Премини към основното съдържание

Сборен баланс на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване


СБОРЕН БАЛАНС НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА
(Хил. лв.)
АКТИВ ПАСИВ
Инвестиции 17 744 997 Резерв за гарантиране на минималната доходност 5 385
Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Република България 3 851 126 Нетекущи задължения 19 551 766
Дялови финансови инструменти 1 866 246 Нетекущи задължения към осигурени лица 19 549 546
Дългови финансови инструменти 1 984 880 Нетекущи задължения към пенсионери 2 220
Хеджиращи инструменти 0 Текущи задължения 61 148
Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Република България 13 565 518 в т.ч. задължения, свързани с инвестиции ..
Дялови финансови инструменти 4 777 059    
Дългови финансови инструменти 8 788 459
Хеджиращи инструменти 0
Влогове в банки 52 670
Инвестиционни имоти 275 683
Парични средства 1 719 555
Текущи вземания 153 747
в т.ч. вземания, свързани с инвестиции 152 533
   
СУМА НА АКТИВА 19 618 299 СУМА НА ПАСИВА 19 618 299

'..' Конфиденциални данни
30.11.2022