Премини към основното съдържание

Отдел "Нефинансови национални и регионални сметки"

Милен Колев
Началник на отдел "Нефинансови национални и регионални сметки"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 402
 

Отдел „Нефинансови национални и регионални сметки” осъществява следните дейности:

1. разработва експресни и регулярни тримесечни и годишни оценки за брутния вътрешен продукт;

2. разработва тримесечни оценки за основни макроикономически показатели съгласно Европейската система от сметки;

3. разработва тримесечни и годишни оценки за заетостта, отработените човекочасове и производителността на труда в съответствие с принципите на Европейската система от сметки;

4. разработва оценки за брутния национален доход и среднопретеглената ставка на ДДС за целите на собствените ресурси на Европейския съюз;

5. разработва тримесечни нефинансови сметки за институционални сектори „Държавно управление” и „Останал свят”, годишни нефинансови национални сметки по институционални сектори и годишни данни за разходите на институционален сектор „Държавно управление” по функции на Класификацията на функциите на държавното управление (КОФОГ);

6. разработва регионални сметки в съответствие с принципите на Европейската система от сметки;

7. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

8. осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на националните сметки, отговаря за прилагането на методологията в областта на националните сметки в съответствие с принципите на Европейската система от сметки, координира дейността за осигуряването на контрол и качество на данните за националните сметки, участва в целеви групи и експертни мисии на международни органи и организации в областта на националните сметки;

9. при необходимост изисква допълнителна информация от другите структурни звена на НСИ с цел осигуряването на достатъчна и надеждна информация за целите на националните сметки.