Премини към основното съдържание

Отдел "Финансови национални сметки"

Петър Каменов
Началник на отдел "Финансови национални сметки"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 516
 

Отдел „Финансови национални сметки” осъществява следните дейности:

1. разработва прогнозни и окончателни годишни данни за излишъка/дефицита и дълга на  сектор „Държавно управление”- Нотификационни таблици и Въпросник към тях;

2. разработва статистически данни в областта на финансовите национални сметки според Регламент на Съвета на ЕС № 479/2009 относно прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит и Регламент на Съвета на ЕС № 679/2010 за изменение на Регламент на Съвета на ЕС № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в контекста на процедурата при прекомерен дефицит

3. разработва тримесечни и годишни финансови национални сметки за наличностите и трансакциите, за преоценките и другите изменения в активите и пасивите по финансови инструменти и институционални сектори на неконсолидирана и консолидирана основа; 

4. разработва данни за данъците и социалните осигуровки – наличности и потоци на база времево-изместен и касов метод (активи и пасиви);

5. разработва фискални данни за подсектори „Централно държавно управление“ и „Социално-осигурителни фондове“;

6. разработва нефинансови показатели и основни макроикономически показатели за сектор „Държавно управление“ на национално ниво;

7. извършва преглед на институционалната класификация на статистическите единици, включени в сектор „Държавно управление“;

8. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области в съответствие с изпълнението на Националната статистическа програма, Годишния план за дейността на НСИ, Програмата за предоставяне на данни на Евростат и ангажиментите на България по подписани международни договори;

9. осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на финансовата статистика с Евростат - статистически справки и въпросници, и отговаря за прилагането на методологията в областта на финансовата статистика в съответствие с принципите на Европейската система от сметки;

10. координира дейността за осигуряването на контрол и качество на данните за финансовата статистика, участва в целеви групи и експертни мисии на национални и международни органи и организации в областта на финансовата статистика, участва в междуведомствена работна група съвместно с Българската народна банка и Министерството на финансите за разработване, производство и разпространение на държавна финансова статистика и финансовите национални сметки и подготвя становища в областта на финансовата статистика;

11. при необходимост изисква допълнителна информация от другите структурни звена на НСИ за осигуряването на достатъчна и надеждна информация за целите на финансовите национални сметки и финансовата статистика;

12. служителите на отдела могат да участват в дейности по национални и международни проекти, вкл. в проекти, съфинансирани от структурните фондове на ЕС.