Премини към основното съдържание

Отдел "Комуникации и секретариат"

Любомир Блатски 

Началник на отдел "Комуникации и секретариат"

Роден на 14 юли 1972 г. в гр. Дупница.
Завършил „Българска филология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.
Работи в Националния статистически институт от 1998 г. до момента (с двугодишно прекъсване 2012 – 2014 г.) като заема различни експертни и ръководни длъжности в сферата на връзките с обществеността.
В периода 2012 до 2014 г. е ПР-експерт в Министерство на образованието и науката, Главна инспекция по труда и Държавна комисия за енергийно и водно регулиране.
Председател на Дружество на практикуващите „Връзки с обществеността“ към Съюза на българските журналисти.

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 729
 

 

Отдел „Комуникации и секретариат“ осъществява следните функции:

1. разработва комуникационна стратегия и осъществява комуникационната политика на НСИ;

2. разработва програми за представяне на дейността на НСИ;

3. организира публичните изяви на ръководството на НСИ и подпомага експертите от НСИ и ТСБ при участието им в публични събития;

4. участва в изпълнението на информационната политика на НСИ;

5. информира обществеността за политиките в областта на статистиката, проектите, програмите и дейността на НСИ;

6. извършва мониторинг и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване и на общественото мнение за дейността на НСИ;

7. планира и провежда информационни кампании за представяне на дейността на НСИ и Националната статистическа система;

8. изготвя правила за медийна комуникация на експертите в ЦУ на НСИ и ТСБ;

9. осигурява цялостното движение на кореспонденцията на председателя и заместник-председателите на НСИ и организира дейностите във връзка с вътрешния протокол;

10. осъществява канцеларската дейност и въвежда резолюции на ръководството по предоставената кореспонденция;

11. осъществява международната протоколна дейност.