Премини към основното съдържание

Териториални статистически бюра

Териториалните статистически бюра (ТСБ) са второстепенни разпоредители с бюджет към НСИ, които:

1. провеждат държавната политика в областта на статистиката на територията на региона, в който се намират;
2. осъществяват събирането и обработването на статистически данни за изследванията, предвидени в НСП, от респондентите (статистическите единици) на територията на региона, в който се намират;
3. събират, обработват и разпространяват статистическа информация на основата на утвърдени методологии и методики за провеждане на статистически изследвания, включени в НСП, и по заявки на потребители;
4. осъществяват контрол и координация на изпълнението на статистическите наблюдения на територията на региона, в който се намират;
5. поддържат постоянен контакт с ЦУ на НСИ, което осъществява цялостното ръководство по планирането и провеждането на статистическите изследвания чрез специализирани отдели;
6. предават и получават данни на и от други структури на НСИ съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.