Премини към основното съдържание

Сборен отчет за доходите на фондове за извършване на плащания


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(Хил. лв.)
РАЗХОДИ ПРИХОДИ
Разходи за инвестиции 27 Приходи от инвестиции ..
Разходи за лихви .. Приходи от дивиденти 0
Разходи по операции с финансови инструменти 23 Приходи от лихви 6
Разходи по операции с чуждестранна валута 0 Приходи от операции с финансови инструменти 39
Други разходи .. Приходи от операции с чуждестранна валута ..
Общо разходи 27 Други приходи 0
Разходи за такса управление на нетните активи 6 Отрицателен резултат ..
Разходи за изплащане на пенсии 0    
Разходи за изплащане на разсрочени плащания 0
Положителен резултат 16
 
ВСИЧКО 49 ВСИЧКО 49

'..' Конфиденциални данни
30.11.2022