Премини към основното съдържание

Отчет за финансовото състояние на застрахователните предприятия


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
(Хил. лв.)
АКТИВ ПАСИВ
Нематериални активи 44 946 Капитал и резерви 1 657 795
Инвестиции 4 082 774 Подчинени пасиви 29 422
Инвестиции в полза на полици по застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд 456 594 Фонд за бъдещо разпределение 0
Вземания 1 067 667 Технически резерви 4 835 877
Дял на презастрахователите в техническите резерви 1 461 575 Резерви по застраховка “Живот”, свързани с инвестиционен фонд 519 803
Други активи 464 885 Други резерви ..
Разходи за бъдещи периоди и натрупан доход 126 193 Депозити, получени от презастрахователи 58 147
    Задължения 597 819
Натрупвания и доход за бъдещи периоди ..
   
СУМА НА АКТИВА 7 704 634 СУМА НА ПАСИВА 7 704 634

'..' Конфиденциални данни
30.11.2021