Премини към основното съдържание

Сборен баланс на пенсионноосигурителните дружества


СБОРЕН БАЛАНС НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА
(Хил. лв.)
АКТИВ ПАСИВ
Нетекущи активи 94 993 Собствен капитал 303 196
Нетекущи материални активи 8 143 Основен капитал 98 654
Нетекущи нематериални активи 2 234 Регистриран капитал 98 654
Нетекущи финансови активи 80 929 Изкупени собствени акции 0
Инвестиционни имоти 2 752 Резерви 7 126
Други нетекущи активи 935 Премии от емисия ..
Активи с право на ползване 11 120 Резерв от последващи оценки на активи и пасиви ..
Капитализирани разходи по договори с клиенти 40 226 Целеви резерви 7 095
Текущи активи 390 412 Финансов резултат 197 416
Материални запаси .. Натрупана печалба (загуба) 124 446
Текущи вземания .. Текуща печалба (загуба) 72 970
Текущи финансови активи 289 001 Специализирани резерви 207 085
Парични средства 77 024 Пенсионен резерв ..
    Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии ..
Резерв за гарантиране на брутните вноски 83 718
Резерв за гарантиране на минималната доходност 118 906
Универсален пенсионен фонд 107 269
Професионален пенсионен фонд 11 637
Нетекущи пасиви 12 810
Нетекущи задължения ..
Други нетекущи пасиви ..
Текущи пасиви 15 213
Текущи задължения ..
Приходи за бъдещи периоди ..
   
Сума на актива 538 304 Сума на пасива 538 304

'..' Конфиденциални данни
30.11.2022