Премини към основното съдържание

Отдел "Статистика на туризма и бизнес наблюдения"

Мария Гергова
Началник на отдел "Статистика на туризма и бизнес наблюдения"
 
Родена в гр. София
Магистър по Икономика, специалност „Статистика и финансова иконометрия“ - СУ  “Св. Климент Охридски”, София.
Магистър, специалност „Информационни и управляващи технологии“ - Химикотехнологичен и металургичен университет, София.
Работи в Националния статистически институт от 1999 г. до момента, като заема различни експертни и ръководни длъжности.
 
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 529
 

 

Отдел „Статистика на туризма и бизнес наблюдения” осъществява следните дейности:

1. разработва нови и подобрява съществуващите методологии, методики и инструментариум за провеждане на статистически изследвания за туризма, бизнес тенденциите и потребителите;

2. организира и провежда статистически изследвания за туризма, бизнес тенденциите и потребителите, включени в НСП, в съответствие с хармонизираните методики на ЕС;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

4. разработва и актуализира техническите задания за автоматична обработка на информацията от статистическите изследвания за туризма, бизнес тенденциите и потребителите;

5. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в съответствие с изискванията на националните и международните стандарти;

6. отговаря за качеството, достоверността, защитата и разпространението на данни от статистическите изследвания за туризма, бизнес тенденциите и потребителите;

7. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на ТСБ и на потребителите на статистическа информация за туризма, бизнес тенденциите и потребителите;

8. изготвя аналитични материали, поддържа динамични редове и разпространява статистическа информация, необходима за общите статистически изследвания и международни въпросници;

9. подготвя и изпраща данни в ЕК, Евростат и други структури на ЕК в рамките на законоустановените срокове, осигурява информация по междуведомствени споразумения и информационно обслужване на външни потребители;

10. участва в работни групи, целеви групи, семинари, организирани от ЕК, Евростат и други международни организации.