Премини към основното съдържание

Отдел "Потребителски цени, цени на жилища и паритети на покупателната способност"

Албена Данчева
Началник на отдел "Потребителски цени, цени на жилища и ППС"
 
Родена на 30 септември 1964 г. в гр. София.
Магистър по икономика, специалност „Статистика“ - Университет за национално и световно стопанство, София.
Работи в Националния статистически институт от 1986 г. до момента, като заема различни експертни длъжности. Началник на отдел „Потребителски цени, цени на жилища и паритети на покупателната способност“ от януари 2008 година.
Владее английски език.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 767
 

 

Отдел „Потребителски цени, цени на жилища и ППС” осъществява следните дейности:

1. извършва дейността по конструиране, производство и разпространение на националния индекс на потребителските цени (ИПЦ), на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) и на индекса на цените за малката по състав „кошница” (ИЦМК);

2. извършва дейността по конструиране, производство и разпространение на индексите на цените на жилищата (ИЦЖ), на индексите на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (ИЦЖОС), както и на показатели за продажбите на жилища (ППЖ);

3. разработва и усъвършенства методологията и инструментариума на статистическите наблюдения на потребителските цени и пазарните цени на жилищата и методиката за изчисляване на индексите на тяхното изменение, като осигурява хармонизирането им с изискванията на Евростат;

4. разработва и усъвършенства методологията и инструментариума на статистическите наблюдения на цените на новите и съществуващите жилища; на услугите, свързани с придобиването и собствеността на жилищата; и на застраховките, свързани с жилището и методиката за изчисляване на индексите на тяхното изменение, като осигурява хармонизирането им с изискванията на Евростат;

5. изчислява паритети на покупателната способност (ППП), като анализира източниците и методите, приложими за изчисляването на (ППП); събира и предоставя на Евростат основна статистическа информация за изчисляване на ППП;

6. организира и провежда статистически наблюдения на потребителските цени, извършва обработката, производството и публикуването на статистическа информация за индексите на потребителските цени и инфлацията;

7. организира и провежда статистически наблюдения на цените на жилищата, извършва обработката, производството и публикуването на статистическа информация за индексите на цените на жилищата;

8. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области в съответствие с изпълнението на Националната статистическа програма, Годишния план за дейността на НСИ, Програмата за предоставяне на данни на Евростат и ангажиментите на България по подписани международни договори;

9. разработва аналитични материали в областта на статистиката на потребителските цени и статистиката на цените на жилищата;

10. подготвя информационни материали, свързани с подготовката на статистическите издания, сайта на НСИ, информационното обслужване на обществеността и органите на държавната власт и управление, както и в изпълнение на международни договорености за предоставяне на информация;

11. участва в разработването, поддържането и актуализирането на статистическите класификации, използвани в областта на статистиката на потребителските цени и на цените на жилищата;

12. участва в работата на работни групи, срещи и семинари на национално и международно ниво в областта на статистиката на потребителските цени и на цените на жилищата;

13. осъществява методическо ръководство и координиране на работата по подготовката на национални статистически данни за международните сравнения на относителните равнища на цени и на макроикономически показатели в съответствие с Програмата за европейски сравнения (ПЕС);

14. организира подготовката и провеждането на специализирани ценови наблюдения в рамките на партньорството с европейските страни, ТСБ и външни експерти;

15. съвместно с Евростат организира и координира подготовката на национална статистическа информация, необходима за изчисляване на корекционните коефициенти, в съответствие с Регламента за заплащане на европейските функционери в различните страни;

16. участва в работата при подготовката на програми, стратегии в процеса на хармонизиране с международните статистически стандарти в качеството на редовен член на работните групи в Евростат „Паритети на покупателната способност” и „Член 64 от Регламента за заплащане на европейските функционери”;