Премини към основното съдържание

Разходи за възнаграждения


РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО СЕКТОРИ И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ЗА 2021 ГОДИНА *)
(Хил. левове)
Сектори по КИД-2008 Общо Статистически райони
Северо- западен Северен централен Северо- източен Юго- източен Юго- западен Южен централен
Добивна промишленост 525 294 4 621 31 884 7 875 205 638 149 167 126 109
Преработваща промишленост 7 892 288 675 881 1 088 571 787 133 1 068 258 2 188 777 2 083 668
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 934 965 .. .. 54 859 194 590 349 570 88 501
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 473 755 38 668 39 209 63 897 65 515 189 841 76 625
Строителство 2 124 339 75 758 142 227 288 069 233 997 1 109 561 274 727
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 6 411 191 293 046 424 156 677 730 584 318 3 653 706 778 235
Транспорт, складиране и пощи 2 090 291 90 612 165 467 259 608 203 978 1 128 782 241 844
Хотелиерство и ресторантьорство 1 109 498 43 268 53 234 191 706 214 037 432 936 174 317
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 5 365 765 26 058 61 300 166 392 68 844 4 783 289 259 882
Операции с недвижими имоти 487 892 14 542 19 176 48 380 39 526 316 209 50 059
Професионални дейности и научни изследвания 2 297 313 25 107 48 117 163 949 78 419 1 855 400 126 321
Административни и спомагателни дейности 1 704 956 26 093 42 376 148 148 96 022 1 288 659 103 658
Образование 172 368 2 238 4 833 15 794 5 746 133 844 9 913
Хуманно здравеопазване и социална работа 1 293 664 109 330 90 472 113 096 161 782 556 951 262 033
Култура, спорт и развлечения 317 119 4 770 41 312 27 705 22 805 182 866 37 661
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 25 282 1 250 2 026 3 195 2 776 13 844 2 191
Други персонални услуги 137 018 5 010 7 961 14 084 19 547 70 714 19 702

*) Годишните данни по статистически райони са изчислени от местни единици, съгласно методологията на структурна бизнес статистика
".." Данните са конфиденциални
30.06.2023