Премини към основното съдържание

Подсектор „Централно държавно управление”


ДАНЪЦИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ ПО ВИДОВЕ И ПОДСЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, 2022* ГОДИНА (ЕСС 2010)
(Млн. левове)
Код
ЕСС 2010
Данъци и социални осигуровки   Централно държавно управление
Връзки ↓ S1311
D2 Данъци върху производството и вноса 1=2+26 26 423.23
D21 Данъци върху продуктите 2=3+4+13 24 508.40
D211 Данък добавена стойност 3 15 228.36
D212 Данъци и мита върху вноса без ДДС 4=5+6 3 525.71
D2121 Мита върху вноса 5 M
D2122 Данъци върху вноса, без ДДС и митата върху вноса 6=7+..+12 3 525.71
D2122A Такси върху внос на селскостопански продукти 7 17.59
D2122B Парични компенсационни суми начислявани върху вноса 8 M
D2122C Акцизи върху вноса 9 5.12
D2122D Данъци върху общите продажби 10 M
D2122E Данъци върху специфични услуги 11 3 503.01
D2122F Монополна печалба при вноса 12 M
D214 Данъци върху продуктите, без ДДС и данъци върху вноса 13=14+..+25 5 754.33
D214A Акцизи и данъци върху потреблението от сделки в страната 14 5 621.26
D214B Държавни таксови марки 15 0.00
D214C Данъци върху финансови и капиталови операции 16 M
D214D Данъци при регистриране на МПС1 17 6.30
D214E Данъци върху развлеченията 18 M
D214F Данъци върху лотария, хазарт и залагания 19 74.10
D214G Данъци върху застрахователни и презастрахователни премии 20 52.66
D214H Други данъци върху специфични услуги 21 M
D214I Данъци върху общите продажби или оборота 22 M
D214J Печалби на фискални монополи 23 M
D214K Мита и парични компенсационни суми върху износа 24 M
D214L Други данъци върху продуктите, некласифицирани другаде 25 M
D29 Други данъци върху производството 26=27+..+34 1 914.83
D29A Данъци върху земя, сгради или други конструкции 27 M
D29B Данъци върху използването на дълготрайни активи 28 M
D29C Общо данъци върху работните заплати 29 34.80
D29D Данъци върху международни операции 30 M
D29E Бизнес и професионални лицензи 31 0.56
D29F Данъци върху замърсяванията на околната среда 32 1 670.51
D29G Компенсиране под нивото на ДДС (пропорционално данъчно облагане) 33 M
D29H Други данъци върху производството, некласифицирани другаде 34 208.95
D5 Тенущи данъци върху дохода, имуществото и други 35=36+47 10 154.03
D51 Данъци върху доходите 36=38+41+44+..+46 10 143.41
D51M Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата, включително от изменението в стойността на финансовите инструменти. 37=38+39 5 212.73
D51A Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата, без тези от изменението в стойността на финансовите инструменти. 38 4 701.97
D51C1 Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата от изменението в стойността на финансовите инструменти 39 510.76
D51O Данъци върху доходите и печалбите на юридически лица, включително от изменението в стойността на финансовите инструменти 40=41+42 4 906.29
D51B Данъци върху доходите и печалбите на юридически лица, без тези от изменението в стойността на финансовите инструменти 41 4 813.45
D51C2 Данъци върху доходите от изменението в стойността на финансовите инструменти на юридическите лица 42 92.84
D51C3 Други данъци върху печалбата от изменението в стойността на финансовите инструменти 43 M
D51C Данъци върху доходи и печалба от изменението в стойността на финансовите инструменти 44=39+42+43 603.60
D51D Данъци върху печалбите от лотария или хазарт 45 M
D51E Други данъци върху дохода, некласифицирани другаде 46 24.40
D59 Други текущи данъци 47=48+..+53 10.62
D59A Текущи данъци върху капитала 48 M
D59B Данъци начислявани на човек от пълнолетното население или върху домакинство 49 M
D59C Данъци върху разходите 50 M
D59D Плащания от домакинства за разрешителни 51 9.08
D59E Данъци върху международни операции 52 M
D59F Други текущи данъци, некласифицирани другаде 53 1.54
D91 Данъци върху капитала 54=55+..+57 M
D91A Данъци върху капиталовите трансфери 55 M
D91B Капиталови налози (случайни данъци върху активи или нетна стойност) 56 M
D91C Други данъци върху капитала, некласифицирани другаде 57 M
ODA ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ДАНЪЦИ - ОБЩО 58=1+35+54 36 577.25
D61 Нетни осигурителни вноски 59=60-63+66+69+77 M
D611 Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 60=61+62=64+65 M
D611C Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 61 M
D611V Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 62 M
D61SC Такси за обслужване на социалноосигурителните схеми 63 M
D6111 Фактически пенсионни вноски за сметка на работодателите 64 M
D6112 Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите, различни от пенсионните вноски 65 M
D612 Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите 66=67+68 M
D6121 Условни пенсионни вноски за сметка на работодателите 67 M
D6122 Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите, различни от пенсионните вноски 68 M
D613 Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 69=70+71=72+76 M
D6131 Фактически пенсионни вноски за сметка на домакинствата 70 M
D6132 Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата, различни от пенсионните вноски 71 M
D613C Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 72=73+74+75 M
D613CE Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на наетите лица 73 M
D613CS Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 74 M
D613CN Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на ненаетите лица 75 M
D613V Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 76 M
D614 Добавки към осигурителни вноски за сметка на домакинствата 77=78+79 M
D6141 Добавки към пенсионните вноски за сметка на домакинствата 78 M
D6142 Добавки към осигурителни вноски за сметка на домакинствата, различни от пенсионните вноски 79 M
D995 Капиталови трансфери от сектор „Държавно управление“ за съответните сектори, представляващи данъци и осигурителни вноски, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 80=81+..+86+90 M
D995A Данъци върху продукти, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 81 M
D995B Други данъци върху производството, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 82 M
D995C Данъци върху дохода, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 83 M
D995D Други текущи данъци върху дохода, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 84 M
D995E Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 85 M
D995F Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 86=87+..+89 M
D995FE Фактически осигурителни вноски за сметка на наетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 87 M
D995FS Фактически осигурителни вноски за сметка на самостоятелно заетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 88 M
D995FN Фактически осигурителни вноски за сметка на ненаетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 89 M
D995G Данъци върху капитала, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 90 M
ODB Общо постъпления от данъци и осигурителни вноски след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 91=1+35+54+59-66-77-80 36 577.25
ODC Общо постъпления от данъци и нетни осигурителни вноски (включително условните осигурителни вноски) след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 92=1+35+54+59-80 36 577.25
ODD Данъчна тежест = общо постъпления от данъци и задължителни осигурителни вноски след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 93=1+35+54+59-66-77-62-76-80 36 577.25

* - предварителни данни
МПС - Моторни превозни средства
М - не съществува/ не е приложимо
Данните за данъците и социалните осигуровки са представени по метода на модифицирана касова основа в съответствие с Регламент (ЕС) № 2516/2000 относно данъците и социалните осигуровки.
31.10.2023