Премини към основното съдържание

Отдел "Управление на собствеността и обслужване"

Зорина Бояджиева
Началник на отдел "Управление на собствеността и обслужване"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 161
e-mail: [email protected]

Отдел „Управление на собствеността и обслужване” (УСО) осъществява следните дейности:

1. планира, организира и контролира капиталовите разходи и строително-ремонтните дейности в системата на НСИ, в съответствие с инвестиционната политика на НСИ;

2. планира, организира и контролира управлението, поддържането, стопанисването и опазването на собствеността и имуществото на НСИ в почивните бази в гр. Приморско, гр. Китен и курортен комплекс „Боровец”;

3. организира извършването на инвентаризация на активите в ЦУ на НСИ и процедурите по тяхното бракуване и ликвидация;

4. организира транспортното обслужване в ЦУ на НСИ, следи за поддръжката и ремонта на автомобилния парк на НСИ и контролира разходите и отчетите за горива в ЦУ на НСИ;

5. организира процедурите за отдаване под наем на имоти или обособени части от тях - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на НСИ;

6. организира застраховането на недвижимите имоти на НСИ и движимите вещи, предоставени за управление на ЦУ на НСИ;

7. следи за изпълнение на договорите, свързани с имуществото на ЦУ на НСИ;

8. организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на ЦУ на НСИ (ниско и високо тяло) и дворните пространства;

9. организира и провежда почивното дело на служителите в почивните станции на НСИ в гр. Приморско, гр. Китен и курортен комплекс „Боровец”;

10. организира и провежда стопанската дейност в почивната станция на НСИ в курортен комплекс „Боровец”;

11. организира дейностите по безопасни и здравословни условия на труд в системата на НСИ.