Премини към основното съдържание

Сборен баланс на пенсионноосигурителните дружества


СБОРЕН БАЛАНС НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
(Хил. лв.)
АКТИВ ПАСИВ
Нетекущи активи 123 411 Собствен капитал 250 205
Нетекущи материални активи 19 382 Основен капитал 74 499
Нетекущи нематериални активи .. Регистриран капитал 74 499
Нетекущи финансови активи .. Невнесен капитал 0
Инвестиционни имоти 3 066 Изкупени собствени акции 0
Други нетекущи активи 23 597 Резерви 6 712
Текущи активи 345 834 Премии от емисия ..
Материални запаси .. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви ..
Текущи вземания 18 833 Целеви резерви 6 664
Текущи финансови активи 229 482 Финансов резултат 168 994
Парични средства 84 865 Натрупана печалба (загуба) 113 039
Разходи за бъдещи периоди .. Текуща печалба (загуба) 55 955
    Специализирани резерви 193 793
Пенсионен резерв 3 728
Универсален пенсионен фонд ..
Доброволен пенсионен фонд ..
Резерв за гарантиране на минималната доходност 190 065
Универсален пенсионен фонд 173 991
Професионален пенсионен фонд 16 074
Нетекущи пасиви 9 239
Нетекущи задължения ..
Други нетекущи пасиви ..
Текущи пасиви 16 008
Текущи задължения ..
Приходи за бъдещи периоди ..
   
Сума на актива 469 245 Сума на пасива 469 245

'..' Конфиденциални данни
30.11.2021