Светът на статистиката

Конкурс за млади статистици на Международната асоциация за официална статистика

Международна асоциация за официална статистика

Международна асоциация за официална статистика

Международната асоциация за официална статистика (IAOS) спонсорира конкурс за най-добър доклад в областта на официалните статистически данни, написан от млад статистик. IAOS провежда този конкурс веднъж годишно, за да поощри кариерното развитие на младите статистици в официалната статистика.
Участниците трябва да предложат иновационни практики по методологически или стратегически въпроси в областта на официалните статистически данни на национално или международно равнище. Международно жури ще оценява докладите въз основа на следните критерии:

 • Научни и/или стратегически заслуги
 • Оригиналност
 • Приложимост на идеите в статистическите служби
 • Качество на изложението.

Авторът на наградения материал ще получи:

 • Парична награда на стойност 1500 евро (разделена между съавторите, ако има такива)
 • Възможност докладът да бъде представен лично на сесия на Световния статистически конгрес в Хонг Конг през 2013 г. Поемат се разходите за самолетни билети и настаняване (само на един автор в случай на съавторство)
 • Две години членство в Международната асоциация за официална статистика (IAOS)
 • Сертификат за наградата от IAOS, признаващ успеха в този конкурс.

Решението на журито ще бъде окончателно. Награди ще бъдат дадени, само ако са подадени доклади със значителни качества.

Допускат се максимум трима съавтори, един автор може да участва само в един доклад. Възможно е да бъдат присъдени и допълнителни награди:

 • Второ място – парична награда на стойност 1000 евро, две години членство в IAOS и сертификат
 • Трето място – парична награда на стойност 500 евро, две години членство в IAOS и сертификат

Наградените доклади ще бъдат публикувани в Статистическия вестник на IAOS.
За да бъдат допуснати до конкурса авторите (и съавторите) трябва:

 • Да бъдат под 35-годишна възраст към 28 февруари 2013 г.
 • Да са били на работа1 в официалния статистически офис2 на своята държава в периода 1 септември-28 февруари 2013 г.
 • Да имат готовност да пътуват за Хонг Конг през август 2013 г. да представят доклада си.

Докладът трябва да бъде на английски език, да не е бил публикуван или представян на публичен форум преди това и да е с обем до 10 страници (включително заглавна страница и резюме не повече от 15 реда). Заглавната страница трябва да включва: да се споменава, че това е „Доклад за наградата за млади статистици за 2013 г. на IAOS”, заглавието на доклада, името и имейл адресите на автора(ите), както и името на официалната статистическа организация-работодател. Всеки материал извън основния текст на доклада, като например таблици, справки, приложения, графики и др. трябва да влиза в рамките на десетте страници. Доклади, които надвишават обема от 10 страници плюс заглавна страница и резюме ще бъдат дисквалифицирани.

Докладите да се изпращат в MS Word или съвместим формат3 на имейл адрес: [email protected]. На същия имейл могат да се задават и въпроси относно конкурса.

Краен срок – 28 февруари 2013 г. Победителите ще бъдат обявени през втората седмица на юли 2013 г.

Цялата информация е на разположение на следния уебсайт:
http://isi.cbs.nl/iaos/YoungStatisticians/2013PrizeYoungStatisticians.htm


1 Допускат се за участие служители на пълно и непълно работно време по трудов договор. Професионални консултанти или членове на академичните среди, които работят на договор към статистическите институти, не са допустими. Служители, които учат или правят дисертация на непълно работно време, са допустими.
2 Национални и международни статистически агенции, отдели „Статистика” на централните банки или статистически отдели на министерства и местни власти при децентрализирана Национална статистическа система.
3 Текстът да бъде написан в Arial, Times New Roman или друг стандартен шрифт на 12 пункта

Обръщение на д-р Ренета Инджова – председател на НСИ

 

Портрет на д-р Ренета Инджова председател на НСИ

д-р Ренета Инджова председател на НСИ

Уважаеми дами и господа,

През 2013 година целият свят отбелязва Международната година на статистиката. Това е ясен знак, че световната общност оценява приноса на статистическата наука за измерване на прогреса на обществото, разчита на статистическите данни и цени високо професионалния труд на статистиците.

Инициативата „2013 – Международна година на статистиката” се очертава да стане световно събитие и признание за статистическата наука. Чрез обединяване на общите усилия на статистическите организации по целия свят ще се популяризира значението на статистиката сред научните среди, бизнеса, медиите, политици, работодатели, студенти, сред всички потребители на статистически данни. От януари 2013 г. България е пълноправен   член на Статистическата комисия на ООН, а НСИ е кандидат за статут на „редовен наблюдател” в Комитета по статистика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/.

Целите на тази световна инициатива са:

 • повишаване на доверието и обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху всички сфери на обществото;
 • популяризиране на статистиката като професия, особено сред младите хора;
 • насърчаване на творчеството и развитието на статистическата наука.

Повече от 1400 организации от 111 страни в света участват с инициативи за популяризиране на големия принос на статистическата информация за целия свят. Сред тях са международни организации в областта на статистиката като: Международен статистически институт, Институт по статистика към ЮНЕСКО, държавни органи и ведомства, национални професионални сдружения на статистиците, колежи и университети, начални  и средни училища, научноизследователски институти и други.

От българска страна подкрепа вече са изразили: Министерство на финансите, Министерство на земеделието и храните, Българска народна банка, СУ ”Климент Охридски”, Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Институт по математика и информатика към БАН, Българско статистическо дружество, университети, колежи, общини, агенции и регионални офиси.

Националният статистически институт като водещ авторитет в статистическата тематика в България и като част от европейската и световната статистическа общност също ще отбележи Международната година на статистиката с редица събития като:

 • Ден на отворените врати в Централно управление на НСИ и всички Териториални статистически бюра в страната;
 • Тематична изложба с експонати от 133-годишната история на Българската статистика и партньорствата с европейски и световни статистически институции;
 • Засилено участие в международни проекти – обхватът им през 2013 г. се очаква да надвиши 25;
 • Домакинство на годишната конференция на Европейския форум за геостатистика (ГЕОСТАТ), София;
 • Конкурси за изработване на видеоклип и материали на статистическа тема.

В тази знаменателна за нас година силно разчитаме на партньорството на медиите, за да акцентираме върху практическото приложение и полза от нашия труд, който да е изцяло в интерес на гражданите, управляващите, бизнеса и обществото.

НСИ кани всички статистически общности, потребители и партньори да се включат в инициативата „2013 – Международната година на статистиката”, за да се представим достойно пред света.

Д-р Ренета Инджова
Председател на НСИ

 

Международен младежки конкурс за изработване на статистически видео материал

По повод предстоящата Международна година на статистиката през 2013 г. Националният статистически институт и Международният организационен комитет на честванията отправят покана към българските младежи за участие в конкурс за изработване на видео клип на статистическа тематика.


Условия на конкурса:

1. Видеоматериалът да не е по-дълъг от 4 минути
2. Да илюстрира следните теми:

• как статистическите данни се ползват за подобряване живота на гражданите и на обществото, и като цяло правят света по-добро място за живеене;
• как статистическото мислене може да отговори на важните въпроси на днешния ден;
• интересна кариера в областта на статистиката (да се покаже на света защо работата в статистиката е толкова важна, или защо е интересно и забавно да бъдеш статистик).

3. Възраст на участниците – до 18 години
4. Материалите трябва да бъдат придружени с писмен превод на английски език на видео скрипт или да се включат английски субтитри в готовата продукция.
5. Всички конкурсни творби трябва да бъдат с оригинален дизайн и да не нарушават регламентите за авторски права.

Награди на конкурса:
1. Парични награди – от 250 до 1000 щатски долара ще бъдат раздадени за най-добрите видеоматериaли.
2. Специални награди – в категорията за най-добър материaл от лице или група от автори на или под 18-годишна възраст и в категорията за най-добър неанглоезичен видеоматериал.
Кандидатурите ще бъдат оценявани за статистическото съдържание и за развлекателната стойност на видеото.
Крайният срок за предаване е 28 февруари 2013 г. на електронен адрес: [email protected] .