Премини към основното съдържание

Дейност на финансовите предприятия и на сдруженията и фондациите през 2021 година (предварителни данни)

Публикувано на: 31.08.2022 - 11:00

В Националния статистически институт по предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 45 лицензирани застрахователя, 10 пенсионноосигурителни дружества, 28 управлявани от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, както и 16 фонда за извършване на плащания, 251 специализирани инвестиционни предприятия и 9 967 сдружения и фондации.

Застрахователи

Застрахователните предприятия в България са реализирали оборот[1] от 3 290 млн. лв. през 2021 г., като данните са от общо 45 лицензирани застрахователя с балансова стойност на активите към 31.12.2021 г. от 8 590 млн. лева.

Застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си през 2021 г. в размер на 239 млн. лева. В животозастраховането е реализирана печалба от 52 млн. лв., а в „Друго застраховане, без животозастраховане“ - 187 млн. лева.

Пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове

През 2021 г. дейност са развивали 10 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към 31.12.2021 г. от 538 млн. лева.

Приходите от дейността на тези дружества достигат 332 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 73 млн. лева.

В НСИ отчет за дейността си през 2021 г. са представили 28 лицензирани фонда за допълнително пенсионно осигуряване, както и 16 фонда за извършване на плащания. Балансовата стойност на активите на пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2021 г. е 19 618 млн. лв., а инвестициите достигат 17 745 млн. лева. Балансовата стойност на активите на фондовете за извършване на плащания към 31.12.2021 г. е 13 млн. лв., а инвестициите са в размер на 3 млн. лева.

Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2021 г. е 4 849 242, а брутните постъпления от осигурителни вноски - 2 042 млн. лева.

Специализирани инвестиционни предприятия

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. в НСИ са представили 251 специализирани инвестиционни предприятия с обща балансова стойност на активите към 31.12.2021 г. от 12 273 млн. лева. Получените чужди активи (финансови инструменти и парични средства на клиенти) са в размер на 7 493 млн. лева.

Финансовите приходи на специализираните инвестиционни предприятия през 2021 г. възлизат на 1 628 млн. лв., а финансовият резултат за годината е печалба от 266 млн. лева.

Сдружения и фондации

По предварителни данни сдруженията и фондациите, представили годишен отчет за дейността си през 2021 г. в НСИ, са 9 967. Балансовата стойност на активите им към 31.12.2021 г. е в размер на 1 417 млн. лева.

Членовете на сдруженията и фондациите към 31.12.2021 г. са 2 319 255, като от тях юридическите лица са 190 450, а физическите - 2 128 805. В тях работят 48 151 доброволни сътрудници, които са отработили 1 876 384 часа.

 

[1] Оборотът включва Спечелени премии, нетни от презастраховане през отчетната година.

Статистическа област