Премини към основното съдържание

Обща информация

  • За първи път ли се провеждат партньорски проверки?

Кодексът за европейска статистическа практика е приет от Статистическия програмен комитет на 24 февруари 2005 година. На същото заседание е приета и процедура за поетапен мониторинг относно прилагането на Кодекса. Тя включва елементи на самооценка, на одит, както и на мониторинг на добри практики от държавите - членки на ЕСС.

До момента са проведени два кръга от партньорски проверки - в периода 2006 - 2008 г. и в периода 2013 - 2015 година.

Резултатите от предишната партньорска проверка за България можете да намерите тук.

  • Кой участва?

На партньорски проверки подлежат всички членове на Европейската статистическа система, в т.ч. Евростат, националните статистически системи на държавите - членки на Европейския съюз (ЕС), и в страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).

Партньорските проверки обхващат националните статистически системи в цялост. Затова във всяка държава - членка на ЕСС, освен националната статистическа служба се проверяват и между три и шест органа на статистиката - институции, които също събират, произвеждат и разпространяват официална европейска статистика. Изборът става по предварително одобрена процедура и зависи от структурата на съответната национална статистическа система.

В България в третата партньорска проверка освен Националния статистически институт са включени и административни звена от Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите, както и от Националния осигурителен институт.

  • Как се провеждат партньорските проверки?

Партньорските проверки се извършват по следните стъпки:

1. Всеки статистически офис се самооценява чрез специален въпросник и предоставя обширна документация за прилагането на принципите от Кодекса.

2. Въпросниците и документите се проверяват и анализират от експертен екип, определен чрез специална процедура от Европейския консултативен съвет за статистическо управление (ESGAB). След първоначалната оценка екипът посещава съответната държава, където извършва по-задълбочен преглед.

3. Експертният екип съставя окончателен доклад с препоръки.

4. Докладът се предоставя на националната статистическа служба за становище, както и за изготвяне на план за по-нататъшни действия, съобразени с препоръките.

Изпълнението на действията за подобряване на практиките в Евростат се наблюдава от Европейския консултативен съвет за статистическо управление, а Евростат следи изпълнението на действията за подобряване на практиките в държавите - членки на ЕС, и страните от ЕАСТ.