Премини към основното съдържание

Подсектор „Централно държавно управление”

Динамичен ред: GFS_1.2.2_CG.xls

РАЗХОДИ НА ПОДСЕКТОР "ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ" ПО ФУНКЦИИ - 2020 ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Общофункци-онално управление на държавата Отбрана Обществен ред и сигурност Дейности в областта на икономиката Опазване на околната среда
  ЕСС 2010 Код S1311 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05
Общо разходи OTE 34 646 12 611 1 759 3 255 9 286 153
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 3 403 345 493 146 1 756 17
Бруто капиталообразуване P5 3 450 345 493 149 1 801 17
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP -47 M M -2 -45 M
Компенсация на наетите D1 8 339 835 1 033 2 767 808 39
Субсидии D3 2 923 6 5 2 2 800 53
Доход от собственост D4 597 597 M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) M M M M M M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) 0 0 M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 1 174 M M M M M
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 3 847 441 228 331 1 275 22
Междинно потребление P2 3 832 425 228 331 1 275 22
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 16 16 M M M M
Други текущи трансфери D7 12 796 10 388 0 9 1 157 7
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) 3 474 2 319 M M 689 M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) 7 574 6 859 M M 188 M
Капиталови трансфери D9 1 566 M M M 1 490 15
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 12 462 1 253 1 268 3 111 2 355 61
(продължение и край)
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Жилищна и градо- устройствена политика Здравеопазване Развлечения, култура и религия Образование Социално осигуряване и подпомагане
  ЕСС 2010 Код S1311 CG06 CG07 CG08 CG09 CG10
Общо разходи OTE 34 646 71 3 079 909 1 645 1 877
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 3 403 6 309 73 253 5
Бруто капиталообразуване P5 3 450 6 309 73 253 5
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP -47 M M M M M
Компенсация на наетите D1 8 339 41 1 361 195 1 090 170
Субсидии D3 2 923 0 7 25 17 7
Доход от собственост D4 597 M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) 0 M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 1 174 M M M M 1 174
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 3 847 21 1 209 83 203 34
Междинно потребление P2 3 832 21 1 209 83 203 34
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 16 M M M M M
Други текущи трансфери D7 12 796 2 144 522 80 487
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) 3 474 1 5 372 47 42
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) 7 574 M 122 M M 404
Капиталови трансфери D9 1 566 M 49 12 0 M
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 12 462 62 2 535 284 1 328 205
25.02.2022