Премини към основното съдържание

Отчет за финансовото състояние на застрахователните предприятия


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА
(Хил. лв.)
АКТИВ ПАСИВ
Нематериални активи 42 450 Капитал и резерви 1 818 100
Инвестиции 4 449 324 Подчинени пасиви 23 351
Инвестиции в полза на полици по застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд 798 131 Фонд за бъдещо разпределение 0
Вземания 1 080 794 Технически резерви 5 218 541
Дял на презастрахователите в техническите резерви 1 594 457 Резерви по застраховка “Живот”, свързани с инвестиционен фонд 802 448
Други активи 471 057 Други резерви ..
Разходи за бъдещи периоди и натрупан доход 156 002 Депозити, получени от презастрахователи 61 589
    Задължения 661 894
Натрупвания и доход за бъдещи периоди ..
   
СУМА НА АКТИВА 8 592 215 СУМА НА ПАСИВА 8 592 215

'..' Конфиденциални данни
30.11.2022