Светът на статистиката

ТСБ – Шумен в помощ на бизнеса и неправителствения сектор при изготвянето на европроекти

В периода от 7 до 14 юни т.г. ТСБ – Шумен участва в три срещи, организирани от Областния информационен център, с представители на шуменския бизнес и неправителствения сектор под мотото „Да създаваме заедно“. Изявите бяха открити от ръководителката на ОИЦ г-жа Галина Минчева, която беше поканила управители и водещи служители на 60 фирми и търговски дружества и на над 20 неправителствени организации, училища и учебни центрове. Всички те се запознаха с възможностите за финансиране на проекти с европейски средства.

В програмата освен ТСБ – Шумен се включиха и регионални експерти към Министерството на икономиката и енергетиката от гр. Варна, както и специалисти от офиса на Enterprise Europe Network.

Шуменската статистика беше представена от директора на бюрото Атанасула Настева и началника на отдел „Статистически изследвания и анкетиране“ Светла Кръстева. Участието им беше посветено на Международната година на статистиката и реализира на практика една от основните цели на тази глобална инициатива – повишаване на доверието и обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху всички сфери на обществото.

Бяха дискутирани възможностите на НСИ, респ. ТСБ – Шумен, да предостави на заинтересуваните участници информация и услуги по теми, които са част от отворените процедури за кандидатстване за европейски средства, а именно:

  • Енергийна ефективност и зелена икономика – възможно е да бъдат предоставени данни за енергийната статистика и околната среда.
  • Внедряване на иновации в предприятията (от определени икономически дейности) – ТСБ издава удостоверение за код по КИД, доказващо извършването на  дейността.
  • Технологична модернизация на малки и средни предприятия – за фирми, осъществяващи конкретни дейности – ТСБ разполага с данни за региона и страната, характеризиращи съответната икономическа дейност; извършва се заверка на Годишния отчет за дейността; издава се удостоверение за код по КИД.

Присъстващите представители на бизнеса споделиха, че се затрудняват да определят кое е иновация и кои от внедряваните от тях продукти и процеси са иновативни. Статистиците ги насочиха към справката за иновационна дейност на предприятията, която е част от Годишния отчет за дейността и в която има разбираеми и полезни определения и пояснения по темата. Служителите от ТСБ не пропуснаха да подчертаят, че при наличието на иновации, те следва да бъдат отчитани пред статистиката чрез определения за целта формуляр.

Г-жа Кръстева акцентира върху необходимостта предприятията точно и коректно да отразяват в годишните си отчети приходите от всички осъществявани от тях дейности, тъй като е в техен интерес – част от европейските проекти са целево насочени към бенефициенти от конкретни икономически сектори и дейности.

На срещата с неправителствения сектор г-жа Настева изнесе статистически данни за малтретираните деца, противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица и отпадането на ученици от образователната система в област Шумен. Тя запозна участниците с начините за ползване на данни от Преброяване 2011 чрез интернет страницата на НСИ, закупуването на публикации или подаването на заявка в ТСБ – Шумен. Значителен интерес предизвика коментираната възможност при наличието на заявка статистиката да предоставя обобщени данни за отделни целеви групи, които са в обсега на интереса на неправителствените организации: възрастни хора, деца с увреждания, население по етнически групи, с допълнителни характеристики за всяка целева група (образование, възраст, заетост) и други.

Присъстващите на трите срещи получиха разяснения за предлаганите от ТСБ статистически продукти и услуги – начин на заявяване, срокове на изпълнение и цени. Тази информация е подробно описана в изготвената от статистиката и предоставена на участниците дипляна.

Приключилият първи етап от съвместния проект между ТСБ – Шумен и Областния информационен център „Статистиката в помощ на инициативните“, посветен на Международната година на статистиката, беше отразен в регионалните електронни и печатни медии. Вторият етап ще стартира през есента със срещи в останалите девет общини на област Шумен.

Акцент на последната среща с бизнеса беше възможността чрез статистически данни да се аргументират и обосновават  проекти, кандидатстващи за европейско финансиране

Участници в срещата

Г-жа Кръстева, началник на отдел в ТСБ - Шумен, информира представители на бизнеса за процедурите по заверка на  ГОД и  другите  услуги, предлагани от ТСБ. Директорът на ТСБ - Шумен Ат. Настева запозна представителите на неправителствения сектор с данни за  малолетните нарушители и  учениците, отпаднали от образователната система

Териториалното статистическо бюро – Смолян, посрещна ученици от ПГИ „Карл Маркс”

 На 19 юни 2013 г. в Териториалното статистическо бюро – Смолян, се проведе среща с ученици и преподаватели от Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс” – Смолян.

Участници в срещата

Участници в срещата

На срещата учениците се запознаха с процеса на събиране, произвеждане и разпространение на статистическата информация, с основните моменти в работата на Териториалното статистическо бюро и мястото му в общата структура на НСИ. С помощта на мултимедийна презентация г-н Николай Славов – директор на ТСБ – Смолян, запозна гостите с визията и целите на НСИ, неговата структура и организация. Беше разяснен подробно процесът на производство на статистическата информация и използването на информационни и комуникационни технологии в този процес. От своя страна, началниците на отдели представиха накратко ръководените от тях звена.

Участници в срещата

Участници в срещата

Специално внимание беше обърнато на интернет страницата на НСИ и на възможностите й за получаване на статистическа информация.

Учениците разгледаха изложбата на стара техника, използвана в миналото в ТСБ – Смолян, и стари издания със статистическа информация, датиращи от 1942 г. насам. След това, разделени на групи, се запознаха с работата на служителите на работните им места.

Участници в срещата

Участници в срещата

Тази среща е част от инициативите на териториалните статистически бюра за повишаване на статистическата грамотност и поощряване на интереса на младежката аудитория, посветени на Международната година на статистиката и 133-ата годишнина от създаването на българската държавна статистика.Работно място на служител

Бъдещите икономисти споделиха, че срещата е била много полезна и е събудила техния интерес както към практическото приложение на статистическата информация, така и към статистиката като наука.Работна среща

Преподавателите от ПГИ „К. Маркс” изявиха желание следващата учебна година да се организира провеждане на часове по практика в ТСБ – Смолян.

 

Среща на единадесетокласници от ФСГ „Атанас Буров“ с експерти от ТСБ Хасково

По повод  предстоящия професионален празник на българската статистика – 25 юни, и във връзка с обявената от Организацията на обединените нации Международна година на статистиката на 17 юни 2013 г. във ФСГ „Атанас Буров” – Хасково, се проведе среща на единадесетокласници от училището с директора на Териториалното статистическо бюро в Хасково Наско Нанев и експерти от бюрото.

Пред учениците и техните преподаватели Н. Нанев изнесе беседа на тема: „Статистиката – огледало на живота или слуга на управлението”.

Участниците бяха запознати с хилядолетната практика за утвърждаване на статистическите методи за изучаване на масовите обществени явления и процеси, както и  усилията за развитието на статистиката като наука в периода от средата на ХVІІ в. до днес.

Проследен беше и пътят, извървян от българската статистика, от нейното създаване на 25 юни 1880 г., още в зората на зараждането на Новата българска държава, до постиженията на съвременната ни статистическа институция – Националният статистически институт.

С конкретни примери Н. Нанев разкри пред любознателната ученическа аудитория значимостта и полезността на статистиката за развитието на обществото, държавата и регионите, посочени бяха конкретните ползи, от които могат да се възползват младите хора, повишавайки своята информираност и създавайки по този начин предпоставки за своята успешна реализация в живота.

В края на срещата бяха обсъдени конкретни мерки за взаимодействие между бъдещите икономисти и Териториалното статистическо бюро в Хасково.

Участници в срещата

Участници в срещата

Това се случи в Габрово през месеца, в който отбелязваме 133-ата годишнина на родната статистика, през Международната година на статистиката

На 13 юни 2013 г. в Териториалното статистическо бюро – Габрово, се проведе тържество по повод награждаването на единствения участник от област Габрово в завършилия Международен конкурс за изработване на статистически видео материал, посветен на Международната година на статистиката.

„Какво е статистиката за всеки от нас?”триминутният мой клип разкрива какво е значението и влиянието на статистическите данни за всеки човек, как те помагат за развитието в материален и морален план в живота на хората, и в частност на младите семейства – сподели Благовеста Минева – ученичка в 11 клас на Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – гр. Дряново, специалност „Банково дело”. Статистиката е от предметите, които се изучават с особен интерес в Икономическата гимназия.

Благовеста Минева презентира видеоматериала за МГС

Победителката в конкурса Благовеста Минева

Замисълът и идеята за реализирането на видеоматериала са на Благовеста, а подкрепа и съдействие като участник получава от нейния  съученик Димо Енев.

Г-н Шорт – организатор на проекта по повод отбелязването на Международната година на статистиката, в свое писмо лично е изразил задоволството си от участието на учениците. Клипът се определя като подходящ за награда в три категории: „Най-добър видеоматериал“, „Най-добър видеоматериал от лице или група от автори до/или на 18-годишна възраст“, и „Най-добър неанглоезичен видеоматериал“. Писмото завършва с поздрава: „Статистически Ваш – Том Шорт”.

Тържеството беше открито от директора на ТСБ Георги Цветков, който за пореден път запозна служителите и гостите от ПГИ „Рачо Стоянов” с напредъка по изпълнението на плановите задачи, свързани с достойното отбелязване на Международната година на статистиката в област Габрово, и със станалите традиционни съвместни прояви с училището. Той благодари на учениците, преподавателите и ръководството на училището за интереса към дейността на НСИ и изрази увереност, че сътрудничеството с ТСБ ще се развива и задълбочава.

Ученичката Благовеста Минева представи своя видеоматериал пред аудиторията, след което се проведе и кратка дискусия.

Директорът на ПГИ „Рачо Стоянов” също приветства статистиците и подчерта ролята им за професионалното израстване на учениците.

Г-ца Благовеста Минева получи благодарствено писмо от директора на ТСБ и беше наградена със статистически издания на НСИ. Директорът на ПГИ „Рачо Стоянов” също награди ученичката.

Поздравления за победителката

Поздравления за победителката

В края на събитието, посветено на Международната година на статистиката, в Териториалното статистическо бюро – Габрово, беше открита и мини художествена галерия, съдържаща 11 цветни репродукции на българския художник Жорж Папазов.

Мини художествена галерия с репродукции на Жорж Папазов

Откриване на мини художествена галерия

Покана за туристически поход в Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По повод Международната година на статистиката и 133-ата годишнина от създаването на българската държавна статистика имам честта да Ви поканя на туристически поход по екопътека „Каньонът на водопадите”, организиран от Териториално статистическо бюро – Смолян, с подкрепата на Областна администрация – Смолян, и Община Смолян.

Събитието ще се проведе на 22 юни 2013 г. от 9:00 часа. Сборен пункт – Автобазата в кв. „Средок”.

За нас ще бъде удоволствие да ни придружите в изкачването на  малко популярната, но прелестна родопска забележителност.

С уважение,

Николай Славов

Директор на ТСБ – Смолян

 

Маршрутът се изминава за около 4 часа при спокойно ходене. Препоръчително е да носите храна и вода.

На следните сайтове можете да намерите информация за „Каньонът на водопадите”:

За допълнителна информация: тел. (0301) 67412 и (0301) 67421.

Велопоход от ТСБ – Ямбол до Национален археологически резерват „Кабиле”

На 08.06.2013 година Териториално статистическо бюро – Ямбол в партньорство с община Ямбол проведе Велопоход, посветен на Международната година на статистиката – 2013, навършването на 133 години от създаването на българската държавна статистика и Празника на община Ямбол. До 10.00 часа в Териториално статистическо бюро – Ямбол (ТСБ – Ямбол) се събраха и регистрираха всички желаещи да вземат участие в обявения Велопоход с 10 километров маршрут от ТСБ – Ямбол до Национален археологически резерват „Кабиле” (НАР ”Кабиле”). Личните данни на участниците бяха експресно обработени и обобщената информация бе представена в  графичен вид на обявената пресконференция с журналисти в конферентната зала на ТСБ – Ямбол. С помощта на мултимедийна презентация бяха представени целите на международната година на статистиката; реализираните в тази връзка, до момента, мероприятия от ТСБ – Ямбол; информация за регистрираните в подкрепа на инициативата ведомства, училища и други организации на територията на област Ямбол. Директорът на ТСБ – Ямбол, Калина Казанджиева подчерта, че на пръв поглед между статистиката и велопохода няма нищо общо, но в действителност статистиката намира приложение във всички сфери на обществения живот, в т.ч. и в спорта. В подкрепа на думите си, тя обяви, че в настоящия велопоход участват 34 души, в т.ч. 62.0% – мъже и 38.0% – жени. Средната възраст е 32.6 години. Най-възрастният участник е мъж на 63 навършени години, а най-младият – момче на 6 години. Средната възраст на мъжете е 31.7 години, а на жените – 33.2 години. Според местоживеенето – 94.0% са живущи в града, а 6.0% – в селата. Разпределението на велосипедистите според социалния им статус е следното: 62.0% са работещи, 32.0% са учащи, а 6.0% – пенсионери.

Велопоходът стартира от ТСБ – Ямбол, премина покрай големия розариум и алеите на красивия градски парк, като по пътя си колоездачите предизвикаха радостни възгласи и бяха аплодирани от много граждани. Маршрутът премина по булевард „Европа”, през центъра на с. Кабиле и след 1 час и 10 мин. финишира пред портала на НАР ”Кабиле”. Групата беше силно ентусиазирана и си направи снимки с развети български знамена. Калина Казанджиева приветства участниците в мероприятието и награди шестгодишният „най-малък герой” Димитър Христов и най-възрастният участник – инж. Иван Дунчев.

В партньорство с Регионален исторически музей – Ямбол, мероприятието продължи във втория си етап, под мотото: „Статистиката е застинала история, а историята – текуща статистика”. Екскурзоводът Таня Павлова показа изложените в музея артефакти и изнесе увлекателна беседа.

Медиен партньор на мероприятието бе местната телевизия „Диана”, чийто екип направи разширен репортаж за велопохода.

Всички участници изразиха удовлетворението си и пожелание велопоходът да се превърне в традиционен и ежегоден – запазена марка на Териториално статистическо бюро – Ямбол.

Участници в пресконференцията

Участници в пресконференцията

Състезатели във Велопохода
Състезатели във Велопохода

Участници във Велопохода

Участници във Велопохода

Участници във Велопохода

Участници във Велопохода

 

„СТАТИСТИКАТА В ПОМОЩ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ”- съвместен проект на ТСБ-Шумен и Областния информационен център – Шумен, по повод Международната година на статистиката

На 5.06.2013 г. стартира шестата инициатива, с която ТСБ-Шумен отбелязва Международната година на статистиката. Наш партньор е Областният информационен център–Шумен, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът бе представен на съвместна пресконференция, проведена от ОИЦ, с участието на директора на ТСБ-Шумен Атанасула Настева. Проектът ще бъде реализиран на два етапа – през месеците юни и септември. Юнската програмата на ОИЦ-Шумен  включва организирането на три информационни срещи в община Шумен с представители на бизнеса, неправителствени организации, частни училища и учебни центрове. На тях ще бъдат презентирани услугите, които ТСБ-Шумен предлага и които, в значителна степен се ползват от кандидатите за европейско финансиране при разработването на техните проекти.

По информация на ОИЦ-Шумен през отминаващия програмен период 2007 – 2013 г. в област Шумен с европейски средства са финансирани 160 проекта на обща стойност над 249 милиона лева. През този период с цел усвояване на средствата от европейските фондове, участието на бизнеса в обществени поръчки, ползването на банкови кредити и др. ТСБ-Шумен е издало и заверило стотици документи.

Мотото на съвместния проект на ТСБ и ОИЦ е избрано не случайно. При осигуряването на европейско финансиране от водещо значение е инициативността и активната позиция за кандидатстване на бизнеса, земеделските стопани, неправителствените организации. Подавайки ръка на инициативните, ТСБ-Шумен подготви дипляна, която ще предоставя на всички заинтересовани по време на информационните срещи в десетте общини на областта. Тя включва актуална информация за Международната година на статистиката и нейните цели, както и описание на статистическите  продукти и услуги, предоставяни от ТСБ-Шумен, ред и начин на заявяване, получаване и заплащане. Реализирайки тази инициатива, се надяваме брошурата да привлече вниманието на тези, които планират и обмислят да ползват фондовете на ЕС,  но все още не са направили първата крачка. Така, от една страна, ще подпомогнем бъдещите кандидати за финансиране с полезна за тях информация, а от друга,  ще стимулираме търсенето на статистическа информация и услуги.

Участници в пресконференцията

Участници в пресконференцията

дипляна

дипляна

Статистическо участие в Областна конференция на тема: „Образованието в България през новия програмен период”

На 31 май 2013 година, в хотел Диана палас, град Ямбол се проведе Областна конференция на тема: „Образованието в България през новия програмен период”. Организатор бе Областен информационен център – Ямбол, партньор на Териториално статистическо бюро – Ямбол в честванията на Международната година на статистиката – 2013. На конференцията присъстваха началника на Регионален инспекторат по образованието, инж. Татяна Петрова, директори на училища, експерти по образованието към общините, представители на неправителствени организации, медии.

Директорът на Териториално статистическо бюро – Ямбол, Калина Казанджиева акцентира на участието си като част от мероприятията, посветени на Международната година на статистиката – 2013. В началото на конференцията тя представи пред аудиторията анализ на образованието в област Ямбол през 2012/2013 учебна година.

Гост – лекторите от Министерство на образованието и науката, Николов и Станиславов запознаха присъстващите с темите: „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020” и „Научени уроци и споделяне на добри практики в сферата на образованието, реализирани със средства от фондовете на ЕС или най-често срещаните грешки при разработване на проектни предложения”.

Бяха направени позитивни коментари за добре структурирания и поддържан сайт на НСИ и за необходимостта официалните статистически данни да служат за задължителна обосновка при бъдещите проектни предложения.

„България и светът в числа“ – изложба на НСИ в Регионалната библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново

На 29 май 2013 г. д-р Ренета Инджова – председател на Националния статистически институт, откри изложбата „България и светът в числа“, експонирана от Териториалното статистическо бюро – Велико Търново, в централното фоайе на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков”

Организатори на изложбата са Националният статистически институт и Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”. Част от тази изложба е позиционирана във Велико Търново като събитие, провеждано от НСИ през настоящата календарна година, обявена за Международна година на статистиката, и по случай 133-ата годишнина от създаването на българската статистика.

На събитието присъстваха проф. Пенчо Пенчев- областен управител на област Велико Търново, г-н Ганчо Карабаджаков- заместник-кмет на община Велико Търново, г-н Иван Александров- директор на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков”, г-н Борислав Борисов- директор на Териториалното статистическо бюро- Велико Търново, г-н Иво Дишлев- представител на ТД на НАП – Велико Търново, инж. Розалия Личева – началник на Регионалния инспекторат по образование – Велико Търново, н.с. Иван Църов – директор на Регионалния исторически музей – Велико Търново, представители на културни институции от община Велико Търново, служители от ТСБ, учащи и журналисти.

Изложбата представя на широк кръг от посетители най-важните документи за първите институции, извършващи статистическа дейност в България. Целта на изложбата е да насочи вниманието на посетителите върху значимостта и традициите на статистиката, като представя специализираните издания като част от книжовното, научното и културното наследство на България. На изложбата са представени оригинални издания с резултати от провежданите през годините статистически наблюдения в страната. Включени са и ръчно изработени статистически албуми и карти.

След официалното откриване и поднесените приветствия, г-жа Инджова даде пресконференция на медиите.

Изложбата може да бъде посетена до 14 юни 2013 г. всеки ден (без неделя) от 9 до 18.30 часа.

откриване на изложбата

откриване на изложбата

 

откриване на изложбата

откриване на изложбата

Участници в пресконференцията

Участници в пресконференцията

Покана за велопоход в Ямбол

Уважаеми дами и господа,

 Уведомяваме Ви, че Териториално статистическо бюро – Ямбол в партньорство с община Ямбол организират на 08.06.2013 година:

Велопоход,

 посветен на Международната година на статистиката – 2013, навършването на 133 години от създаването на българската държавна статистика и Празника на община Ямбол

Програма

ДАТА И ЧАС 08.06.2013 от 9:30 ч. до 12:00 ч.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Териториално статистическо бюро – Ямбол (ТСБ – Ямбол) и Национален археологически резерват „Кабиле” (НАР ”Кабиле”)
МАРШРУТ – 10 км. ТСБ – Ямбол – Градски парк – Село Кабиле – НАР ”Кабиле”

Час

Действие

09:30 – 09:50 Регистрация на участниците в ТСБ-Ямбол, раздаване на отличителни стикери и вода
09:50 – 10:00 Статистическа обработка на данните на участниците
10:00 – 10:10 Пресконференция с журналисти в конферентна зала на ТСБ-Ямбол
10:10 – 10:15 Старт на велопохода от ТСБ – Ямбол
10:15 – 11:00 Велопоход
11:00 – 11:05 Финал на велопохода в НАР „Кабиле”
11:05 – 11:10 Приветствие към участниците във велопохода
11:10 – 11:55 Разглеждане на НАР „Кабиле” (музей и археологически разкопки), съвместно с екскурзовод на Регионален исторически музей – Ямбол
11:55 – 12:00 Закриване на събитието

Допълнителна информация:

За желаещи участници от страната, ще има организирана нощувка на 07.06.2013 г.

НАР ”Кабиле” е един от 100-те национални туристически обекти в страната.

Входът ще е безплатен. Фотолюбителите ще могат да снимат с фотоапарати и фотокамери.

Желаещите ще могат да си закупят на място рекламни издания, реплики на артефакти и др.

За повече информация може да посетите интернет-страницата: http://kabile.yambolmuseum.com/.

За въпроси и заявки за предварително записване – всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа на тел. (046) 686 314; (046) 686 317.

Записване за участие на място и раздаване на рекламни стикери на всички участници, в двора на ТСБ – Ямбол (адрес: гр. Ямбол, к-с „Златен рог” № 20).

Добре дошли! Очакваме Ви!