Светът на статистиката

ТСБ – Шумен в помощ на бизнеса и неправителствения сектор при изготвянето на европроекти

В периода от 7 до 14 юни т.г. ТСБ – Шумен участва в три срещи, организирани от Областния информационен център, с представители на шуменския бизнес и неправителствения сектор под мотото „Да създаваме заедно“. Изявите бяха открити от ръководителката на ОИЦ г-жа Галина Минчева, която беше поканила управители и водещи служители на 60 фирми и търговски дружества и на над 20 неправителствени организации, училища и учебни центрове. Всички те се запознаха с възможностите за финансиране на проекти с европейски средства.

В програмата освен ТСБ – Шумен се включиха и регионални експерти към Министерството на икономиката и енергетиката от гр. Варна, както и специалисти от офиса на Enterprise Europe Network.

Шуменската статистика беше представена от директора на бюрото Атанасула Настева и началника на отдел „Статистически изследвания и анкетиране“ Светла Кръстева. Участието им беше посветено на Международната година на статистиката и реализира на практика една от основните цели на тази глобална инициатива – повишаване на доверието и обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху всички сфери на обществото.

Бяха дискутирани възможностите на НСИ, респ. ТСБ – Шумен, да предостави на заинтересуваните участници информация и услуги по теми, които са част от отворените процедури за кандидатстване за европейски средства, а именно:

  • Енергийна ефективност и зелена икономика – възможно е да бъдат предоставени данни за енергийната статистика и околната среда.
  • Внедряване на иновации в предприятията (от определени икономически дейности) – ТСБ издава удостоверение за код по КИД, доказващо извършването на  дейността.
  • Технологична модернизация на малки и средни предприятия – за фирми, осъществяващи конкретни дейности – ТСБ разполага с данни за региона и страната, характеризиращи съответната икономическа дейност; извършва се заверка на Годишния отчет за дейността; издава се удостоверение за код по КИД.

Присъстващите представители на бизнеса споделиха, че се затрудняват да определят кое е иновация и кои от внедряваните от тях продукти и процеси са иновативни. Статистиците ги насочиха към справката за иновационна дейност на предприятията, която е част от Годишния отчет за дейността и в която има разбираеми и полезни определения и пояснения по темата. Служителите от ТСБ не пропуснаха да подчертаят, че при наличието на иновации, те следва да бъдат отчитани пред статистиката чрез определения за целта формуляр.

Г-жа Кръстева акцентира върху необходимостта предприятията точно и коректно да отразяват в годишните си отчети приходите от всички осъществявани от тях дейности, тъй като е в техен интерес – част от европейските проекти са целево насочени към бенефициенти от конкретни икономически сектори и дейности.

На срещата с неправителствения сектор г-жа Настева изнесе статистически данни за малтретираните деца, противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица и отпадането на ученици от образователната система в област Шумен. Тя запозна участниците с начините за ползване на данни от Преброяване 2011 чрез интернет страницата на НСИ, закупуването на публикации или подаването на заявка в ТСБ – Шумен. Значителен интерес предизвика коментираната възможност при наличието на заявка статистиката да предоставя обобщени данни за отделни целеви групи, които са в обсега на интереса на неправителствените организации: възрастни хора, деца с увреждания, население по етнически групи, с допълнителни характеристики за всяка целева група (образование, възраст, заетост) и други.

Присъстващите на трите срещи получиха разяснения за предлаганите от ТСБ статистически продукти и услуги – начин на заявяване, срокове на изпълнение и цени. Тази информация е подробно описана в изготвената от статистиката и предоставена на участниците дипляна.

Приключилият първи етап от съвместния проект между ТСБ – Шумен и Областния информационен център „Статистиката в помощ на инициативните“, посветен на Международната година на статистиката, беше отразен в регионалните електронни и печатни медии. Вторият етап ще стартира през есента със срещи в останалите девет общини на област Шумен.

Акцент на последната среща с бизнеса беше възможността чрез статистически данни да се аргументират и обосновават  проекти, кандидатстващи за европейско финансиране

Участници в срещата

Г-жа Кръстева, началник на отдел в ТСБ - Шумен, информира представители на бизнеса за процедурите по заверка на  ГОД и  другите  услуги, предлагани от ТСБ. Директорът на ТСБ - Шумен Ат. Настева запозна представителите на неправителствения сектор с данни за  малолетните нарушители и  учениците, отпаднали от образователната система