Премини към основното съдържание

Подсектор „Централно държавно управление”

Динамичен ред: GFS_1.2.2_CG.xls

РАЗХОДИ НА ПОДСЕКТОР "ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ" ПО ФУНКЦИИ - 2019 ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Общофункци-онално управление на държавата Отбрана Обществен ред и сигурност Дейности в областта на икономиката Опазване на околната среда
  ЕСС 2010 Код S1311 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05
Общо разходи OTE 29 922 10 197 1 426 3 196 8 370 165
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 2 341 183 185 190 1 405 21
Бруто капиталообразуване P5 2 332 182 185 190 1 396 21
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP 9 1 M 0 8 M
Компенсация на наетите D1 7 992 813 1 028 2 698 773 37
Субсидии D3 2 831 6 M 3 2 730 47
Доход от собственост D4 641 641 M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) M M M M M M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) M M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 1 124 M M M M M
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 3 085 376 213 299 895 48
Междинно потребление P2 3 061 352 213 299 895 48
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 24 24 M M M M
Други текущи трансфери D7 10 603 8 177 M 7 1 307 6
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) 5 964 3 981 M M 1 182 M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) 4 209 3 812 M M 105 M
Капиталови трансфери D9 1 304 M M M 1 262 7
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 10 096 1 016 1 075 2 592 1 985 73
(продължение и край)
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Жилищна и градо- устройствена политика Здраве-опазване Развлечения, култура и религия Образование Социално осигуряване и подпомагане
  ЕСС 2010 Код S1311 CG06 CG07 CG08 CG09 CG10
Общо разходи OTE 29 922 85 2 276 1 015 1 568 1 624
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 2 341 18 133 44 154 8
Бруто капиталообразуване P5 2 332 18 133 44 154 8
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP 9 M 0 M M M
Компенсация на наетите D1 7 992 42 1 149 217 1 084 151
Субсидии D3 2 831 0 6 15 25 M
Доход от собственост D4 641 M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) M M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 1 124 M M M M 1 124
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 3 085 22 875 98 221 38
Междинно потребление P2 3 061 22 875 98 221 38
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 24 M M M M M
Други текущи трансфери D7 10 603 2 78 640 83 304
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) 5 964 1 9 638 80 72
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) 4 209 M 68 M M 225
Капиталови трансфери D9 1 304 1 34 1 M M
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 10 096 55 1 917 250 984 148
24.02.2021