Премини към основното съдържание

Национална статистическа програма за 2020 година

Приета от Министерски съвет с Решение № 19 от 17.01.2020 г., Обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2020 г.
 
 

Националната статистическа програма за 2020 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2020 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2020 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2020 са:

- Наблюдение на работната сила - подготовка за внедряване на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки;
- Наблюдение на продължаващото професионално обучение на заетите лица (CVTS6);
- Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност (в изпълнение на Директива 2014/42/ЕС);
- Пенсионни права в социалното осигуряване;
- Анализ на възможностите и разработването на инструментариум за събиране и поддържане на статистически индикатори по "Рамката за намаляване на риска от бедствия Сендай 2015 - 2030 г.";
- Платформа за електронно обучение "Интерактивна статистика";
- Потребителски цени на нефтопродукти;
- Структура на лозята през 2020 г.
 
НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК:
- Наблюдение на работната сила - допълнителен модул през 2020 г. за трудови злополуки и други здравни проблеми свързани с работата;
- Входни данни за Евромод и регионализиране;
- Програма за европейски сравнения 2020 г.;
- Регионална бизнес демография;
- Развитие на методологията за сметките за екологични стоки и услуги;
- Събиране на данни за градовете и статистика на под-национално ниво;
- Участие в Европейска олимпиада по статистика 2019/2020 г.

Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.

Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват от държавния бюджет, както и от средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 100 от 20.12.2019 г., са определени 25 447 200 лв., от които 21 623 200 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2020 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 19 923 200 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 1 200 000 лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 500 000 лв.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2020 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.