Премини към основното съдържание

Отдел "Сметки в околната среда и енергетиката"

Гергана Чешмеджиева
Началник на отдел "Сметки в околната среда и енергетиката"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 637
 

Отдел „Сметки в околната среда и енергетиката” осъществява следните дейности:

1. организира, координира, контролира и участва в разработването и провеждането на политиката на НСИ в областта на статистиката на околната среда и енергетиката;

2. разработва нови и усъвършенства съществуващи методики, методологии, инструментариум и технологии за провеждане на статистически изследвания в областта на статистиката и сметките на околната среда и енергетиката;

3. провежда статистически изследвания, включени в НСП, в следните области: източници на емисии, движение на ДМА с екологично предназначение, разходи за опазване на околната среда, производители на екологични стоки и услуги, екологични данъци и такси, субсидии за околната среда, водоснабдяване и водопотребление, канализация, пречиствателни станции, отпадъци от опаковки, битови, производствени и селскостопански отпадъци, подземни запаси, контрол и предотвратяване на замърсяванията на морските води и р. Дунав. Осигурява административна информация за: защитените територии, шумовото натоварване и наложените санкции и глоби;

4. провежда статистически изследвания и осигурява информация за: производство, внос, износ и доставки на енергийни продукти; цени на електрическа енергия и на природен газ за индустрията и домакинствата; комбинирани съоръжения за електроенергия и топлоенергия; общ енергиен баланс на страната; баланси на физическите енергийни потоци;

5. подготвя информация за показателите за устойчиво развитие като част от Стратегията за устойчиво развитие на ЕС и за стратегия „Европа 2020” за областта на околната среда и енергетиката;

6. разработва и актуализира техническите задания за обработка на информацията от статистическите изследвания в посочените области;

7. разработва и поддържа специализирани номенклатури и регистър на отчетните единици за статистическите изследвания за околната среда и енергетиката;

8. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области в съответствие с изпълнението на Националната статистическа програма, Годишния план за дейността на НСИ, Програмата за предоставяне на данни на Евростат и ангажиментите на България по подписани международни договори;

9. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в посочените области в съответствие с изискванията на националните и международните стандарти;

10. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събраната и предоставяната информация;

11. изготвя аналитични материали, поддържа динамични редове и предоставя данни, необходими за общите статистически издания, международни въпросници и регламенти, както и за информационното обслужване на потребителите;

12. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и други;

13. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ и на потребителите на статистическа информация;

14. осигурява опазване на конфиденциалността на първичните данни, които се събират в хода на провежданите статистически изследвания, осъществява координация при събирането на административна информация за явленията, свързани с околната среда и енергетиката, извън редовните статистически изследвания;

15. служителите на отдела могат да участват в дейности по национални и международни проекти, вкл. в проекти, съфинансирани от структурните фондове на ЕС.