Премини към основното съдържание

Отдел "Сметки и цени в селското и горското стопанство"

Зорница Иванова
Началник на отдел "Сметки и цени в селското и горското стопанство"
 

Родена на 10 март 1971 г. в гр. София.
Магистър по икономика, специалност „Статистика и иконометрия“ - Университет за национално и световно стопанство, София.
Работи в Националния статистически институт от 1994 г. до момента, като заема различни експертни длъжности. Началник на отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство“ от август 2023 година.
Владее английски език.

 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 154
 

 

Отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство” осъществява следните дейности:

1. разработва, актуализира и усъвършенства статистическия инструментариум за изследванията в областта на агромонетарната статистика в съответствие с изискванията на действащото в ЕС законодателство;

2. отговаря за организацията и провеждането на изследванията в областта на агромонетарната статистика и статистиката на горското стопанство в съответствие с НСП;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области в съответствие с изпълнението на Националната статистическа програма, Годишния план за дейността на НСИ, Програмата за предоставяне на данни на Евростат и ангажиментите на България по подписани международни договори;

4. разработва материали за публикуване в сайта и изданията на НСИ в съответствие с Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ и Издателския план;

5. поддържа динамични редове за сателитните сметки, индексите и цените в селското стопанство;

6. съвместно с другите компетентни звена в НСИ участва в разработването, поддържането и актуализирането на системата от национални класификации и регистри;

7. координира дейностите между компетентните звена в НСИ по предоставянето на данни на Евростат за статистиката на селските райони за целите на изграждането и развитието на базата данни на ЕС;

8. съвместно с другите органи на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителната агенция по горите и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури отговаря за прилагане на европейското законодателство при производството на статистическа информация в областта на селското, горското и рибното стопанство;

9. представлява България и НСС в работни групи на Евростат, Комитета по селскостопанска статистика на Евростат и други международни форуми в областта на селскостопанската статистика.