Премини към основното съдържание

Д-р Свилен Колев - заместник-председател на НСИ

Портрет на д-р Свилен Колев

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 644
e-mail: [email protected]

Роден на 6 юли 1990 г. в гр. Нова Загора
 
Образование
2016 - 2019 Доктор, професионално направление 3.8. Икономика, „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“, Научна специалност „05.02.05 Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Международни финанси)“, катедра „Финанси“, Финансово-счетоводен факултет, Университет за национално и световно стопанство. Тема на дисертационния труд: „Неконвенционалната парична политика на водещите централни банки - състояние и ефекти, включително за България“
2013 - 2014 Магистър по икономика, специалност „Финанси“ - Университет за национално и световно стопанство - София
2009 - 2013 Бакалавър по икономика, специалност „Финанси“ - Университет за национално и световно стопанство - София
 
Допълнителна квалификация
2021 Programing Basics with Python, Software University (SoftUni) - май - юли 2021 г.
Python Data Structures, Sololearn - юли 2021 г.
Python for Beginners, Sololearn - юли 2021 г.
Programming Fundamentals with Python, Software University (SoftUni) - септември - декември 2021 г.
PH125.1x: Data Science: R Basics (online via HarvardX), Harvard University - октомври 2021 г.
2016 - 2019 Участия в обучителни семинари на Международен банков институт (МБИ) в периода 2016 - 2019 г.:
- Специализиран и сертифициран семинар за експерти от търговските банки: Отчетна рамка за набиране на информация за целите на плановете за преструктуриране“ - май 2019 г.
- МСФО за кредитни специалисти с фокус върху нови стандарти в сила през 2018 и 2019 г. - ноември 2018 г.
- Новата правна уредба на пазарите на финансови инструменти в сила от 1 януари 2018 г. - септември 2017 г.
- Предизвикателствата на новия регламент за защита на личните данни GDPR за банковия сектор в България“ - септември 2017 г.
- Основни аспекти на предлаганите промени в методологията за изчисляване на индексите на Българска фондова борса - София - юни 2017 г.
- Дялови инструменти, акции. Модели за оценяване и риск - юни 2017 г.
- Прилагане на МСФО 9 „Финансови инструменти в банките“ - февруари 2017 г.
- Възстановяване и преструктуриране на кредитни институции - нормативна рамка и практическо приложение - ноември 2016 г.
 
Езикови умения
Английски, немски
 
Професионален опит
Юли 2022 Заместник-председател на НСИ
Август 2016 - Юли 2022 Експерт, направление „Банкова политика и анализи“, Асоциация на банките в България - София
Май 2013 - Август 2016 Редактор в Инвестор.БГ АД, Автор и водещ на икономическо предаване по ТВ и радио Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria, Анализатор в Bloomberg TV Bulgaria
Юли 2012 - Август 2012 Стажант, Societe Generale Експресбанк АД, гр. София
 
Участие в проекти
  Член на научния колектив на 5 научно-изследователски проекта, в т.ч. 1 национален проект на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката на Република България
 
Научни публикации
  Автор на над 30 научни публикации в областта на централните банки, паричната политика, банковия сектор, макроикономиката, дълговото и фискално управление, в т.ч. съавтор в 6 колективни монографии
 
Членство в професионални организации
  • Българска макроикономическа асоциация (БМА)
• Eurasia Business and Economics Society (EBES)
• Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ)