Премини към основното съдържание

Отдел "Статистика на външната търговия със стоки"

Ерма Петрова
Началник на отдел "Статистика на външната търговия със стоки"
 

Родена на 21.04.1976 г. в град Ихтиман
Магистър “ Международни икономически отношения” – Университет за национално и световно стопанство (2002 - 2004).
Бакалавър “Бизнес администрация” - Thames Valley University – London- франчайзинг , базиран в УНСС (1998 - 2002).

Професионален опит
10.1998 - 10.2001 – Българска пощенска банка – експерт банкови карти
05.2002 - 05.2005 – Национален статистически институт – “Паритети на покупателна способност” – главен експерт
05.2005 - 09.2022 – Национален статистически институт – “Статистика на външната търговия със стоки” – главен и държавен експерт
От септември 2023 г. е началник на отдел “Статистика на външната търговия със стоки”.
Владее английски, ползва гръцки.

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 145
 

 

Отдел „Статистика на външната търговия със стоки” осъществява следните дейности:

1. разработва нови и усъвършенства съществуващите методологии, методики и статистически инструментариум за провеждане на статистическите изследвания в областта на статистиката на външната търговия със стоки и осигурява тяхното хармонизиране с изискванията на Евростат;

2. провежда статистически наблюдения, включени в НСП, в областта на статистиката на външната търговия със стоки;

3. разработва, съгласува и актуализира нормативната база в областта на статистиката на външната търговия със стоки в съответствие с европейското законодателство;

4. координира и съгласува работата на отдела с други структури във и извън НСИ, свързана с получаването, обработката, валидирането, контрола и разпространението на данни за външната търговия със стоки;

5. определя праговете и прави оценки на стойностите на търговията със стоки под прага и на неотговорилите по системата Интрастат;

6. отговаря за актуализацията, поддръжката и разширяването на информационна система „Външна търговия” (ИСВТ);

7. отговаря за разпространението на външнотърговски данни за потребителите в страната и чужбина;

8. отговаря за организацията по провеждането на огледални сравнения на стоковите потоци;

9. оказва методическа помощ на институциите, осигуряващи данни от административни източници, и участва в разработването и поддържането на регистри, класификации и номенклатури, използвани при отчитането на външнотърговската статистика;

10. участва в работата на комитети, работни и целеви групи, срещи и семинари на национално и международно ниво в областта на статистиката на външната търговия със стоки;

11. работи за повишаване на качеството на външнотърговските данни и изготвя доклади за качеството;

12. оказва методологична помощ на респондентите и на потребителите на външнотърговските данни;

13. осъществява информационния обмен на данни за външната търговия с Евростат, други институции, международни организации и страни;

14. подготвя доклади и становища по проблемите на статистиката на външната търговия със стоки;

15. подготвя и предоставя данни за външната търговия със стоки, необходими за сайтовете на Евростат и НСИ, общите статистически издания на НСИ, ИС Инфостат и международни въпросници;

16. подготвя данни по нестандартни заявки на потребителите.