Премини към основното съдържание

Разходи за възнаграждения


РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО СЕКТОРИ И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ЗА 2019 ГОДИНА *)
(Хил. левове)
Сектори по КИД-2008 Общо Статистически райони
Северо-
западен
Северен централен Северо-
източен
Юго-
източен
Юго-
западен
Южен централен
Добивна промишленост 416 018 3 793 28 888 8 327 185 637 128 161 61 212
Преработваща промишленост 7 182 919 594 011 968 036 710 072 1 021 462 2 021 648 1 867 690
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 829 436 .. .. 52 347 184 799 305 044 65 214
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 439 024 33 454 34 603 55 381 57 713 195 351 62 522
Строителство 1 828 709 70 166 122 346 257 286 231 553 921 718 225 640
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 5 549 540 224 268 334 736 573 509 460 080 3 318 337 638 610
Транспорт, складиране и пощи 2 181 580 88 397 192 124 253 724 207 157 1 189 455 250 723
Хотелиерство и ресторантьорство 1 144 893 40 299 57 339 225 365 221 852 441 450 158 588
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 3 923 858 14 240 44 899 119 036 51 752 3 498 336 195 595
Операции с недвижими имоти 425 496 12 057 15 555 40 603 38 176 275 621 43 484
Професионални дейности и научни изследвания 1 942 227 21 359 37 990 124 165 72 093 1 579 342 107 278
Административни и спомагателни дейности 1 404 921 21 157 40 272 126 956 79 233 1 046 271 91 032
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 24 640 1 033 1 633 3 223 2 450 13 900 2 401

*) Годишните данни по статистически райони са изчислени от местни единици, съгласно методологията на структурна бизнес статистика
".." Данните са конфиденциални
30.11.2020