Премини към основното съдържание

Сборен отчет за доходите на фондове за извършване на плащания

Динамичен ред: FS_3.2.2.4.xls

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
(Хил. лв.)
РАЗХОДИ ПРИХОДИ
Разходи за инвестиции 3 219 Приходи от инвестиции 4 973
Разходи за лихви .. Приходи от дивиденти 0
Разходи по операции с финансови инструменти 2 970 Приходи от лихви ..
Разходи по операции с чуждестранна валута .. Приходи от операции с финансови инструменти 4 450
Други разходи 0 Приходи от операции с чуждестранна валута ..
Общо разходи 3 219 Други приходи 0
Разходи за такса управление на нетните активи 162 Отрицателен резултат 560
Разходи за изплащане на пенсии 9    
Разходи за изплащане на разсрочени плащания 23
Положителен резултат 2 120
 
ВСИЧКО 5 533 ВСИЧКО 5 533

'..' Конфиденциални данни
30.11.2023