Премини към основното съдържание

Отдел "Човешки ресурси"

Галина Мирчева
Началник на отдел "Човешки ресурси"
 
Родена в гр. Свищов, област Велико Търново.
Завършила Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, с отличен успех – магистър специалност „Финанси“ и магистър специалност „Икономика и управление на индустрията“.
От м. юни 2022 г. – началник на отдел „Човешки ресурси“ в Национален статистически институт.
2021 – 2022 г. – Национална агенция за професионално образование и обучение – главен експерт.
2016 – 2020 г. – „Холдинг БДЖ“ ЕАД – заместник-директор на Поделение Център за професионално обучение.
2012 – 2016 г. – „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД – ръководител отдел „Човешки ресурси“.
2012 г. – Съвет за електронни медии – главен експерт човешки ресурси.
2007-2011 г. – Интернешънъл асет банк АД – началник на отдел „Подбор и квалификация на персонала“, дирекция „Управление на човешките ресурси“.
2000 – 2007 г. – Обединена българска банка АД – експерт в дирекция „Управление на човешките ресурси“, сектор „Подбор, обучение и развитие на персонала“.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 752
e-mail: [email protected]

 

Отдел „Човешки ресурси” осъществява следните дейности:

1. разработва стратегия за развитие и управление на човешките ресурси в НСИ;

2. подпомага председателя на НСИ при осъществяване на политиката по управление на човешките ресурси;

3. изготвя проект на длъжностното и поименното разписание на ЦУ на НСИ;

4. подпомага директорите и началниците на отдели в системата на НСИ при изготвяне на длъжностни характеристики на служителите им и изготвя длъжностните характеристики на директорите на ТСБ и на служителите, директно подчинени на председателя;

5. оказва методическа помощ на директорите на ТСБ по отношение на човешките ресурси;

6. организира обучението за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в НСИ;

7. организира и оказва методическа помощ в процеса на оценяване на ежегодното изпълнение на длъжността от служителите в НСИ;

8. извършва обработката, архивирането и съхранението на документацията, свързана с назначаването, преназначаването, освобождаването, трудовия и служебния стаж на служителите в ЦУ на НСИ и директорите на ТСБ;

9. поддържа и актуализира информацията в автоматизираната система за управление на човешките ресурси, изградена от Министерския съвет;

10. организира деловодната дейност и администрира системата на вътрешното деловодство;

11. организира ведомствения архив на НСИ и отговаря за неговото предаване в Националния архивен фонд;

12. участва в процеса за определяне на ключовите длъжности в административните структури, изготвя списък на ключовите длъжности, който предоставя на органа по назначаването за утвърждаване.