Премини към основното съдържание

Отдел "Нефинансови национални и регионални сметки"

Боряна Манолова 
Началник на отдел "Нефинансови национални и регионални сметки"
 
Родена на 22 октомври 1982 г. в гр. София.
Магистър по икономика, специалност „Икономика и организация на труда“ - Университет за национално и световно стопанство, София.
В периода 2013 до 2018 г. е експерт в Териториално статистическо бюро – Югозапад, Национален Статистически Институт. 
Работи в отдел “Нефинансови национални и регионални сметки” в Националния Статистически Институт от 2018 г. до момента като заема различни експертни и впоследствие ръководна длъжност.
Владее английски език.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 532
 

 

Отдел „Нефинансови национални и регионални сметки” осъществява следните дейности:

1. разработва експресни, предварителни, регулярни и окончателни тримесечни и годишни оценки за брутния вътрешен продукт и брутната добавена стойност на национално и регионално ниво;

2. разработва нефинансови национални сметки, съгласно Регламент (ЕС) № 549/2013 на ЕП и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз;

3. разработва тримесечни оценки за основни макроикономически показатели, съгласно Европейската система от сметки, с цел изпълнение на задължителната програма за предоставяне на данни в областта на национални сметки и осигуряване сравнение на ниво ЕС;

4. разработва брутния национален доход (БНД) по пазарни цени, съгласно Регламент (ЕС) 2019/516 на ЕП и на Съвета от 19 март 2019 година относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени за целите на собствените ресурси на ЕС;

5. отговаря на въпросници относно съставянето на агрегатите на БНД и техните компоненти и тяхното качество;

6. разработва тримесечни и годишни оценки за заетостта, отработените човекочасове и производителността на труда в съответствие с принципите на Европейската система от сметки;

7. разработва регионални сметки в съответствие с принципите на Европейската система от сметки ;

8. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области в съответствие с изпълнението на Националната статистическа програма, Годишния план за дейността на НСИ, Програмата за предоставяне на данни на Евростат и ангажиментите на България по подписани международни договори;

9. извършва ревизии на данните в съответните области, с цел осигуряването на съпоставимост;

10. осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на националните сметки с Евростат и други международни институции и организации, отговаря за прилагането на методологията в областта на националните сметки в съответствие с принципите на Европейската система от сметки, координира дейността за осигуряването на контрол и качество на данните за националните сметки, участва в целеви групи и експертни мисии на национални и международни органи и организации в областта на националните сметки и участва в подготовката на становища в областта на нефинансовите сметки;

11. при необходимост изисква допълнителна информация от другите структурни звена на НСИ за осигуряването на достатъчна и надеждна информация за целите на националните сметки;