Премини към основното съдържание

Отдел "Връзки с потребителите и е-услуги"

Наташа Петрова - Маринова
Началник на отдел "Връзки с потребителите и е-услуги"
 

Родена в гр. Бухово, София.
Завършила СА “Д.А. Ценов“ - степен магистър, специалност „Счетоводство и контрол“.
В периода 2005 г. – 2023 г.  работила в ОББ АД и заемала различни експертни позиции.

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 521
 

 

Отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” осъществява следните дейности:

1. предоставя статистически информационни продукти и услуги на потребители от страната и чужбина;

2. подготвя нови и актуализира действащи споразумения за информационен обмен с министерства, държавни агенции, академични институции и други ведомства;

3. предоставя статистически данни по въпросници на международни организации;

4. осъществява дейността по подпомагане на потребителите на статистическа информация като част от дейността на мрежата от центрове в държавите - членки на ЕС (ESDS Network);

5. поддържа и обслужва приемната за потребители в ЦУ на НСИ;

6. проучва обществените потребности от статистическа информация;

7. оказва методологична помощ и съдействие на звената по разпространение на информацията в ТСБ;

8. поддържа всички интернет и интранет сайтове и страници на НСИ, свързани с дейността на НСИ;

9. отговаря за поддържането и управлението на системата „Инфостат”;

10. подпомага интегрирането на информационните системи на НСИ с информационните системи на държавната администрация във връзка с изграждането на информационното общество и „електронното правителство”;

11. разработва и поддържа онлайн услуги за потребителите и респондентите.