Премини към основното съдържание

Отдел "Правни дейности"

Ива Лазарова
Началник на отдел "Правни дейности"
 
Родена в гр. София.
През 2009 г. завършва средното си образование в Първа английска езикова гимназия - гр. София.
През 2015 г. се дипломира в редовна форма на обучение по специалност „Право“ в Университет за национално и световно стопанство, гр. София.
В периода от 2016 г. до постъпването си на работа в НСИ е заемала длъжностите „публичен изпълнител“ в ТД на НАП - гр. София, и „юрисконсулт“ при частен съдебен изпълнител.
Работи в НСИ от 2022 г., като последователно заема различни експертни длъжности в отдел „Правни дейности“, дирекция „Обща администрация“.
От януари 2024 г. е началник на отдел „Правни дейности“.

 

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 696
 

 

Отдел „Правни дейности” осъществява следните дейности:

1. осъществява процесуално представителство по дела, по които страна е НСИ или председателят на НСИ, пред съдилищата, арбитражите и Комисията за защита на конкуренцията;

2. изготвя проекти на вътрешни нормативни актове, административни актове, договори и други документи;

3. изготвя проекти на наказателни постановления, издавани от председателя;

4. подготвя становища по правни въпроси;

5. оказва правна помощ на ръководството на НСИ, на директорите на ТСБ, както и на специализираната и общата администрация, за законосъобразно осъществяване на дейността им;

6. съгласува за законосъобразност проекти на нормативни и административни актове, актове за установяване на административни нарушения, заповеди, договори и други документи;

7. подготвя юридическата част на конкурсната документация и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и на търгове;

8. участва със свои експерти в комисии, съвети, работни групи, в които се изисква участието на юрист;

9. организира съхраняването и ползването на архив на обществените поръчки.