Премини към основното съдържание

Отдел "Финансови национални сметки"

Петър Каменов
Началник на отдел "Финансови национални сметки"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 516
 

Отдел „Финансови национални сметки” осъществява следните дейности:

1. разработва прогнозни и окончателни годишни данни за излишъка/дефицита и дълга на институционален сектор „Държавно управление” - Нотификационни таблици и Въпросник към тях;

2. разработва годишни финансови национални сметки и данни за данъците и социалните осигуровки;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

4. осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на финансовата статистика с Евростат - статистически справки и въпросници, и отговаря за прилагането на методологията в областта на финансовата статистика в съответствие с принципите на Европейската система от сметки;

5. координира дейността за осигуряването на контрол и качество на данните за финансовата статистика, участва в целеви групи и експертни мисии на международни органи и организации в областта на финансовата статистика, участва в междуведомствена работна група съвместно с Българската народна банка и Министерството на финансите за разработване, производство и разпространение на държавна финансова статистика и финансовите национални сметки и подготвя становища в областта на финансовата статистика;

6. при необходимост изисква допълнителна информация от другите структурни звена на НСИ за осигуряването на достатъчна и надеждна информация за целите на финансовите национални сметки и финансовата статистика.