Премини към основното съдържание

Отдел "Статистика на туризма и бизнес наблюдения"

Христина Терзийска
Началник на отдел "Статистика на туризма и бизнес наблюдения"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 628
 

Отдел „Статистика на туризма и бизнес наблюдения” осъществява следните дейности:

1. разработва нови и подобрява съществуващите методики и методологии за провеждане на статистически изследвания в областта на бизнес наблюденията и туризма;

2. организира и провежда статистически изследвания за бизнес тенденциите и туризма, включени в НСП, в съответствие с хармонизираните методики на ЕС;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

4. разработва и актуализира техническите задания за автоматична обработка на информацията от статистическите изследвания в областта на бизнес наблюденията и туризма;

5. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в съответствие с изискванията на националните и международните стандарти;

6. отговаря за качеството, достоверността, защитата и разпространението на данни от статистическите изследвания за бизнес тенденциите и туризма;

7. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на ТСБ и на потребителите на статистическа информация в областта на бизнес наблюденията и туризма;

8. изготвя аналитични материали, поддържа динамични редове и разпространява статистическа информация, необходима за общите статистически изследвания и международни въпросници;

9. подготвя и изпраща данни в ЕК, Евростат и други структури на ЕК в рамките на законоустановените срокове, осигурява информация по междуведомствени споразумения и информационно обслужване на външни потребители;

10. участва в работни групи, целеви групи, семинари, организирани от ЕК, Евростат и други международни организации.