Премини към основното съдържание

Отдел "Регионална статистика и индикатори за мониторинг"

Арслан Ахмедов
Началник на отдел "Регионална статистика и индикатори за мониторинг"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 751
 

Отдел „Регионална статистика и индикатори за мониторинг” осъществява следните дейности:

1. информационно осигурява системи от показатели по глобални, европейски и национални инициативи и програми (динамични редове и разпространение);

2. интегрира данни от изчерпателни и извадкови изследвания и административни източници;

3. осигурява геопространствена основа за интегрирана информация;

4. създава, поддържа и подобрява базите от данни, необходими за националните планове, програми и стратегии, както и за осигуряването на връзката им с международните документи;

5. отговаря за оперативното планиране и отчитане и осъществява координация по събирането на регионални данни от отделите в НСИ и ТСБ за различните нива на административно-териториалното деление на страната;

6. разработва методология за изграждане и поддържане на териториална организация на данните чрез средствата на Географската информационна система;

7. подготвя и разпространява информация чрез обвързване на статистически и геопространствени данни;

8. разработва, произвежда и подготвя за разпространение статистическа информация, свързана с кризисните събития;

9. осъществява международния обмен на статистическа информация с Евростат и статистическите отдели на международните организации по отношение на регионалната статистика и геостатистиката;

10. разработва нови и подобрява съществуващите методики за системите от ключови статистически показатели и извършва мониторинг на изпълнението на европейски, национални и регионални стратегии;

11. осигурява набора от основни икономически показатели и показателите за устойчиво развитие за отчитане на напредъка на страната в изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на ЕС, стратегия „Европа 2020” и други европейски стратегии чрез координация на събирането на данни от статистически изследвания и от административни източници при прилагане на хармонизирани методологии;

12. сътрудничи с други структурни звена на НСИ, включително и чрез обмен на данни, за осигуряване на необходимата информация за формиране на наборите от показатели за европейски, национални и регионални политики;

13. подготвя и организира работни срещи, участва в целеви групи на Евростат и ЕК, проекти с международни органи и организации за осигуряване на данните за ключовите индикатори за разработване и мониторинг на изпълнението на европейски, национални и регионални стратегии и регионална статистика.