Премини към основното съдържание

Проф. д-р Михаил Кончев - заместник-председател на НСИ

Портрет на проф. д-р Михаил Кончев

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 709
e-mail: [email protected]

Роден на 14 март 1979 г. в гр. София
 
Образование
2013 Доктор по икономика, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ - Университет за национално и световно стопанство - София. Тема на дисертационния труд: „Бизнес интелигентни системи, изследване и анализ“
2008 - 2010 Магистър, специалност „Софтуерни технологии в Интернет“ - Нов български университет - София
1996 - 2002 Магистър, специалност „Информационни и управляващи технологии“ - Химикотехнологичен и металургичен университет - София
1993 - 1996 Средно специално образование - Техникум по електротехника и автоматика - София
 
Езикови умения
Владее английски език
 
Професионален опит
Юли 2022 Заместник-председател на НСИ
27 март 2024 Професор - НСА „Васил Левски“ - София
2019 - 2024 Доцент в катедра „Теория на спорта“ - НСА „Васил Левски“ - София
2014 - 2019 Хоноруван асистент в катедра „Регионално развитие“ - УНСС - София
2013 - 2018 Хоноруван асистент в департамент „Информатика“ - НБУ - София
2010 - 2013 Хоноруван преподавател - Професионален колеж „Бизнес и финанси“ - София
2015 - до момента Педагогически експерт в „Център за дистанционно и електронно обучение“ - НСА „Васил Левски“ - София
2018 - 2019 Хоноруван асистент в катедра „Теория на спорта“ - НСА „Васил Левски“ - София
2008 - 2022 Експерт по информационни технологии, „МайкроСтат Аналитикс“ ООД
 
Участие в проекти
2010 BG051PO001-3.3.06-0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения“
2012 НИД НИ 1-10/2011, УНСС „Проблеми на съвременното развитие на паричната и бюджетната политика на ЕС и на участието на България в тези политики“
2014 „Оценка на механизма за координация на политиката за намаляване на административната тежест и предложения за повишаване на нейната ефективност. Измерване на съществуващата административна тежест на националното законодателство, свързано с вътрешния пазар на ЕС и предложения за нейното намаляване.“ към Министерство на икономиката и енергетиката
 
Научни публикации
1. М. Кончев, „Бизнес интелигентните приложения, като средство за намаляване на латентността“, сборник доклади „Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието“, 2011
2. М. Кончев, „Бизнес интелигентни системи в реално време - някои ограничения и практически решения“, сборник доклади „Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието“, 2011
3. М. Кончев, „Латентността - критичен фактор за бизнес интелигентните системи (БИС), работещи в реално време“, сборник доклади „Статистика, информационни технологии и комуникации“, 2012
4. К. Стефанова, М. Кончев, „Аналитични приложения за обработка на големи обеми данни в реално време“, списание „Икономически и социални алтернативи“, 2012
5. С. Трифонова, М. Кончев, „Оценка на влиянието на валутния курс на щатския долар към еврото върху динамиката на брутните международни валутни резерви в България“, списание „Икономически и социални алтернативи“, 2013
6. М. Кончев, „Съвременни методи за анализ на данни за дистанционна форма на обучение“, Монография, 2018
7. М. Кончев, „Оценка на развитието на дистанционното обучение в Европа“, списание „Спорт и наука“, 2019
8. М. Кончев, „Оценка на развитието на дистанционното обучение в България“, списание „Спорт и наука“, 2019
9. M. Konchev, ‘Bulgaria - Supply, Transformation and Consumption of Renewable Energies over the Period 2007 - 2016’, ‘Oxidation communications’ Journal, 2019
10. M. Konchev, ‘Assessment of Use of Distance Training Platform in National Sports Academy ‘Vassil Levski’ by the ‘Classified Tree’ Method’, ‘Oxidation Communications’ Journal, 2019
11. M. Konchev, ‘Application of Cluster Analysis for the Development of Distance Learning in National Sports Academy Vassil Levski’, ‘Oxidation Communications’ Journal, 2019