Премини към основното съдържание

Финансов контрольор

Валентин Начев
Финансов контрольор
 
Роден на 14 юли 1964 г. в гр. Самоков. 
Завършил е средното си образование в Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров“ в родния си град. 
Магистър по икономика, специалност „Макроикономика“ в Университет за национално и световно стопанство, гр. София. 
От 2011 г. заема длъжността финансов контрольор в Централното управление на Националния статистически институт. 
От 2009 г. до 2010 г. заема длъжността началник на отдел „Финансово-счетоводни дейности“ в Столичната община. 
В периода 2004 - 2008 г. е началник на банков офис в Търговска банка ДЗИ Банк. 
Има 11-годишен опит (1993-2004) в банковата сфера като банков счетоводител, отговорен счетоводител и кредитен консултант в Търговска банка Електроника, София Банк и банка Биохим.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 789
 

Финансовият контрольор подпомага председателя при функциониране на системите за финансово управление и контрол, като за целта:

1. извършва предварителен контрол за законосъобразност в съответствие с нормативната уредба и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор на всички документи, свързани с цялостната дейност на ЦУ на НСИ;

2. осъществява предварителен контрол на дейностите по усвояване на средства, получени по международни програми и проекти;

3. води регистър на всички сключени договори;

4. осъществява предварителен контрол при усвояване на средства, предоставени от Европейската комисия, както и по европейските структурни и инвестиционни фондове;

5. представя на председателя периодично отчети за своята дейност.