Премини към основното съдържание

Национална статистическа програма за 2021 година

Приета от Министерски съвет с Решение № 17 от 11.01.2021 г., Обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.
 
 

Националната статистическа програма за 2021 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2021 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2021 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2021 са:

- Потребление на енергия в домакинствата;
- Модернизация на съществуващ информационен център;
- Проучване на възможностите за използване на данни от мрежата за оценка на индекса на цени на хранителни и нехранителни стоки и на туристически услуги;
- Данни от извършените продажби на течни горива, регистрирани чрез електронните системи с фискална памет на НАП;
- Брой регистрирани търсещи работа лица (безработни, заети, учащи и пенсионери);
- Брой на заявените, заетите, закритите и свободните работни места;
- Брой на разкритите субсидирани работни места;
- Брой на устроените в заетост безработни лица на субсидирани работни места;
- Брой включени в обучения безработни и заети лица;
- Изпълнение на активните мерки за обучение и заетост LMP_Database;
- Допуснати до пазара на труда граждани на трети държави по ЗТМТМ;
- Издадени разрешения за сезонна работа по статут,пол, продължителност, икономически сектор и гражданство SW1, SW2;
- Търсене на работна сила с определена квалификация и умения през следващите 12 месеца
 
НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК:
- Наблюдение на работната сила - статистическа инфрастуктура в интегрираната европейска социална статистика - модул 2021;
- Статистика на доходите и условията на живот - статистическа инфрастуктура в интегрираната европейска социална статистика (IESS) - модул 2021;
- Иновативни инструменти и източници за изследвания базирани на дневник - наблюдение на домакинските бюджети - тестване и поддръжка;
- Изследване на насилието, основано на пол;
- Статистика на недвижимите имоти;
- Програма за европейски сравнения 2021 г.;
- Международния сорсинг и глобалните вериги стойности;
- Енергийна статистика: подкрепа на Енергийния съюз и допълнително дезагрегиране на крайното потребление на енергия;
- Регистри и мултинационални предприятия в бизнес статистиката;
- Подобряване на данните за показателите за кръгова икономика относно отпадъците от опаковки и отпадъците от строителство и разрушение;
- Интеграция на геопространствена информация и статистика;
- ESSnet "WIN - изграждане на експертна мрежа за изучаване на Интернет";
- Статистически методи и средства за динамични редове, сезонно изглаждане и контрол по оповестяване на статистическите данни;
- Участие в Европейска олимпиада по статистика 2020/2021 г.

Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.

Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват от държавния бюджет, както и от средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 104 от 08.12.2020 г., са определени 28 486 200 лв., от които 25 002 200 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2021 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 22 339 200 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 2 163 000 лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 500 000 лв. В бюджета на някои изследвания са включени разходи за външни изпълнители.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2021 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.

 

Публикуван на 18.01.2021 г.