Премини към основното съдържание

Сборен баланс на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Динамичен ред: FS_3.2.2.1.xls

СБОРЕН БАЛАНС НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА
(Хил. лв.)
АКТИВ ПАСИВ
Инвестиции 17 320 822 Резерв за гарантиране на минималната доходност 21 178
Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Република България 4 562 660 Нетекущи задължения 19 193 948
Дялови финансови инструменти 1 916 557 Нетекущи задължения към осигурени лица 19 192 196
Дългови финансови инструменти 2 646 103 Нетекущи задължения към пенсионери 1 752
Хеджиращи инструменти 0 Текущи задължения 75 614
Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Република България 12 299 596 в т.ч. задължения, свързани с инвестиции ..
Дялови финансови инструменти 4 382 521    
Дългови финансови инструменти 7 917 075
Хеджиращи инструменти 0
Влогове в банки 175 010
Инвестиционни имоти 283 556
Парични средства 1 762 446
Текущи вземания 207 472
в т.ч. вземания, свързани с инвестиции 207 338
 
СУМА НА АКТИВА 19 290 740 СУМА НА ПАСИВА 19 290 740

'..' Конфиденциални данни
30.11.2023