Премини към основното съдържание

Отдел "Сметки в околната среда и енергетиката"

Д-р Гергана Чешмеджиева
Началник на отдел "Сметки в околната среда и енергетиката"
 
Родена на 22 февруари 1974 г. в гр. София.
Началник на отдел „Сметки в околната среда и енергетиката“ в Националния статистически институт от октомври 2020 г. В периода от 2018 г. до 2020 г. е държавен експерт в същия отдел.
Началник на отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“ в Изпълнителна агенция по околна среда от 2005 г. до 2018 г. Временно изпълнява и длъжността директор на дирекция. От 2002 г. до 2005 г. заема експертни длъжности в отдела.
Доктор, научна специалност „Технология на финия органичен и биохимичен синтез“ - Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София. Професионална квалификация „Инженер-химик“.
Магистър, специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“ - Химикотехнологичен и металургичен университет (София, България), Свободен университет Брюксел (Белгия), Международен център за технически изследвания (Лондон, Великобритания), Кралски университет на Белфаст (Великобритания), Икономически университет „Д. Ценов“ (Свищов, България).
Владее английски и руски език.
Притежава солиден професионален и административен опит, задълбочен и аналитичен подход в работата, които непрекъснато усъвършенства.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 637
 

 

Отдел „Сметки в околната среда и енергетиката” осъществява следните дейности:

1. организира, координира, контролира и участва в разработването и провеждането на политиката на НСИ в областите статистика на околната среда и статистика на енергетиката;

2. разработва нови и усъвършенства съществуващи методики, методологии, инструментариум и технологии за провеждане на статистически изследвания в посочените области;

3. провежда статистически изследвания в областта на околната среда, съгласно НСП, и осигурява информация за: емисии в атмосферата, отпадъци от икономическата дейност, битови и строителни отпадъци, разходи за опазване и възстановяване на околната среда, дълготрайни материални активи с екологично предназначение, водопотребление, водоползване за производство на хидроенергия (ВЕЦ/ПАВЕЦ), обществено водоснабдяване, канализация и пречистване, водоснабдяване чрез напоителни системи, приходи и разходи за битови отпадъци и разходи за водоснабдителна инфраструктура, данъци и такси, субсидии за околната среда, пуснати на пазара опаковки, подземни запаси, екологични стоки и услуги, шумови нива, защитени територии и зони от Националната екологична мрежа.

4. провежда статистически изследвания в областта на енергетиката, съгласно НСП, и осигурява информация за: производство, внос, износ, бункеровка, запаси и доставки на енергийни продукти; цени на електрическа енергия и на природен газ за битови и крайни небитови клиенти; комбинирани съоръжения за електрическа и топлинна енергия; районни отоплителни и охладителни системи; баланси на енергийните продукти; общ енергиен баланс на страната; дезагрегирани данни за крайното енергийно потребление в секторите: домакинства, индустрия, транспорт и услуги; дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия и секторни дялове за: електрическа енергия, транспорт, отопление и охлаждане; баланси на физическите енергийни потоци; пазарни индикатори за електрическа енергия и природен газ;

5. подготвя информация за показателите за устойчиво развитие като част от Стратегията за устойчиво развитие на ЕС и за стратегия „Европа 2020/2030” за областта на околната среда и енергетиката;

6. разработва и актуализира техническите задания за обработка на информацията от статистическите изследвания в посочените области;

7. разработва и поддържа специализирани номенклатури и регистър на отчетните единици за статистическите изследвания в посочените области;

8. отговаря за оперативното планиране, провеждане и отчитане на статистическите изследвания в посочените области в съответствие с изпълнението на Националната статистическа програма, Годишния план за дейността на НСИ, Програмата за предоставяне на данни на Евростат и ангажиментите на България по подписани международни договори;

9. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в посочените области в съответствие с изискванията на националните и международните стандарти;

10. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събраната и предоставяната информация;

11. изготвя аналитични материали, поддържа динамични редове и предоставя данни, необходими за общите статистически издания, международни въпросници и регламенти, както и за информационното обслужване на потребителите;

12. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и други;

13. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ и на потребителите на статистическа информация;

14. осигурява опазване на конфиденциалността на първичните данни, които се събират в хода на провежданите статистически изследвания, осъществява координация при събирането на административна информация за явленията, свързани с околната среда и енергетиката, извън редовните статистически изследвания;