Премини към основното съдържание

НСИ накратко

Националният статистически институт (НСИ) е юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на държавна агенция със седалище гр. София. Създаден е през 1991 година с приемането на Закона за статистиката, който урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от Националната статистическа система (НСС). Тя се състои от Националния статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка. Органите на статистиката са държавни органи или техни структурни звена, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация под методическото ръководство на Националния статистически институт при изпълнение на Националната статистическа програма (НСП).

НСИ осъществява статистическа дейност, като провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включени в НСП. Статистическата дейност обхваща разработването на методологията и планирането на статистическите изследвания, получаването, събирането, обработването, съхраняването на индивидуални данни и статистическа информация, анализирането, предоставянето и разпространението на статистическа информация.

НСИ координира статистическата дейност на държавата, като сътрудничи с органите на статистиката при подготовката на проекта на НСП и изпълнението й; осигурява методологично единство в изследванията; представлява Националната статистическа система в Европейската статистическа система пред международни организации и поддържа връзки с националните статистически служби на други държави; осигурява съответствие на методологията, съдържанието и обхвата на статистическите изследвания с изискванията на Евростат; координира на национално равнище всички дейности по разработването, производството и разпространението на националната и европейската статистическа информация; проучва и обобщава обществените потребности от статистическа информация; публикува и разпространява статистическа информация.

Националният статистически институт се състои от централно управление и териториални статистически бюра. Териториалните статистически бюра осъществяват функциите и задачите на НСИ по производството и разпространението на статистическа информация на регионално ниво.

 
ВИЗИЯ И ГЛАВНА ЦЕЛ НА РАЗВИТИЕ

Развитието на НСС през периода 2013-2017 г. се основава на визията, че Националната статистическа система произвежда и предоставя на всички групи потребители статистически продукти и услуги с високо качество, произведени по хармонизирани европейски методологии и стандарти и спазва принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Главната цел на развитието на НСС през периода 2013-2017 г. е да се усъвършенства разработването, производството и разпространението на качествена статистическа информация за всички групи потребители, съобразно техните информационни нужди.

Официалната статистическа информация - продукт на НСС, е предназначена за анализи и научни изследвания, за планиране, прогнозиране и вземане на управленски решения на микро- и макроравнище. Статистическите информационни продукти и услуги са насочени към:

 • органите на държавно управление и местната власт;
 • бизнес сектора и неправителствените организации;
 • научната и академична общност;
 • медиите;
 • ЕС, ООН, МВФ и други международни организации;
 • отделни граждани.

Визията за развитие на НСС предполага спазването на фундаменталните принципи на официалната статистика на ООН и принципите, залегнали в Кодекса на европейската статистическа практика. Водеща роля в дейността на системата през периода 2013-2017 г. ще имат следните принципи:

 • професионална независимост;
 • безпристрастност и обективност;
 • задължение за високо качество;
 • стриктно спазване на статистическата тайна;
 • адекватност на ресурсите;
 • ефективност на разходите;
 • активно сътрудничество и координация в НСС и в рамките на ЕСС.
 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Развитието на Националната статистическа система през периода 2013 - 2017 г. налага реализирането на следните основни цели:

 • Осигуряване на обективна, навременна и надеждна статистическа информация за икономическото, социалното и демографското развитие и за околната среда на национално и регионално равнище.
 • Въвеждане на нови източници на данни и средства за усъвършенстване на производството и повишаване на качеството на статистическите продукти и услуги.
 • Повишаване на професионалния и организационния капацитет на НСС.
 • Внедряване на иновативни и ефективни информационни и комуникационни технологии и e-услуги.

Информационните потребности се променят непрекъснато. Статистическата наука постоянно развива методологията на статистическите изследвания. Информационните и комуникационните технологии ежедневно предоставят нови възможности за ускоряване и улесняване на обработката и анализа на статистическите данни. Всичко това налага непрекъснатото обогатяване на съдържанието на съществуващите статистически изследвания и внедряване на нови изследвания и показатели в съответствие с нуждите на потребителите. През периода 2013-2017 година българската статистика ще изпълнява ангажименти, произтичащи от Статистическата програма на ЕС: 2013-2017 г. и от новоприети регламенти на ЕК, свързани с провеждането на пилотни статистически изследвания в общността и усъвършенстване на статистическата методология в конкретни тематични области.

Производството на статистическа информация е невъзможно без навременното и качествено предоставяне на първични данни от бизнеса, домакинствата и гражданите. От гледна точка на обществото ефективна Национална статистическа система е система, която произвежда полезна и значима за управлението на микро- и макроравнище информация при възможно най-ниски разходи. Съществено условие за успешното разпространение на статистическа информация е предоставянето й в разбираема и достъпна форма. В съвременните условия на нарастващо значение на информацията в управлението и във всекидневния живот се явява и необходимостта от предоставяне на допълнителни, диференцирани по групи потребители, статистически продукти и услуги. Всичко това поставя на преден план в развитието на НСС целта за усъвършенстване на всички етапи на производството на статистическа информация - от методите, формите и организацията на събирането на първичните данни през методите за обработка и съхранение на данните и изчисляване на конкретни статистически показатели до съдържанието, обхвата и начините на разпространение на произведените статистически продукти и услуги.

Устойчивото развитие на НСС е невъзможно без наличието на подходяща законова рамка и функционална среда. По-ефективното сътрудничество с Евростат и националните статистически системи на другите държави членки е важно условие за пълноценното интегриране на националната ни статистика в ЕСС. Висококвалифицираните и мотивирани човешки ресурси са ключов фактор за реализиране на мисията на НСС и постигането на заложената в стратегията главна цел на развитието за периода 2013-2017 година. Не на последно място по важност е прилагането на подходяща информационна инфраструктура и е-услуги за производството и разпространението на статистическа информация.

Така формулираните основни цели на развитието на НСС се предопределят от:

 • нуждите на потребителите;
 • приоритетите в Европейската статистическа програма за периода 2013-2017 г.;
 • значимостта на предоставяне на качествена статистическа информация за разработването, мониторинга и оценяването на различни политики;
 • степента на натовареност на респондентите;
 • разходите за провеждане на изследванията.
 
 ПРИОРИТЕТИ

За изпълнението на основните цели през периода 2013-2017 г. приоритети в развитието на НСС са:

 • Осигуряване на статистически показатели за разработване, наблюдение и оценка на европейски, национални и регионални политики.
 • Актуализиране на съществуващите и разработване на показатели за изследване на нови явления и процеси.
 • Разширяване на обхвата на предоставяните статистически продукти и услуги и активизиране на комуникацията с потребителите.
 • Създаване на условия за производство и интегриране на пространствена (геореферирана) информация със статистическа информация.
 • Разширяване на използването на административни регистри и информационни системи за статистически цели.
 • Използване на иновативни ИКТ и средства за събиране на първични данни.
 • Внедряване на системен подход за управление и контрол на качеството в НСС.
 • Създаване на мотивираща работна среда и развитие на професионалния капацитет на служителите в НСС.
 • Адаптиране на организацията на работа в НСС към новите информационни и комуникационни технологии.
 • Взаимодействие и партньорство между институциите от НСС и потребителите.
 • Утвърждаване на НСС като активен член на Европейската статистическа система и международната статистическа общност.
 • Активно взаимодействие с академичната общност при разработването на нови статистически методи, продукти и услуги.
 • Развитие на информационни системи и e-услуги в посока на намаляване на натовареността на респондентите, повишаване на качеството на статистическата информация и усъвършенстване на методите за нейното разпространение.
 • Внедряване на единни европейски ИТ средства, продукти и стандарти с оглед осигуряване на условия за интеграция и хармонизация на статистическия производствен процес в рамките на ЕСС.
 • Повишаване на ефективността и разпределението на ресурсите в центъра за данни чрез внедряване на най-добрите практики и технологии за управление на инфраструктурата.
 • Развитие и обновяване на сървърната и комуникационната инфраструктура и персонална техника с цел осигуряване на развитието на ИКТ и предоставяне на нови услуги.

Наред с изброените общи хоризонтални приоритети, НСС има специфични приоритети на развитие, които са свързани с развитие на методологията, обогатяване на съдържанието на съществуващи изследвания, въвеждане на допълнителни модули и разширяване на съществуващи изследвания, внедряване на нови изследвания и показатели в областите:

 • Демографска и социална статистика;
 • Макроикономическа статистика;
 • Бизнес статистика;
 • Статистика на селското, горското и рибното стопанство;
 • Многоотраслова статистика;
 • Статистическа инфраструктура.