Премини към основното съдържание

Отдел „Планиране и качество на статистическите изследвания”

Мариана Ангелова
Началник на отдел "Планиране и качество на статистическите изследвания"
 
Родена на 18 април 1963 г. в град София.
Магистър с професионална квалификация „Инженер-химик“ - Химикотехнологичен и металургичен университет - София.
Магистър по икономика, специалност „Икономика на транспортна фирма“ - ВТУ - София.
Работи в НСИ от 2000 г. като заема различни експертни длъжности.
От януари 2023 г. е и.д началник на отдел „Планиране, координация и качество на статистическите изследвания“.
Притежава солиден професионален опит в областта на статистическите класификации.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 460
 

 

Отдел „Планиране и качество на статистическите изследвания” (ПКСИ) осъществява следните дейности:

1. изготвяне на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови документи в областта на статистиката;

2. планиране, организиране и извършване на оперативната координация на статистическата дейност в НСИ;

3. осъществяване на взаимодействие с другите органи на статистиката при съставянето, изпълнението и отчитането на НСП;

4. осъществяване на координацията при организиране и провеждане на заседанията на Националния статистически съвет;

5. поддържане на Системата за управление на качеството в НСС в съответствие с Кодекса на европейската статистическа практика и европейската рамка за осигуряване на качеството;

6. поддържане на Интегрираната система за управление в НСИ съгласно стандарт ISO 9001;

7. разработване и поддържане националните статистически класификации и номенклатури самостоятелно или съвместно с други държавни институции;

8. оказване на методологична помощ по използване на класификациите в статистическата и социалната практика;

9. поддържане на Информационна система „Статистически класификации”;

10. координиране на дейностите в НСИ по изпълнение на задълженията по Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс (SDDS Plus) на МВФ към БНБ;

11. организиране на поддържането и функционирането на Националния регистър на населените места;

12. идентифициране на нуждите от модернизиране на статистическите изследвания чрез използване на данни от алтернативни източници;

13. проучване на добри практики в областта на партньорството с частни държатели на данни, както и идентифициране на възможни формати за тяхното адаптиране на национално ниво;

14. внасяне на предложения за сключване на споразумения за партньорство между НСИ и частни държатели на данни;

15. координиране на дейностите в НСИ за осигуряване на достъп до данни на частни държатели;

16. осъществяване на комуникационни дейности, свързани с използването на алтернативните източници на данни за производство и разпространение на официална статистика;

17. създаване и поддържане на регистри.