Цени на производител в горското стопанство.
 
НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК:
- Разходи за здравеопазване по заболявания;
- План за действие за подобрения на EU-SILC;
- Подкрепа на мерки за качеството на статистиката, използвана в контекста на процедурата за макроикономическите дисбаланси;
- ХИПЦ: 1: Модернизация на регистрацията на цените и изчисляването на индексите; 2: Статистика на недвижимите имоти;
- Програма за европейски сравнения (2015-2016 г.);
- Развитие на Европейския индекс за производство на услуги (ISP);
- Подобряване на националния бизнес регистър и тестване на методология на ЕК за профайлинг;
- Стъпки към изпълнението на ревизираното определение на статистическите единици за бизнес статистика: Очертаване на статистически единици и тестване на профайлинга;
- SIMSTAT - провеждане на пробни тестове за обмен на микроданни;
- Усъвършенстване на методологията за оценка на разходите за опазване на околната среда с цел съобразяване с изискванията на Регламент (ЕС) № 691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда.
 
Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.
 
Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.
 
Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват целево от държавния бюджет, както и от безвъзмездни целеви средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 107 от 24.12.2014 г., са определени 17 452 100 лв., от които 15 502 100 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2015 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 14 032 183 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 996 166 лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 473 751 лв.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2015 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.