Премини към основното съдържание

Разходи за възнаграждения


РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО СЕКТОРИ И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ЗА 2020 ГОДИНА *)
(Хил. левове)
Сектори по КИД-2008 Общо Статистически райони
Северо- западен Северен централен Северо- източен Юго- източен Юго- западен Южен централен
Добивна промишленост 484 180 3 761 30 773 7 305 184 512 141 537 116 292
Преработваща промишленост 7 090 374 587 957 957 783 721 097 986 956 1 993 123 1 843 458
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 871 653 .. .. 61 400 192 901 308 824 79 934
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 468 845 35 054 37 728 57 075 62 064 210 336 66 588
Строителство 1 978 966 78 349 140 148 269 542 225 056 1 023 803 242 068
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 5 680 577 238 390 350 621 580 292 484 693 3 376 550 650 031
Транспорт, складиране и пощи 2 171 127 90 724 187 537 254 064 204 177 1 172 832 261 793
Хотелиерство и ресторантьорство 846 338 34 995 45 873 131 262 153 441 353 103 127 664
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 4 460 988 17 234 50 618 131 118 54 911 3 979 332 227 775
Операции с недвижими имоти 439 512 12 219 14 913 44 576 35 276 286 240 46 288
Професионални дейности и научни изследвания 2 015 205 22 787 39 942 137 502 70 910 1 630 639 113 425
Административни и спомагателни дейности 1 455 539 21 164 37 391 126 366 75 440 1 105 364 89 814
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 23 753 987 1 879 3 172 2 338 13 306 2 071

*) Годишните данни по статистически райони са изчислени от местни единици, съгласно методологията на структурна бизнес статистика
".." Данните са конфиденциални
30.06.2022