Премини към основното съдържание

Отдел "Регионална статистика и географска информация"

Арслан Ахмедов
Началник на отдел "Регионална статистика и географска информация"
 
Роден през 1983 г. в гр. Добрич.
Магистър, Изкуства и хуманитарни науки, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. 
Работи в Националния статистически институт от 2006 г. до момента (с прекъсване в периода между февруари 2007 и декември 2008 г.).
Владее английски и турски език.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 751
 

 

Отдел „Регионална статистика и географска информация” осъществява следните дейности:

1. осигурява изпълнението на съответната част от НСП, като организира и провежда статистически изследвания в следните тематични области:
а) регионална статистика – характеристики на регионите, областите и общините; възникнали бедствия, аварии, инциденти и кризи;
б) териториални изследвания – административно-териториално деление; баланс на територията; гъстота на населението;

2. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания и дейности, включени в НСП, за посочените в т. 1 тематични области;

3. подготвя и разпространява информационни продукти в посочените области, както и такива, произведени чрез обвързване на статистически и пространствени данни;

4. подготвя анализи, аналитични доклади, методологични разработки, предложения и становища в посочените тематични области;

5. поддържа и обогатява набори от пространствени данни, необходими за производство на интегрирана статистическа информация и предоставяне на специализирани информационни услуги, боравещи с пространствени данни;

6. осъществява международния обмен на информация с Евростат и статистическите отдели на международните организации в сферата на регионалната статистика, кризисните събития и пространствените данни;

7. участва в поддържането на Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS) и номенклатурите с териториални типологии за България, съгласно европейското законодателство;

8. координира дейностите в НСИ, свързани с изпълнение на ангажиментите по Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE);

9. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи, проекти и инициативи, свързани с осигуряване на информация и становища по следните теми:  пространствени данни, обвързване на статистическа и географска информация, управление на риска от бедствия и други теми по компетентност.