Светът на статистиката

ТСБ – Шумен проведе проучване „Познаваме ли институциите на България?”

В края на февруари 2013 г. ТСБ – Шумен и омбудсманът на община Шумен г-н Иван Капралов обявиха своя съвместна инициатива, посветена на  Международната година на статистиката – анонимното  проучване „Познаваме ли институциите на България?“. Идеята беше  да се установи доколко анкетираните са  запознати с организацията на държавната власт у нас и в частност с дейността на българската статистика и институцията обществен посредник.

На 16 декември 2013 г. на  съвместна пресконференция с регионалните медии  г-жа Настева и г-н Капралов  обявиха резултатите от инициативата, която оцениха като успешна.

Представители на регионалните медии

Представители на регионалните медии

През изминалите  девет месеца анкетата беше попълнена от общо 1 122 лица – граждани,  представители на учебни заведения,  институции от изпълнителната и местната власт, медии и търговски дружества. Сред тях бяха и  671 ученици и студенти. Участието им  допринесе за изпълнение на една от целите на  глобалната статистическа инициатива, свързана с  повишаване на обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху всички аспекти на обществения живот особено сред младите хора.

Анкетната карта, чрез която проучихме мнението на шуменци, се състои от три раздела:  А. Държавна власт,  Б. Статистика и В. Омбудсман.

Данните от първия раздел  сочат  висок дял на анкетираните, посочили България като парламентарна република – 91.0%. При учащите този дял е  по-висок – 91.2%. Системата на държавната власт, включваща законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и президентската институция, е  позната в по-малка степен.  На въпрос, допускащ повече от един правилен отговор, двете верни опции са избрали  съответно  57.0  и 50.1% от попълнилите анкетната карта.

С  йерархията при официалните лица съгласно българския държавен протокол  са запознати 64.6% от участниците в проучването (60.7% от учащите).

Според резултатите от втория раздел дейността на НСИ има широк обществен резонанс в община Шумен. Близо 81%  от  анкетираните правилно са посочили института  като държавната агенция, осъществяваща статистическата дейност в държавата. При младите хора този дял е по-нисък – 76.3%. Името на председателя на НСИ –  г-жа Ренета Инджова, е познато на 74.2% от лицата, попълнили въпросника (60.0% от учащите).

Правилен  отговор  за Евростат като институцията на ЕС, осигуряваща статистическата информация, дават 56.8% от анкетираните (51.3% от учащите).

Изследването потвърждава значимостта на медиите в общуването между статистиката и обществото. На въпрос, допускащ повече от един отговор, за източниците на статистическата информация, която анкетираните са чували, чели и ползвали, близо 62% от лицата сочат националните медии (68.1% от учащите), следвани с 43.9% от регионалните медии (49.3% от учащите)  и с 38.0% от сайта на НСИ (32.2% от учащите). На четвърто място се нареждат публикациите на ТСБ – Шумен, а на пето – учебниците.

Думата „статистика“ се свързва, вкл. и от учащите,  на първо място, с  данните за инфлацията, доходите и разходите на населението, на второ – с проведеното през 2011 г. Преброяване на населението и жилищния фонд, и на трето – с числата  за заетостта и безработицата. Според анкетата   поднасянето на  данните  по разбираем начин, придружено от  обяснения за  тяхното значение и отражението им върху живота на обществото, води до повишаване на интереса към статистиката  и до по-активното използване на статистическата информация като ориентир в съвременните процеси и при планиране на поведението на хората. Изнасянето на  сравнителни числа  за държавите – членки на ЕС, също  допринася за полезността на статистическата информация.

Дейността на институцията обществен посредник е позната на  над 70%  от анкетираните (63.9% от учащите), които правилно посочват, че омбудсманът съдейства за спазването на правата и законовите интереси на гражданите пред органите на държавната власт и местното самоуправление.  Националният омбудсман е известен на 69.4% от  участниците в анкетата.

С начина на избиране на  общинския омбудсман (от общинския съвет) са запознати 55.2% от  лицата, попълнили анкетната карта (44.1% от учащите). Трима ученици предлагат  в бъдеще това да става чрез фейсбук. На въпрос, свързан с  независимостта на омбудсмана, разпоредена от закона, верните отговори са с по-нисък дял – 40.8% от общо анкетираните и 30.8% от учащите.

Проучването показва, че 46.4% от анкетираните са наясно със законовата възможност общинският обществен посредник да бъде сезиран от страна на гражданите само при техни  проблеми, свързани с община Шумен.  Въпреки че въпросът допуска само един отговор, общо 378 лица са  посочили повече отговори, като според тях   омбудсманът би могъл да се намеси при спорове с енергоразпределителните дружества, отказ от страна на  ТСБ – Шумен за предоставяне на статистическа информация, проблеми с работодателя, проблеми с образователната система и други.

Организаторите  на проучването - г-жа Настева и г-н Капралов

Организаторите на проучването – г-жа Настева и г-н Капралов

В коментара си за  резултатите от регионалното изследване г-н Капралов посочи, че  2013 г.  е  обявена от Европейската комисия за Година на гражданите и проучването „Познаваме ли институциите на България?“, проведено именно сред гражданите от община Шумен,  е изключително навременно. Шуменският омбудсман намира проучването за изключително полезно и открива  в него основания за промяна в нормативната база, регламентираща дейността на общинските обществени посредници.

Изказвайки благодарността си към ТСБ – Шумен за идеята и обработката на анкетните карти, той подчерта, че  се доверява на  данните, произвеждани от НСИ, и вярва, че добрите управленски решения са информираните решения.

Участници в срещата