Премини към основното съдържание

Отдел "Финансови национални сметки"

Петър Каменов
Началник на отдел "Финансови национални сметки"
 
Роден на 30 ноември 1979 г. в гр. София.
Магистър по икономика, специалност „Финанси и банково дело“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Работи в Националния статистически институт от 2005 г. до момента като заема различни експертни и впоследствие ръководна длъжност в отдел „Финансови национални сметки“.
Владее английски (отлично) и руски (средно).
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 516
 

 

Отдел „Финансови национални сметки” осъществява следните дейности:

1. разработва прогнозни и окончателни годишни данни за излишъка/дефицита и дълга на  сектор „Държавно управление”- Нотификационни таблици и Въпросник към тях въз основа на Регламент на Съвета на ЕС № 479/2009 относно прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит и Регламент на Съвета на ЕС № 679/2010 за изменение на Регламент на Съвета на ЕС № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в контекста на процедурата при прекомерен дефицит;

2. разработва годишни финансови национални сметки за наличностите и трансакциите, за преоценките и другите изменения в активите и пасивите по финансови инструменти и институционални сектори на неконсолидирана и консолидирана основа;

3. разработва данни за данъците и социалните осигуровки на база времево-изместен касов метод;

4. разработва фискални данни за подсектори „Централно държавно управление“ и „Социално-осигурителни фондове“;

5. разработва данни за пенсионни права в социалното осигуряване;

6. разработва нефинансови показатели и основни макроикономически показатели за сектор „Държавно управление“ на национално ниво;

7. извършва преглед на институционалната класификация на статистическите единици, включени в сектор „Държавно управление“;

8. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области в съответствие с изпълнението на Националната статистическа програма, Годишния план за дейността на НСИ, Програмата за предоставяне на данни на Евростат и ангажиментите на България по подписани международни договори;

9. осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на финансовата статистика с Евростат - статистически справки и въпросници, и отговаря за прилагането на методологията в областта на финансовата статистика в съответствие с принципите на Европейската система от сметки;

10. координира дейността за осигуряването на контрол и качество на данните за финансовата статистика, участва в целеви групи и експертни мисии на национални и международни органи и организации в областта на финансовата статистика, участва в междуведомствена работна група съвместно с Българската народна банка и Министерството на финансите за разработване, производство и разпространение на държавна финансова статистика и финансовите национални сметки и подготвя становища в областта на финансовата статистика;

11. при необходимост изисква допълнителна информация от другите структурни звена на НСИ за осигуряването на достатъчна и надеждна информация за целите на финансовите национални сметки и финансовата статистика;