Премини към основното съдържание

Сборен баланс на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване


СБОРЕН БАЛАНС НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА*
(Хил. лв.)
АКТИВ ПАСИВ
Инвестиции 17 744 997 Резерв за гарантиране на минималната доходност 5 385
Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Република България 3 851 126 Нетекущи задължения 19 551 766
Дялови финансови инструменти 1 866 246 Нетекущи задължения към осигурени лица 19 549 546
Дългови финансови инструменти 1 984 880 Нетекущи задължения към пенсионери 2 220
Хеджиращи инструменти 0 Текущи задължения 61 148
Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Република България 13 565 518 в т.ч. задължения, свързани с инвестиции ..
Дялови финансови инструменти 4 777 059    
Дългови финансови инструменти 8 788 459
Хеджиращи инструменти 0
Влогове в банки 52 670
Инвестиционни имоти 275 683
Парични средства 1 719 555
Текущи вземания 153 747
в т.ч. вземания, свързани с инвестиции 152 533
   
СУМА НА АКТИВА 19 618 299 СУМА НА ПАСИВА 19 618 299

* Предварителни данни.
'..' Конфиденциални данни
31.08.2022