Премини към основното съдържание

Загуби от поразени инфраструктурни обекти за периода 2004-2008 година

Динамичен ред: krizi_3.infra.xls

ПОРАЗЕНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Наименование на обекта Мярка Брой обекти Количествен показател Стойност - хил.лв
В общините (по данни от 264 общински администрации) 23 436.0
Улична мрежа км 17 757.1 13 481.0
Мостове (пътни, жп, пешеходни, виадукти, надлези и  др.) бр. 27 0 3 327.6
Водоеми (язовири) кв. км 1 0.2 569.0
Диги км 4 19.5 789.0
Баражи м 6 61.0 58.6
Подпорни стени кв.м 38 4 680.0 3 332.5
Огради км 1 0.0 9.0
Речни корита (в населените места) км 16 306.9 673.9
Речни корита (извън населените места) км 8 51.5 117.6
Каптажи, водосборни, помпени и филтриращи станции бр. 1 0 112.8
Тръбопроводи на локални водопроводни мрежи км 6 1.8 793.0
Тръбопроводи на локални канализационни мрежи км 2 0.5 172.0
Междуселищни и селищни телефонни и телеграфни станции и съоръжения бр. 1 0 0.0
Подземни магистрални електропроводи км 2 0.0 0.0
Подстанции за магистрални електропроводи и локални електрически мрежи бр. 2 0 0.0
Трансформаторни станции (трафопостове) бр. 10 0 0.0
В горското стопанство (по данни от 177 държавни лесничейства, дивечовъдни стопанства и дирекциите на народните паркове) 143.0
Горски пътища км 0 43.5 137.0
Мостове (пътни, жп, пешеходни, виадукти, надлези и  др.) бр. 3 3 6.0
На републиканската пътна мрежа (по данни от областните пътни управления) 91 962.9
Пътна мрежа км 19 1 148.8 87 726.3
Мостове (пътни, жп, пешеходни, виадукти, надлези и  др.) бр. 5 0 1 522.6
Подпорни стени кв.м 24 3 140.0 2 640.8
Огради км 8 0.5 73.2
На жп мрежа (по данни от поделенията на НК "Железопътна инфраструктура") 414.2
Магистрални (жп) км 2 802.2 247
Електропреносни мрежи (жп) км 1 1.0 26.2
Комуникационни и сигнализационни мрежи (жп) км 0 5.4 78
Мостове (пътни, жп, пешеходни, виадукти, надлези и  др.) бр. 1 0 63
В страната (по данни от областните дирекции "Гражданска защита") 123.8
Стени насипна язовирна(дължина) м 1   2.4
Диги км 1   141.4
Въздушни магистрални електропроводи км 3   0.0
Стълбове на магистралните електопроводи бр. 13   0.0
В страната от пожари (по данни от областните дирекции на МВР)  
Съоръжения на пътната мрежа бр. 2    
Съоръжения на уличната мрежа бр. 1    
Магистрални (жп) км 1    
Междуселищни и селищни телефонни и телеграфни станции и съоръжения бр. 1    
Телевизионни предавателни и транслационни станции (в т.ч и за кабелна телевизия) бр. 4    
Станции и съоръжения на мобилни оператори бр. 1    
Подстанции за магистрални електропроводи и локални електрически мрежи бр. 13    
Трансформаторни станции (трафопостове) бр. 64    

Забележка: Разликата между натуралните показатели и стойностите на някои от показателите в данните на областните дирекции "Гражданска защита", МВР и на общинските администрации се дължи на това, че институциите носят различна отговорност по отношение на поразените инфраструктурни обекти на територията на общините, поради което изискваната от тях информация за обектите е различна.
30.09.2009