Премини към основното съдържание

Отдел “Индикатори и мониторинг на стратегически документи и инициативи”

Стоянка Стойкова
Началник на отдел "Индикатори и мониторинг на стратегически документи и инициативи"
 
Родена на 4 юли 1989 г. в гр. София.
Магистър по специалност „Статистика и иконометрия“ – Университет за национално и световно стопанство – гр. София. 
Работи в НСИ от 2014 г. като заема различни експертни длъжности.
От 2023 г. е началник на отдел „Индикатори и мониторинг на стратегически документи и инициативи“.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 251
 

 

Отдел “Индикатори и мониторинг на стратегически документи и инициативи” осъществява следните дейности:

1. координира дейностите по събиране, валидиране и докладване на данни, от статистически изследвания и от административни източници, при национални и международни проучвания за отчитане на напредъка на страната в изпълнение на Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН;

2. осигурява и разпространява информация за основни икономически и финансови показатели за страната;

3. интегрира данни от изчерпателни и извадкови изследвания и административни източници необходими за националните планове, програми и стратегии, както и за осигуряването на връзката им с международните документи;

4. разработва нови и подобрява съществуващи методики за системите от ключови статистически показатели и извършва мониторинг на изпълнението на европейски, национални и регионални стратегии;

5. отговаря за поддържането, актуализирането и развитието на Информационна система за мониторинг на национални, европейски и международни стратегии и програми (ИС МОНИТОРСТАТ);

6. оказва методологична помощ на потребителите на ИС МОНИТОРСТАТ;

7. осъществява обмен на статистическа информация с Евростат и статистическите отдели на международни организации;

8. сътрудничи с други структурни звена във и извън НСИ за осигуряване на необходимата информация при формиране на набори от показатели за европейски, национални и регионални политики;

9. участва в:
а) целеви групи на Евростат и ЕК;
б) проекти с международни органи и организации за осигуряване на данните за ключови индикатори за разработване и мониторинг на изпълнението на европейски, национални и регионални стратегии;
в) семинари и конференции по теми свързани с Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН.