Премини към основното съдържание

Подсектор „Местно държавно управление”

Динамичен ред: GFS_1.2.3_LG.xls

РАЗХОДИ НА ПОДСЕКТОР "МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ" ПО ФУНКЦИИ - 2020 ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Общофункци-онално управление на държавата Отбрана Обществен ред и сигурност Дейности в областта на икономиката Опазване на околната среда
  ЕСС 2010 Код S1313 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05
Общо разходи OTE 8 917 775 88 25 841 722
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 1 151 27 41 3 192 117
Бруто капиталообразуване P5 1 202 27 41 3 194 162
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP -51 -1 M M -2 -44
Компенсация на наетите D1 4 524 516 27 7 125 124
Субсидии D3 134 0 0 0 122 0
Доход от собственост D4 29 29 M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) 0 0 M M M M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) M M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 27 M M M M 0
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 2 317 176 20 15 146 477
Междинно потребление P2 2 317 176 20 15 146 477
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 0 0 M M M M
Други текущи трансфери D7 689 27 M 0 217 4
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) L L L L L L
Капиталови трансфери D9 46 0 M M 38 M
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 7 687 846 58 26 331 764
(продължение и край)
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Жилищна и градо-устройствена политика Здравеопазване Развлечения, култура и религия Образование Социално осигуряване и подпомагане
  ЕСС 2010 Код S1313 CG06 CG07 CG08 CG09 CG10
Общо разходи OTE 8 917 959 836 507 3 189 973
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 1 151 502 28 62 141 39
Бруто капиталообразуване P5 1 202 506 28 63 141 39
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP -51 -3 M -1 0 M
Компенсация на наетите D1 4 524 79 420 127 2 525 573
Субсидии D3 134 0 3 2 5 1
Доход от собственост D4 29 M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) 0 M M M M M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) M M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 27 M 15 M M 12
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 2 317 371 366 82 469 196
Междинно потребление P2 2 317 371 366 82 469 196
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 0 M M M M M
Други текущи трансфери D7 689 6 0 232 49 153
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) L L L L L L
Капиталови трансфери D9 46 0 5 2 M 0
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 7 687 515 770 232 3 296 848
25.02.2022