Премини към основното съдържание

Отдел "Статистика на разходите за труд, научноизследователската и развойна дейност, иновациите и информационното общество"

Тодор Давидков
Началник на отдел "Статистика на разходите за труд, научноизследователската и развойна дейност, иновациите и информационното общество"
 
Роден на 14 ноември 1978 г. в гр. София.
Магистър „Счетоводство“ - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (2002 - 2003).
Бакалавър „Икономика със специализация икономическа социология“ - Университет за национално и световно стопанство (1997-2001).
От 2002 г. до момента работи в Националния статистически институт, като заема различни длъжности в областта на статистиката на пазара на труда.
Владее английски език.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 568
 

 

Отдел „Статистика на разходите за труд, научноизследователската и развойна дейност, иновациите и информационното общество” осъществява следните дейности:

1. обработва и разпространява официална статистическа информация за състоянието и динамиката на наетите лица, свободните работни места, разходите за труд, научноизследователската и развойна дейност (НИРД), иновациите и информационното общество (използване на информационни и комуникационни технологии от предприятията, домакинствата и лицата);

2. организира, провежда и отговаря за изследванията по краткосрочна статистика на заетостта и разходите за труд с цел да се осигури месечна и тримесечна информация за трудовите възнаграждения, разходите на работодателите, свързани с използвания от тях наемен труд, и свободните работни места;

3. организира, провежда и отговаря за изследванията, включени в НСП, по годишна статистика на заетостта и разходите за труд с цел да се осигурят годишни данни за средната работна заплата и разходите за труд съгласно изискванията на европейското законодателство;

4. осъществява наблюдение на структурата на заплатите с цел да се осигури детайлна и съпоставима на европейско ниво информация за разпределението и връзката между размера на трудовото възнаграждение, индивидуалните характеристики на наетите лица и тези на техния работодател;

5. организира, провежда и отговаря за изследванията, включени в НСП, за научно-изследователската и развойна дейност (НИРД), бюджетните разходи за НИРД, иновационната дейност и информационните и комуникационни технологии в домакинствата и предприятията;

6. разработва нови и усъвършенства съществуващите методологии, методики и инструментариум на провежданите от отдела статистически изследвания по начин, осигуряващ в максимална степен съгласуваност с изискванията за качество на Европейска статистическа система и удовлетворяване на нуждите на потребителите;

7. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в областта на наетите лица и разходите за труд, научноизследователската и развойна дейност, иновациите и информационното общество;

8. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на други органи на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно провежданите от отдела статистически изследвания;

9. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и пилотни проекти, както и в работата на междуведомствени и вътрешноведомствени експертни групи по теми, свързани със статистиката на наетите лица и разходите за труд, научноизследователската и развойната дейност, иновациите и информационното общество;

10. разработва и актуализира техническите задания за автоматична обработка на информацията от статистическите изследвания, провеждани от отдела;

11. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в областта на пазара на труда, научноизследователската и развойната дейност, иновациите и информационното общество в съответствие с изискванията на националните и международни стандарти;

12. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събираната и предоставяна информация за наетите лица и разходите за труд, научноизследователската и развойната дейност, иновациите и информационното общество;

13. изготвя доклади за качеството и подготвя метаданни за публикуване на сайтовете на Евростат и НСИ в областта на статистиката на наетите лица и разходите за труд, научноизследователската и развойната дейност, иновациите и информационното общество;

14. поддържа динамични редове и предоставя данни от статистическите изследвания, провеждани от отдела за общите статистически издания, международни въпросници, както и за информационното обслужване на потребителите;

15. участва в разработването и актуализирането на използваните в НСИ класификации, номенклатури и регистри.