Премини към основното съдържание

Вътрешен одит

Виктор Трифонов
Ръководител на звено "Вътрешен одит"
 
Роден на 11.11.1965 г.
Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ от Стопанска академия „Д.А. Ценов“ - гр. Свищов.
Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор - Сертификат № 00367/11.01.2008 г. издаден от Министъра на финансите.
Следдипломна професионална квалификация по „Международни одиторски стандарти“ от Институт за следдипломна квалификация при УНСС – гр. София.
 
От 1995 г. до настоящия момент е заемал експертни и ръководни позиции във финансово-контролната система на страната.
От 2004 г. до 2021 г. работи като главен вътрешен одитор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
От 2012 г. до 2019 г. е главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
От 2009 г. до 2012 г. е директор на дирекция „Контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори“ (настояща дирекция „Надзорна дейност“).
От 2006 г. до 2009 г. работи като главен вътрешен одитор в ЗВО на Сметната палата на Република България.
От 2004 г. до 2006 г. е финансов контрольор в Районна здравноосигурителна каса гр. Плевен.
От 1995 г. до 2003 г. е главен вътрешен одитор към Агенция за държавен вътрешен финансов контрол - настояща Агенция за държавна финансова инспекция. 
През март 2024 г. е назначен за ръководител на звено „Вътрешен одит“ на НСИ.
Владее английски и руски език.

 

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 188

 

Звено „Вътрешен одит” осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите със средства от ЕС и на разпоредителите от по-ниска степен в НСИ по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Вътрешният одит се осъществява чрез изпълнението на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране.

Ръководителят на звено „Вътрешен одит” докладва директно на председателя.

Звено „Вътрешен одит”:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори; Статута на звеното за вътрешен одит в НСИ и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията;

3. вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление;

4. изготвя тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя на НСИ;

5. изготвя план за всеки одитен ангажимент, който включва обхват, цели, времетраенето и разпределението на ресурсите за изпълнението на ангажимента. Планът за одитен ангажимент се разглежда и одобрява от ръководителя на вътрешния одит;

6. дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

7. проверява и оценява съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; опазването на активите и информацията и изпълнението на задачите и постигането на целите;

8. докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на дейностите в организацията, подпомага председателя при изготвянето на план за действие за изпълнение на дадените препоръки и извършва проверки за проследяване на изпълнението на препоръките;

10. изготвя годишен доклад за дейността по вътрешен одит и го представя на председателя, който го изпраща на министъра на финансите в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.