Премини към основното съдържание

Новини

Публикуван е докладът от Партньорската проверка на българската статистика

Докладът от Партньорската проверка на Националната статистическа система вече е на интернет сайта на Националния статистически институт (НСИ) и на сайта на Евростат. Той прави преглед дали в работата си институциите, които произвеждат официалната статистика у нас, спазват принципите на Кодекса на европейската статистическа практика и дава конкретни препоръки какви подобрения да се направят. Акцент по време на Третия кръг проверки в рамките на Европейската статистическа система (2021-2023) се поставя върху независимостта на националните статистики, координацията между различните органи и тяхната модернизация.

НСИ има ясен мандат да координира статистическите дейности по развитието, производството и разпространението на национална и европейска статистика, се подчертава в доклада. Фундаменталният принцип за професионална независимост е изрично установен в Закона за статистиката и неговото значение е ясно признато в българската статистическа система и извън нея. Професионалната независимост се признава както от потребителите, така и от доставчиците на данни, необходими за производството на официална статистика и тяхното доверие в статистиката и в Националния статистически институт като професионален независим производител на данни е високо. Това доверие се споделя и от важни потребители като научната общност и медиите.

Документът допълва още, че НСИ има Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, сертифицирана по ISO 9001 и ISO 27001. Силната позиция на НСИ в управлението на тези процеси позволява на института да координира качеството на производството на данни в Националната статистическа система (НСС) и да е активен участник в развитието на сферата на данните в България,.

Докладът съдържа и препоръки за подобряване на дейността на НСС, които са насочени към изпълнителната власт, НСИ и органите на статистиката. Както и изводите, така и препоръките са свързани с четири основни сфери: осигуряване на професионалната независимост, която обхваща основно промени в законодателството; осигуряване на адекватни финансови и човешки ресурси; засилване на координацията и видимостта на качеството в НСС; извличане на максималното от развиващия се свят на данните.

Предстои по тези препоръки НСИ да предложи по-нататъшни действия за бъдещото развитие на официалната статистика у нас.

Вижте целия доклад тук

Вижте докладите на държавите членки, които вече са преминали през партньорска проверка

 

Допълнителна информация:

Партньорската проверка в България се проведе в периода от 28 март до 1 април 2022 година. На партньорски проверки подлежат всички членове на ЕСС, в т.ч. Евростат, националните статистически системи на държавите - членки на Европейския съюз (ЕС), и на страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Периодът, в който ще се осъществят партньорски проверки за цялата Европейска статистическа система, e от 2021 до 2023 година.

Във всяка държава - членка на ЕСС, освен националната статистическа служба се проверяват и между три и шест органа на статистиката - институции, които също събират, произвеждат и разпространяват официална европейска статистика. В България, в Третата партньорска проверка, освен Националният статистически институт участваха и административни звена от Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и водите и от Националния осигурителен институт.

Целта на Партньорската проверка е да се оцени съответствието на националните политики и практики в областта на статистиката с принципите от Кодекса на европейската статистическа практика - документ, който гарантира качеството на официалните данни. Той включва 16 ключови принципа, обхващащи институционалната среда, статистическите процеси и статистическите резултати, както и набор от 84 показателя за оценка на прилаганите практики и стандарти.

Методологията на партньорската проверка е единна за Евростат и всички държави - членки на ЕСС, и включва елементи на одит. Първо, НСИ и избраните органи на статистиката попълват по един обширен въпросник за самооценка и в подкрепа на отговорите си предоставят документация за прилагането на принципите от Кодекса в практиката си. Въпросниците и документите се проверяват и анализират от експертен екип, включващ четирима експерти по статистика, одит и управление, определен чрез специална процедура от Европейския консултативен съвет за статистическо управление (ESGAB). Във всеки проверяващ екип има и представител на Евростат. След първоначалната оценка екипът посещава съответната държава, където извършва по-задълбочен преглед и се среща с широк кръг заинтересовани страни, в т.ч. представители на правителството, бизнеса, медиите, социалните партньори, академичната общност и други. Накрая проверяващият екип съставя окончателен доклад с препоръки, по който НСИ изготвя план за по-нататъшни действия, съобразени с препоръките.

Проверяващият екип за България се ръководеше от г-жа Марьо Брун, доскорошен генерален директор на статистическия офис на Финландия. Другите членове на екипа са: д-р Кийс Зеленберг – дългогодишен директор  по методология и качество в Статистически офис на Нидерландия, г-н Джорди дел Бас - старши независим оценител за международни организации (в т.ч.: Европейската комисия, няколко агенции на ООН и Световната банка); г-жа Хелена Отосон, ръководител на  юридическия отдел на Евростат. Наблюдател на партньорската проверка бе г-жа Клаудия Юнкер, която е ръководител на Работната група, отговорна за провеждането на партньорските проверки и гарантирането на качеството на статистическите продукти и услуги в Евростат.

Националните статистически институти на държавите членки на ЕС разпознават партньорските проверки като механизъм за гарантиране на качеството на европейската статистика.

 

Високо качество за силно доверие

Последните срещи от Партньорската проверка на Националната статистическа система в България ще се проведат в понеделник, когато екипът от международни експерти ще се срещне с ръководствата на НСИ и органите на статистиката. С това ще приключи посещението у нас в рамките на Третия кръг партньорски проверки на Европейската статистическа система.

На партньорски проверки подлежат всички членове на Европейската статистическа система, в т.ч. Евростат, националните статистически системи на държавите - членки на Европейския съюз, и в страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).  Те ще продължат до 2023 година. До момента проверяващите екипи са посетили Франция, Естония, Финландия, Литва, Норвегия, Швеция, Белгия, Германия, Люксембург, Ирландия, Дания, както и Евростат. Партньорските проверки продължават по план. Следващата държава, чиято статистическа система ще бъде наблюдавана, е Австрия.

 

Потребителите: Работим добре с НСИ и вярваме на статистическите данни

Срещи с различни заинтересовани страни изпълниха четвъртия ден от Партньорската проверка на Националната статистическа система. Международният проверяващ екип разговоря както с представители на институциите, доставчици на данни, така и с потребителите - бизнес и работодателски организации, синдикати, медии, академичната общност. Разнообразният профил на участващите в дискусиите днес допринесе да се получи реална картина на сътрудничеството на Националния статистически институт с всички групи, които ползват в работата си статистически данни.

Фокус в изказванията бе надеждността на данните и доверието в официалната статистика. Участващите в срещите подчертаха, че вярват на статистиката, която произвежда и разпространява НСИ, и поддържат добри контакти с института и експертите. Представители на медиите заявиха, че в морето от фалшиви новини официалната статистика е важен ориентир за процесите, които протичат в обществото. Те изразиха удовлетворение от бързината, с която получават исканата информация, възможността за сравнение с другите държави от ЕС, както и да имат за събеседници статистици от института. Желанието им е окончателните данни от Преброяване 2021 да бъдат представени интерактивно и подробно на интернет сайта на преброяването.

Според работодателските организации и бизнес сдружения промените, които се налагат в данните, предоставяни от фирмите, традиционно се консултират с тях и НСИ държи на тяхното мнение. Синдикатите подчертаха, че не биха могли да вършат добре работата си без официална статистика и изразиха желание да участват в технически групи, които дават обратна връзка за работата на НСИ, както и да бъде разширен обхватът на данните, получавани безплатно.

Представители на академичната общност споделиха, че познават добре изследванията на НСИ, както и достойнствата и недостатъците на ползваните от европейската статистика методологии. Самият факт обаче, че преподаватели от висшите училища се ангажират с подготовката на учениците от 8-и до 12-и клас, които участват в Европейската олимпиада по статистика за ученици, а те са над 1000, говори за доверието, което академичната общност има в дейността на НСИ.

В началото на деня институциите, които предоставят данни на НСИ, разговаряха за съвместната работа и различните аспекти на сътрудничеството.

 

Националната статистическа система - какво предстои

Кои са силните и слабите страни на сътрудничеството в рамките на Националната статистическа система? Как ще изглежда статистиката след десетилетие? Какви са плановете на НСИ за бъдещото развитие? Това бяха основните теми в дискусиите през третия ден от Партньорската проверка на Националната статистическа система в България. В разговорите освен експерти от НСИ участваха и екипи от Министерството на земеделието, Изпълнителната агенция по околна среда и Националния осигурителен институт. Административни звена от трите институции произвеждат агростатистика, статистика за отпадъците, за социалната защита, пенсиите, трудовите злополуки и т.н. Те директно изпращат данни на Евростат.

В три отделни сесии органите на статистиката представиха дейността си и вижданията си какво може да бъде подобрено. Те споделиха и мнението си за сътрудничеството си с НСИ и обмяната на опит в рамките на Националната статистическа система.

Екипът от НСИ представи как е изпълнил препоръките от партньорската проверка през 2015 г. и очерта перспективите за следващите години. Специална дискусия бе посветена на административните и на новите източници на данни.

 

Данните на НСИ през призмата на качеството и информационната сигурност

Качеството и сигурността на информацията в НСИ бяха във фокуса на срещите през втория ден от Партньорската проверка на Националната статистическа система в България. Това са част от 16-те принципа, заложени в Кодекса на европейската статистическа практика, които НСИ спазва в процеса на събиране, обработка и разпространение на данни. Изпълнението на тези принципи е и основа за общественото доверие в официалната статистика.

В НСИ е въведена интегрирана система за управление, която гарантира качеството на процесите и информационната сигурност. Институтът е сертифициран по ISO 9001 и ISO/IEC 27001. Участниците в срещите днес обсъждаха и въпроси, свързани с методологиите на статистическите изследвания, използване на административните източници на данни и възможностите за модернизиране на процесите.

В разговорите участваха директори и началници на отдели, а в края на деня  проверяващите се срещнаха с новите попълнения в състава на НСИ - статистици със стаж до 5 години, за да чуят и тяхната оценка за работата на института. Предстоят срещи с органите на статистиката и широк кръг заинтересовани страни.

 

Започна Партньорската проверка на Националната статистическа система на България

В периода от 28 март до 1 април 2022 година ще се проведе третата поред Партньорска проверка на Националната статистическа система (НСС) на България в рамките на членството ѝ в Европейската статистическа система (ЕСС). На партньорски проверки подлежат всички членове на ЕСС, в т.ч. Евростат, националните статистически системи на държавите - членки на Европейския съюз (ЕС), и на страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Периодът, в който ще се осъществят партньорски проверки за цялата Европейска статистическа система, e от 2021 до 2023 година.

Във всяка държава - членка на ЕСС, освен националната статистическа служба се проверяват и между три и шест органа на статистиката - институции, които също събират, произвеждат и разпространяват официална европейска статистика. В България, в Третата партньорска проверка, освен Националният статистически институт са включени и административни звена от Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и водите и от Националния осигурителен институт.

Целта на Партньорската проверка е да се оцени съответствието на националните политики и практики в областта на статистиката с принципите  от Кодекса на европейската статистическа практика - документ, който гарантира качеството на официалните данни. Кодексът включва 16 ключови принципа, обхващащи институционалната среда, статистическите процеси и статистическите резултати, както и набор от 84 показателя за оценка на прилаганите практики и стандарти.

Методологията на партньорската проверка е единна за Евростат и всички държави - членки на ЕСС, и включва елементи на одит. Първо, НСИ и избраните органи на статистиката попълват по един обширен въпросник за самооценка и в подкрепа на отговорите си предоставят документация за прилагането на принципите от Кодекса в практиката си. Въпросниците и документите се проверяват и анализират от експертен екип, включващ четирима експерти по статистика, одит и управление, определен чрез специална процедура от Европейския консултативен съвет за статистическо управление (ESGAB). Във всеки проверяващ екип има и представител на Евростат. След първоначалната оценка екипът посещава съответната държава, където извършва по-задълбочен преглед и се среща с широк кръг заинтересовани страни, в т.ч. представители на правителството, бизнеса, медиите, социалните партньори, академичната общност и други. Накрая проверяващият екип съставя окончателен доклад с препоръки, по който НСИ изготвя план за по-нататъшни действия, съобразени с препоръките.

Проверяващият екип за България се ръководи от г-жа Марьо Брун, доскорошен генерален директор на статистическия офис на Финландия. Г-жа Брун е член на Партньорската група на Европейската статистическа система (ЕСС) през 2014 и 2015 година. Тя съпредседателства Работната група за Визия 2.0 (на ЕСС) през 2014 година. Член е на бюрото на Конференцията на европейските статистици през 2014 г. и негов председател от 2016 до 2021 година.

Другите членове на екипа са:

  • Кийс Зеленберг - работи 30 години в статистическия офис на Нидерландия. Завършил е иконометрия, има докторска степен по икономика и е автор или съавтор на повече от 50 статии и книги по иконометрия и статистика. В Националния статистически офис на Нидерландия дълги години е директор на отдела по методология и качество.
  • Джорди дел Бас - икономист по образование и професионално се занимава с проекти за развитие в частния сектор. Старши акредитиран обучител по оценяване към Генералния секретариат на Европейската комисия. Работил е също като старши независим оценител за международни организации (в т.ч.: Европейската комисия, няколко агенции на ООН и Световната банка) в повече от петдесет държави по света.
  • Хелена Отосон - посветила е цялата си професионална кариера на Европейския съюз още от присъединяването на Швеция към него през 1995 година. Отосон е юрист по образование, с интерес към езиците. Работи 10 години в Съда на Европейския съюз като юрист-лингвист преди да се премести в Европейската комисия и Евростат. В момента оглавява юридическия отдел на Евростат.

Наблюдател на партньорската проверка е г-жа Клаудия Юнкер, която е ръководител на Работната група, отговорна за провеждането на партньорските проверки и гарантирането на качеството на статистическите продукти и услуги в Евростат.

 

Три институции ще участват в партньорската проверка заедно с НСИ

Органите на статистиката са подбрани по два критерия

Националният статистически институт и още три институции ще участват в предстоящата партньорска проверка по линия на Европейската статистическа система. Това са структурни звена от Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите и Националния осигурителен институт. Те са органи на статистиката и имат важна роля в производството на европейска статистика.

Изборът на институциите е направен според Методологията за партньорските проверки въз основа на комбинация от два критерия - количествен и качествен. Първият критерий е важност за европейската статистика, измерен в процент или обем от произвежданата европейска статистика, а вторият – оценка за значимостта на органа на статистиката от гледна точка на НСИ. Аргумент за решението беше ключовата роля на тези институции за икономиката на страната, за развитието на политики, свързани с декарбонизацията и Зелената сделка, както и за реформите в социалната сфера.

 

Евростат под микроскоп

Европейският консултативен съвет за статистическо управление започва партньорска проверка на Евростат

Как Евростат изпълнява 16-те принципа на Кодекса на европейската статистическа практика? На този въпрос ще отговори партньорската проверка на Европейския консултативен съвет за статистическо управление, която започва днес и ще продължи до 28 юли 2021 година. Експертите от ESGAB ще оценяват работата на Евростат от гледна точка на Кодекса и ще обсъждат как в бъдеще може да се подобри европейската статистика. Ще бъдат дадени конкретни препоръки като част от финалния доклад. През следващите две години всички национални статистически институти, които са членове на Европейската статистическа система , ще преминат през такива партньорски проверки.

„Този път ще обърнем специално внимание на професионалната независимост, на координационната роля на Евростат и на аспектите от Кодекса, свързани с модернизацията“, подчерта Аурел Шуберт, председател на ESGAB, при започването на партньорската проверка. „Осигуряването на високо качество на европейската статистика е от ключово значение за общественото доверие в статистиката и в институциите, които я произвеждат. Ето защо Кодексът на европейската статистическа практика и регулярните партньорски проверки играят важна роля. Във времената на COVID-19 основните теми в партньорската проверка ще са свързани с често иновативните решения на Евростат и Европейската статистическа система в отговор на предизвикателствата на кризата, както и с поуките, които изведохме от нея. Като независим експертен и консултативен орган ESGAB ще дискутира и оценява процесите, ще помага да се направят обективни заключения и препоръки за бъдещия път на eвропейската статистика“, каза още Аурел Шуберт.

Партньорската проверка се състои от няколко елемента:

  • Самооценка на Евростат по специален въпросник
  • Поредица от срещи с представители на основните заинтересовани страни (като потребителите от Европейската комисия, изследователски институти, медии, Европейската централна банка, международни организации, Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейския статистически консултативен комитет, а също и екипа и висшия мениджмънт на Евростат)
  • Финален доклад до Европейския парламент и до Съвета на Европейския съюз.

Очаква се докладът да бъде публикуван през януари 2022 година. Предишните партньорски проверки на Евростат са проведени през 2007 и 2014 година.