Премини към основното съдържание

Разходи за дейността

Динамичен ред: NF_Ent1.5.xls

Разходи за дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и икономически дейности
(Хиляди левове)
Икономически дейности 2022
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо 503 218 099 115 248 643 108 846 383 139 456 760 139 666 313
Селско, горско и рибно стопанство 13 655 822 5 952 126 4 929 520 2 102 397 671 779
Добивна промишленост 4 620 868 155 976 304 874 409 770 3 750 248
Преработваща промишленост 96 948 844 4 254 149 12 320 111 25 791 248 54 583 336
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 72 451 785 7 070 195 13 516 590 33 865 049 17 999 951
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 3 213 726 268 398 892 728 672 929 1 379 671
Строителство 24 405 471 8 331 254 5 538 448 7 553 162 2 982 607
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 200 910 840 60 633 352 53 298 561 51 547 796 35 431 131
Транспорт, складиране и пощи 25 351 084 7 223 331 5 643 789 5 053 317 7 430 647
Хотелиерство и ресторантьорство 7 451 301 2 179 702 2 500 020 2 166 696 604 883
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 18 658 071 3 968 741 2 704 384 4 149 503 7 835 443
Операции с недвижими имоти 6 690 023 5 448 690 869 000 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 9 664 161 4 960 347 2 467 978 1 345 222 890 614
Административни и спомагателни дейности 6 716 057 2 325 218 1 751 596 1 015 400 1 623 843
Образование 508 873 204 419 143 095 .. ..
Хуманно здравеопазване и социална работа 6 824 287 862 774 840 780 1 494 746 3 625 987
Култура, спорт и развлечения 4 075 608 529 708 982 725 1 769 856 793 319
Други дейности 1 071 278 880 263 142 184 48 831 -

".." Конфиденциални данни
"-" Няма случай
30.11.2023