Премини към основното съдържание

Дейност на финансовите предприятия и на сдруженията и фондациите през 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 31.08.2023 - 11:00

В Националния статистически институт по предварителни данни годишен отчет за дейността си за 2022 г. са представили 44 лицензирани застрахователя, 10 пенсионноосигурителни дружества, 31 управлявани от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, както и 19 фонда за извършване на плащания, 252 специализирани инвестиционни предприятия и 10 137 сдружения и фондации.

Застрахователи

В Националния статистически институт (НСИ) годишен отчет за дейността си за 2022 г. са представили 44 лицензирани застрахователя с балансова стойност на активите към 31.12.2022 г. от 8 881 млн. лв. и реализиран оборот[1] от 3 711 млн. лева.

Застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си през 2022 г. в размер на 234 млн. лева. В животозастраховането е реализирана печалба от 69 млн. лв., а в „Общо застраховане“ - 165 млн. лева.

Пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове

През 2022 г. дейност са развивали 10 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към края на годината от 543 млн. лева.

Приходите от дейността на тези дружества достигат 296 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 69 млн. лева.

В НСИ отчет за дейността си за 2022 г. са представили 31 лицензирани фонда за допълнително пенсионно осигуряване, както и 19 фонда за извършване на плащания. Балансовата стойност на активите на пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2022 г. е 19 291 млн. лв., а инвестициите достигат 17 321 млн. лева. Балансовата стойност на активите на фондовете за извършване на плащания към 31.12.2022 г. е 69 млн. лв., а инвестициите са в размер на 28 млн. лева.

Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2022 г. е 4 920 995, а брутните постъпления от осигурителни вноски - 2 233 млн. лева.

Специализирани инвестиционни предприятия

Годишен отчет за дейността си за 2022 г. в НСИ са представили 252 специализирани инвестиционни предприятия с обща балансова стойност на активите към края на годината от 12 723 млн. лева. Получените чужди активи (финансови инструменти и парични средства на клиенти) са в размер на 7 785 млн. лева.

Финансовите приходи на специализираните инвестиционни предприятия през 2022 г. възлизат на 1 894 млн. лв., а финансовият резултат за годината е печалба от 56 млн. лева.

Сдружения и фондации

По предварителни данни сдруженията и фондациите, представили годишен отчет за дейността си за 2022 г. в НСИ, са 10 137. Балансовата стойност на активите им към 31.12.2022 г. е в размер на 1 466 млн. лева.

Членовете на сдруженията и фондациите към 31.12.2022 г. са 2 094 527, като от тях юридическите лица са 179 127, а физическите - 1 915 400. В тях работят 54 605 доброволни сътрудници, които са отработили 1 188 745 часа.

 

[1] Оборотът включва Спечелени премии, нетни от презастраховане през отчетната година.

Статистическа област