Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през третото тримесечие на 2010 година

вторник, 23 ноември 2010 - 11:00

През третото тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 311 жилищни сгради с 3 405 жилища в тях, на 56 административни сгради/офиси и на 1 213 други сгради. Стартирал е строежът на 757 жилищни сгради с 2 260 жилища в тях, на 29 административни сгради и на 514 други сгради.

Прессъобщение

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2010 година

понеделник, 22 ноември 2010 - 11:00

През третото тримесечие на 2010 г. коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години достига 60.6%, или е с 2.5 пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2009 година. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 2.8 пункта и достига 9.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител и средствата за производство в селското стопанство за третото тримесечие на 2010 година

четвъртък, 18 ноември 2010 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2010 г. нараства с 8.5% спрямо същото тримесечие на 2009 година. В растениевъдството цените са се увеличили с 10.1%, а в животновъдството - с 4.9% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година.
Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство, за третото тримесечие на 2010 г. е с 1.8% над равнището на същото тримесечие на 2009 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през третото тримесечие на 2010 година

четвъртък, 18 ноември 2010 - 11:00

През третото тримесечие на 2010 г. в страната са функционирали 3 349 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през третото тримесечие на 2010 г. нараства с 962.2 хил. (11.4%) в сравнение със същия период на 2009 г. и достига 9 386.3 хиляди.

Прессъобщение
Статистическа област

Инвестиционна активност в промишлеността, октомври 2010 г.

четвъртък, 18 ноември 2010 - 11:00

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на октомври 2010 г., показва, че промишлените предприемачи очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат с 26.4% по-малко в сравнение с предходната 2009 година.

Прессъобщение
Статистическа област

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2010 година – експресни оценки

петък, 12 ноември 2010 - 14:35

Според експресните оценки за БВП през третото тремесечие на 2010 г. БВП в ЕС-27 нараства с 0.4% спрямо предходното тримесечие. В България БВП нараства с 0.3% за същия период.

Прессъобщение

Брутен вътрешен продукт през трето тримесечие на 2010 година – експресни оценки

петък, 12 ноември 2010 - 11:00

Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 0.3% през трето тримесечие на 2010 година спрямо второ тримесечие и растеж от 0.2% през трето тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2010 година

петък, 12 ноември 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за октомври 2010 г. спрямо септември 2010 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за октомври 2010 г. спрямо септември 2010 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.

Прессъобщение

Индекси на промишленото производство през септември 2010 година

сряда, 10 ноември 2010 - 11:00

По предварителни данни през септември 2010 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, се увеличава с 1.6% в сравнение с август 2010 година. Календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.3% спрямо съответния месец на 2009 година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през септември 2010 година

сряда, 10 ноември 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през септември 2010 г. продукцията в сектор „Строителство”, изчислена въз основа на сезонно изгладени данни, бележи намаление с 1.1% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни показват спад от 13.1% на строителната продукция през септември 2010 г. в сравнение със същия месец на 2009 година.

Прессъобщение
Статистическа област